Kontakt Internet banking IB Search ×

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Podľa konkrétnych potrieb financovania sú Vám k dispozícií nasledovné úverové produkty.

Účel úveru:

 • Úver je určený na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu miest, obcí, resp. VÚC v priebehu rozpočtového roka.

Čerpanie úveru:

na bežnom účte klienta do výšky schváleného úverového rámca

Doba splatnosti a splácanie úveru:

 • v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 583/2004 Z.z. musí byť úver splatený do konca rozpočtového roka.
 • úver je splácaný jednorazovo, resp. postupným znižovaním úverového rámca.

Poplatky:

 • zvýhodnený poplatok za poskytnutie úveru
 • odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov sa neuplatňuje
 • ostatné poplatky sa stanovujú v zmysle Cenníka VÚB, a.s.

Zabezpečenie úveru:

Minimálne zabezpečenie:

 • na základe individuálneho posúdenia

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom obce/mesta/VÚC o dodržaní všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.,
 • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb obce/mesta/VÚC,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity žiadateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu/žiadateľa,
 • osvedčenie o zvolení za starostu/primátora,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla,
 • uznesenie a podpísaná zápisnica týkajúca sa súhlasu so žiadosťou o úver, súhlasu so zabezpečením úveru a vystavením notárskej zápisnice alebo/aj podpísaním blankozmenky,
 • detailný rozpočet a audítorom overené účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky a aktuálne výkazy k poslednému polroku,
 • schválený plán rozpočtového hospodárenia obce/mesta/VÚC na príslušný rok,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.

Účel úveru:

 • Úver je určený na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce/mesta/VÚC.

Čerpanie úveru:

opakované čerpanie a splácanie podľa aktuálnej potreby v rámci dohodnutého úverového rámca a lehoty splatnosti.

Doba splatnosti a splácanie úveru:

 • úver, prostredníctvom ktorého banka financuje kapitálové výdavky obce/mesta/VÚC musí byť splatený najneskôr do 2 rokov od podpisu Zmluvy o revolvingovom úvere.
 • je splácaný jednorazovo, resp. postupným znižovaním úverového rámca.

Poplatky:

 • zvýhodnený poplatok za poskytnutie úveru
 • ostatné poplatky sa stanovujú v zmysle Cenníka VÚB, a.s., okrem odplaty za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov, ktorú banka neuplatňuje.

Zabezpečenie úveru:

Minimálne zabezpečenie:

 • blankozmenka dlžníka spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke, alebo
 • notárska zápisnica ako exekučný titul na majetok dlžníka

Voliteľné zabezpečenie:

 • záložné právo na nehnuteľný, resp. hnuteľný majetok
 • záložné právo na pohľadávky (z účtu, poistnej zmluvy, voči odberateľom)
 • banková záruka
 • cenné papiere
 • ručenie treťou osobou, resp. iné

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom obce/mesta/VÚC o dodržaní všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.,
 • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na krytie prevádzkových potrieb obce/mesta/VÚC,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • dalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity žiadateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu/žiadateľa,
 • osvedčenie o zvolení za starostu/primátora,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla,
 • uznesenie a podpísaná zápisnica týkajúca sa súhlasu so žiadosťou o úver, súhlasu so zabezpečením úveru a vystavením notárskej zápisnice alebo/aj podpísaním blankozmenky,
 • detailný rozpočet a audítorom overené účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky a aktuálne výkazy k poslednému polroku,
 • schválený plán rozpočtového hospodárenia obce/mesta/VÚC na príslušný rok,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.

Účel úveru:

 • Úver je určený na financovanie investičných potrieb miest, obcí, resp. VÚC. Ide o obstaranie hmotného alebo nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosť, strojkomunálna technika), ich modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu, nákup IT techniky a software-u, financovanie projektov energetickej úspory, rekonštrukcie verejného osvetlenia a vykurovacej techniky a pod.

Čerpanie úveru:

vo forme jednorazového alebo postupného čerpania prostriedkov na základe predložených faktúr v lehote splatnosti, v prospech účtu dodávateľov, resp. s možnosťou refundácie už zaplatených faktúr 3 mesiace pred podpisom Zmluvy o termínovanom úvere.

Doba splatnosti a splácanie úveru:

maximálna doba splatnosti investičného úveru je 20 rokov, v závislosti od projektu a rozpočtu obce/mesta/VÚC. Investičný úver je splácaný:

 • pravidelnými mesačnými, resp. štvrťročnými splátkami istiny podľa dohodnutého splátkového kalendára, resp.
 • pravidelnými mesačnými, resp. štvrťročnými anuitnými splátkami, vždy k 20-temu dňu každého, resp. každého tretieho kalendárneho mesiaca.

Poplatky:

 • zvýhodnený poplatok za poskytnutie úveru
 • odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov sa neuplatňuje
 • ostatné poplatky sa stanovujú v zmysle Cenníka VÚB, a.s.

Zabezpečenie úveru:

Minimálne zabezpečenie:

 • blankozmenka dlžníka spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
 • notárska zápisnica ako exekučný titul na majetok dlžníka
 • pri investičných úveroch so splatnosťou viac ako 3 roky banka odporúča zriadenie záložného práva na nehnuteľný, resp. hnuteľný majetok

Voliteľné zabezpečenie:

 • záložné právo na nehnuteľný, resp. hnuteľný majetok
 • záložné právo na pohľadávky (z účtu, poistnej zmluvy, voči odberateľom,...)
 • banková záruka
 • cenné papiere
 • ručenie treťou osobou, resp. iné

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom obce/mesta/VÚC o dodržaní všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.,
 • účelovosť úveru - na konkrétny účel súvisiaci s financovaním investičných potrieb obce/mesta/VÚC,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity žiadateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu/žiadateľa,
 • osvedčenie o zvolení za starostu/primátora,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla,
 • uznesenie a podpísaná zápisnica týkajúca sa súhlasu so žiadosťou o úver, súhlasu so zabezpečením úveru a vystavením notárskej zápisnice alebo/aj podpísaním blankozmenky,
 • detailný rozpočet a audítorom overené účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky a aktuálne výkazy k poslednému polroku,
 • schválený plán rozpočtového hospodárenia obce/mesta/VÚC na príslušný rok,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a VÚB, a.s., môžu mestá a obce požiadať o vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie úverov čerpaných na výstavbu obecných nájomných bytov.

Výhody:

 • ručenie bankovou zárukou je akceptované zo strany ŠFRB,
 • výška záruky až do 100 % nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva
 • platnosť záruky až do doby uzavretia Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech ŠFRB k rozostavanej stavbe, prípadne do doby predloženia kolaudačného rozhodnutia, spravidla do 36 mesiacov od vystavenia záruky.

Ako postupovať

 • klient banky vyplní tlačivo „Žiadosť o vystavenie záruky“ v príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. u svojho firemného poradcu
 • klient dodá príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. svojmu firemnému poradcovi, podklady (napr. kópiu kontraktu, príp. objednávky, účtovné výkazy) na schválenie aktívneho obchodu,
 • VÚB, a. s., uzavrie s klientom zmluvu o vystavení záruky (klient prikladá túto zmluvu k žiadosti o úver podávanej na ŠFRB),
 • po schválení úveru na ŠFRB a splnení všetkých odkladacích podmienok, VÚB, a. s. vystaví bankovú záruku v zmysle žiadosti a zašle ju ŠFRB, resp. klientovi (podľa požiadavky).

Podmienky vystavenia záruky:

 • bežný účet vedený vo VÚB, a. s.,
 • predloženie požadovaných podkladov, vrátane formulára „Žiadosť o vystavenie záruky“ a uzatvorenie zmluvy o vystavení záruky,
 • zaplatenie spracovateľského poplatku.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.