Investičný plán pre moje financie

InvestPlan pozná vaše financie a poradí vám, ako si vybrať tú najlepšiu cestu k vášmu investičnému cieľu.

Zistiť viac

Čo je to InvestPlan?

Investplan je jedinečný investičný nástroj, ktorým poskytujeme našim klientom investičné poradenstvo. Vďaka novej službe Investplan je váš bankár schopný namodelovať pre vás vhodné portfólio a poskytovať vám pravidelné investičné odporúčania.

Chcem vedieť viac o službe InvestPlan

Výhody služby InvestPlan

  • Individuálne finančné plánovanie
  • Vyhodnocovanie výsledkov portfólia
  • Pravidelné odporúčania osobného bankára
Mám záujem o InvestPlan

Ako funguje InvestPlan?

1.
Investičný profil

Z dotazníka vyhodnotíme váš investičný profil. Vďaka dotazníku posúdime vaše znalosti a skúsenosti, investičné potreby a ciele a finančnú stiuáciu vrátane schopnosti znášať stratu.

2.
Diagnostika portfólia

Podľa vašich potrieb rozložíme portfólio do 3 oblastí:
Likvidita – na pokrytie vašich bežných výdavkov
Rezerva – na pokrytie plánovaných a neplánovaných výdavkov v horizonte do 2 rokov
Investície – s cieľom zhodnotiť tieto prostriedky v horizonte nad 2 roky

3.
Návrh portfólia

Vytvoríme pre vás investičný plán a portfólio ušité na mieru a vďaka systému viacerých kontrol budeme dohliadať na to, aby bolo investičné portfólio v súlade s vašimi potrebami.

4.
Monitorovanie portfólia

Sledujeme vývoj vášho portfólia a vhodnosť jednotlivých produktov, ktoré investičná stratégia obsahuje. Všetky tieto informácie vám pravidelne podáva váš osobný bankár a sú vám zasielané.

image

Ochrana vašich investícií

Sledujeme riziko portfólia

Vo vašom investičnom portfóliu kalkulujeme maximálnu potenciálnu stratu so štatistickou pravdepodobnosťou 99 % v časovom horizonte troch mesiacov.

Sledujeme vhodnosť portfólia

Sledujeme, ktoré produkty sú pre vás v rámci vášho portfólia vhodné vzhľadom na výsledok vášho rizikového profilu vyplývajúceho z investičného dotazníka.

Upravujeme ideálne rozloženie portfólia

Vďaka vysoko sofistikovanému modelu obsluhy vášho portfólia realizujeme a optimalizujeme investičný plán a jeho rozloženie do základných produktových skupín.

Monitorujeme zložitosť a koncentráciu produktov

Monitorujeme zložitosť produktov vo vašom portfóliu a sledujeme koncetráciu produktov pre jednotlivé skupiny emitentov.

Máte záujem o InvestPlan?

Ak vás zaujala možnosť lepšie chrániť a manažovať vaše portfólio, stačí navštíviť ktorúkoľvek z našich pobočiek.

Alebo nám zanechajte telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať.

Najčastejšie otázky

Môžem využívať službu InvestPlan aj keď nie som klient VÚB Magnifica?

Je služba InvestPlan spoplatnená?

S investíciami je spojené aj riziko. Hodnota investícií môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje marketingovú komunikáciu vypracovanú spoločnosťou VÚB, a.s. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., neposkytuje investičnú službu riadenie portfólia podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na  www.vub.sk v sekcii Misia a hodnoty/Ochrana investora.

InvestPlan

InvestPlan pozná vaše financie. Vyskúšajte najnovšiu technológiu a personalizujte svoje investovanie.

Mám záujem o InvestPlan

Vyskúšajte InvestPlan