Revolvingový úver SAMOSPRÁVA

Revolvingový úver SAMOSPRÁVA

Účel úveru:

 • Úver je určený na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce/mesta/VÚC.

Čerpanie úveru:

 • opakované čerpanie a splácanie podľa aktuálnej potreby v rámci dohodnutého úverového rámca a lehoty splatnosti.

Doba splatnosti a splácanie úveru:

 • úver, prostredníctvom ktorého banka financuje kapitálové výdavky obce/mesta/VÚC musí byť splatený najneskôr do 2 rokov od podpisu Zmluvy o revolvingovom úvere.
 • je splácaný jednorazovo, resp. postupným znižovaním úverového rámca.

Poplatky:

 • zvýhodnený poplatok za poskytnutie úveru
 • ostatné poplatky sa stanovujú v zmysle Cenníka VÚB, a.s., okrem odplaty za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov, ktorú banka neuplatňuje.

Zabezpečenie úveru:

 • Minimálne zabezpečenie: na základe individuálneho posúdenia

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom obce/mesta/VÚC o dodržaní všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.,
 • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb obce/mesta/VÚC,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • dalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity žiadateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu/žiadateľa,
 • osvedčenie o zvolení za starostu/primátora,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla,
 • uznesenie a podpísaná zápisnica týkajúca sa súhlasu so žiadosťou o úver, súhlasu so zabezpečením úveru a vystavením notárskej zápisnice alebo/aj podpísaním blankozmenky,
 • detailný rozpočet a audítorom overené účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky a aktuálne výkazy k poslednému polroku,
 • schválený plán rozpočtového hospodárenia obce/mesta/VÚC na príslušný rok,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.
Potrebujete pomoc?

Odpovieme na všetky vaše otázky.