OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V MOBILNEJ APLIKÁCIÍ VÚB Junior Banking

PRIVACY POLICY

pre klientov spoločnosti VÚB, a. s., ich zástupcov a zmluvných partnerov

pripravené v súlade s čl. 13 a 14 

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie” alebo “GDPR”)

 

účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť VÚB, a. s., spracúva osobné údaje, doplňujúce informácie ohľadom spracúvania osobných údajov v mobilných aplikáciách Banky v zmysle Nariadenia, najmä

 • údaje o nás ako prevádzkovateľovi a dať Vám kontakt na zodpovednú osobu;
 • všeobecné informácie o mobilných aplikáciách Banky;
 • právne základy, účel a rozsah spracúvaných osobných údajov v mobilnej aplikácií VÚB Junior Banking;
 • zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté;
 • informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť.

 

Verzia platná od 07/2022

 

Časť 1 – Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Všeobecná úverová banka, a. s., (ďalej v tomto dokumente označená ako “VÚB, a. s.”, “banka” alebo “prevádzkovateľ”)

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

IČO: 31 320 155

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,

Tel.:  0850 123 000 (v rámci SR)

Tel.: +421 2 4855 5970 (zo zahraničia)

e-mail: kontakt@vub.sk
 

Časť 2 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť VÚB, a.s., vymenovala zodpovednú osobu (Data Protection Officer), ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby získania všeobecných informácií môžete zodpovednú osobu kontaktovať na linke dpo@vub.sk. Svoje žiadosti adresované banke ako prevádzkovateľovi súvisiace s uplatnením Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete podať písomne, osobne na pobočkách banky, emailom na dpo@vub.sk alebo prostredníctvom formulára na https://www.vub.sk/o-banke/pravo-dotknutej-osoby/.
 

Časť 3 – Všeobecné informácie o mobilnej aplikácií VÚB Junior Banking

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov v mobilnej aplikácií VÚB Junior Banking (ďalej ako ,,Oznámenie’’ a/alebo ,,Privacy policy’’ ) dopĺňa hlavné Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti VÚB, a.s., ich zástupcov a zmluvných partnerov (ďalej ako ,,Hlavné oznámenie’’), ktoré je zverejnené na internetovom sídle Banky v časti ,,Ochrana osobných údajov’’ TU. Nakoľko dochádza k poskytovaniu bankových produktov a služieb klientom Banky prostredníctvom mobilných aplikácií, platia informácie obsiahnuté v Hlavnom oznámení, ako aj v v tomto dokumente..

 • VÚB Junior Banking (App Store | Google Play);

Funkcionalita mobilnej aplikácie v súvislosti s poskytovaním bankových produktov a služieb môžu byť podmienené uzatvorením špecifických zmlúv, na ktoré sa vzťahujú aj príslušné obchodné podmienky Banky.

Vzhľadom na to aký používateľ danú aplikáciu využíva (t.j.  ako rodič, ktorý ako zákonný zástupca maloletého uzatvoril s bankou zmluvu o obchode v jeho prospech alebo ako maloletý klient, v prospech ktorého bol uzatvorený taký obchod rodičom) budú sprístupnené rôzne užívateľské rozhrania (viď sekcia 4.2).

Samotné spracúvanie osobných údajov v aplikácií VÚB Junior Banking je nevyhnutné, aby si Banka vedela plniť svoje povinnosti vyplývajúce z individuálnych zmlúv pri poskytovaní bankových produktov a služieb.

3.1 Údaje, ku ktorým má mobilná aplikácia VÚB Junior Banking prístup

Mobilná aplikácia VÚB Junior Banking pre vybrané funkcie získava aj prístup k vybraným komponentom mobilného zariadenia.

Naša aplikácia môže vyžadovať prístup najmä k:

Fotoaparát – napríklad z dôvodu možnosti skenovania QR kódov na účely aktivovania mobilnej aplikácie VÚB Junior Banking pre deti (dovoľujeme si však uviesť, že kód je možné zadať aj manuálne bez nutnosti spustenia prístupu k fotoaparátu mobilného zariadenia);

Uisťujeme vás, že akékoľvek údaje získané týmto spôsobom nie sú používané na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v Oznámení  alebo Hlavnom oznámení.  


Časť 4 –Právny základ, účel a rozsah spracúvania osobných údajov

4.1 Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je spravidla:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
 • splnenie zákonnej povinnosti Banky podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR;
 • spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje Banka alebo tretia strana podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Banka poskytuje svoje služby na zmluvnom základe a jej činnosť je regulovaná množstvom právnych predpisov, ktoré vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov.

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany máte právo namietať.

4.2 Účel a rozsah spracúvaných osobných údajov v mobilnej aplikácií VÚB Junior Banking

Účelom spracúvania v mobilnej aplikácií VÚB Junior Banking je primárne:

 • poskytovanie bankových služieb, iných finančných služieb a iných ako bankových činností, na ktoré je banka oprávnená a plnenie povinností s tým súvisiacich;
 • ochrana oprávnených záujmov banky a uplatňovanie právnych nárokov;
 • zabezpečenie funkcionalít mobilnej aplikácie.

Nakoľko je používanie mobilnej aplikácie VÚB Junior Banking dobrovoľné, k spracúvaniu osobných údajov dochádza iba v prípade ak sa ich rozhodnete využívať.

Rozsah spracúvaných údajov rovnako záleží od toho, ktorý konečný užívateľ využíva predmetnú aplikáciu (t.j. rodič alebo maloletý klient).

Mobilná aplikácia VÚB Junior Banking spracúva v rámci užívateľského rozhrania určeného pre maloletých klientov nasledovné údaje:

 • Údaje nevyhnutné na poskytovanie platobných služieb a s tým súvisiacich operácií (zobrazenie zoznamu, ako aj detail transakcií kartou dieťaťa a zostatok na účte, požiadavky na zaslanie peňazí - vrátane sumy a dôvodu, záujem o výber hotovosti z bankomatu mobilom, potvrdzovanie transakcií, tvorba virtuálnej karty, prehľad o karte);
 • údaje v súvislosti s funkcionalitou predmetnej aplikácie vytvoriť maloletému klientovi úlohy (po ktorých splnení dieťa získa finančnú odmenu a označovanie ich plnenia);
 • identifikačné a kontaktné údaje užívateľa aplikácie (meno, priezvisko, emailová adresa).

Mobilná aplikácia VÚB Junior Banking spracúva v rámci užívateľského rozhrania určeného pre rodiča maloletého klienta nasledovné údaje:

 • Informácie o jednotlivých úkonoch vykonaných maloletým klientom v užívateľskom prostredí aplikácie VÚB Junior Banking (notifikácie o pohyboch kartou dieťaťa, zoznam transakcií kartou dieťaťa, notifikácia o požiadavke na vytvorenie virtuálnej karty pre platbu na internete);
 • v súvislosti s funkcionalitou a účelom aplikácie spracúva údaje o zadávaní úloh, po splnení ktorých maloletý klient získa finančnú odmenu, kontrola  plnenia úloh, požiadavky na zaslanie peňazí;
 • údaje nevyhnutné na poskytovanie platobných služieb a s tým súvisiacich operácií (t.j. pridanie viacerých kariet detí do aplikácie, informácie o stave účtu);
 • identifikačné a kontaktné údaje užívateľa aplikácie (meno, priezvisko, emailová adresa).

 

Časť 5 – Príjemcovia osobných údajov

Banka spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností.

Zoznam alebo okruh sprostredkovateľov (zmluvných partnerov), ktorým v rámci poskytovania bankových alebo iných finančných služieb môžu byť sprístupnené Vaše údaje zverejňujeme a pravidelne aktualizujeme na stránke https://www.vub.sk/o-banke/misia-hodnoty/#tab_5.

 

Časť 6 – Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s používaním horeuvedených aplikácií Banky prebieha výlučne na území Európskej Únie. Ak z technických alebo prevádzkových dôvodov je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje mimo územia EÚ, banka zabezpečí, aby boli splnené podmienky Nariadenia pre takéto spracúvanie.

 

Časť 7 – Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená bankou, ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. Štandardne je táto doba naviazaná na moment ukončenia využívania bankových produktov a služieb.

Podrobnejšie informácie o lehotách uchovávania osobných údajov spracúvaných bankou nájdete v Hlavnom Oznámení.

 

Časť 8 – Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči banke, ako prevádzkovateľovi, nasledujúce práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom:

 • právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR;
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú Bankou spracúvane na právnom základe oprávnených záujmov, vrátane priameho marketingu a profilovania podľa čl. 21 GDPR;
 • právo žiadať, aby sa na ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.

Detailnejšie informácie o možnosti uplatnenia si práva ako dotknutej osoby nájdete v Hlavnom oznámení.
 

Časť 9 – Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

V uvedenej aplikácií neprebiehajú žiadne spracovateľské operácie, ktoré by mohli byť charakterizované ako automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Detailnejšie informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania  nájdete v Hlavnom oznámení.

 

Časť 10 – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením.     

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou