Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade až 2,5 % p.a. 

 

Minimálna jednorazová
investícia 10 000 €

Zvýhodnený vstupný poplatok

 

Kombiprodukt kombinuje vklad s investíciou

 

investíciu do vybraných podielových fondov Eurizon Capital 12 mesačný termínovaný vklad 
Manager Selection Fund 10, Manager Selection Fund 20, Manager Selection Fund 40, Manager Selection Fund 70  v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

Navyše získate

až 2,5 % na termínovanom vklade vstupný poplatok len 1,33 % investícia od 10 000 €
zvýhodnená úroková sadzba až 2,5 % p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade.

vstupný poplatok vo výške len 1,33 % z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu

 

minimálna celková investícia od 10 000 €

 

investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov Eurizon Capital

v porovnaní s jednorazovou investíciou

možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Kombiproduktom nájdete v časti úrokové sadzby.

Vypočítajte si výšku potenciálneho zhodnotenia

- + 10 000 € 100 000€

Vyberte kombináciu fondov

 

Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter.  

Pri výpočte výkonnosti podielových fondov vychádzala VÚB, a.s. z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti; uvedená výkonnosť nezohľadňuje vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva ani nepredstavuje výzvu/odporúčanie na nákup konkrétneho podielového fondu. Uvedené prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Z časového hľadiska rozlišujeme investície na dlhodobé (nad 5 rokov) strednodobé ( 2 – 5 rokov).

Zhrnutie

12-mesačný termínovaný vklad
0

Podielový fond EURIZON
0

Zhodnotenie za 12-mesiacov *
0

 

Upozornenie

S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument a marketingovú komunikáciu s použitím zdrojov údajov od príslušného správcu fondu alebo jeho materskej spoločnosti.

Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov fondov, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB, a.s. a Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s., na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk a/alebo www.eurizoncapital.com/sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku.Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v tomto dokumente sú MS 10, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A., MS 20, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A., MS 40, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A., MS 70, podfond Eurizon Manager Selection Fund, otvoreného podielového fondu Eurizon Capital S.A.

V súlade so štatútmi, resp. predajnými prospektami môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v týchto dokumentoch prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty; investičnou politikou príslušných fondov môže byť v súlade s týmito dokumentami investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Pre fondy Eurizon Capital S.A. osobitne platí, že ich štatúty (management regulations) sú zverejnené v anglickom jazyku na www.eurizoncapital.lu, že môžu investovať spôsobom kopírujúcim finančné indexy a že s nimi spojené daňové zaobchádzanie závisí od individuálnych pomerov každého podielnika, ktoré sa môže v budúcnosti meniť (t.z. podielnik si sleduje a zabezpečuje zdaňovanie výnosov).

Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch uvedených v tomto dokumente, medzi ktoré patria aj podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty, Ochrana investora.

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Manager Selection Fund 10, Manager Selection Fund 20, Manager Selection Fund 40 a Manager Selection Fund 70 to je 3 333 € do 12 mesačného termínovaného vkladu + 6 667 € do podielových fondov Eurizon, kde celková minimálna investícia je 10 000 €). V rámci jedného Kombiproduktu Magnifica možno kombinovať fondy Manager Selection Fund 10, Manager Selection Fund 20, Manager Selection Fund 40 a Manager Selection Fund 70 za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov

Môže vás tiež zaujímať