OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRIVACY POLICY

pre klientov spoločnosti VÚB, a. s., ich zástupcov a zmluvných partnerov pripravené v súlade s čl. 13 a 14

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“Nariadenie” alebo “GDPR”)

účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám, ako dotknutej osobe, o ktorej spoločnosť VÚB, a. s., spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä

 • údaje o nás ako prevádzkovateľovi a dať Vám kontakt na zodpovednú osobu
 • zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté,
 • informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame,
 • okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právnych základoch spracúvania,
 • informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť.

 

Verzia platná od 02/2023

 

Časť 1 – Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Všeobecná úverová banka, a. s., (ďalej v tomto dokumente označená ako “VÚB, a. s.”, “banka” alebo “prevádzkovateľ”)

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

IČO: 31 320 155

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B,

Tel.: 0850 123 000 (v rámci SR)

Tel.: +421 2 4855 5970 (zo zahraničia)

e-mail: kontakt@vub.sk

Kontaktné centrum je Vám k dispozícii 24 hodín denne

 

Časť 2 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Spoločnosť VÚB, a.s., vymenovala zodpovednú osobu (anglický ekvivalent: data protection officer), ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia. V prípade potreby získania všeobecných informácií môžete zodpovednú osobu kontaktovať elektronicky prostredníctvom emailu: dpo@vub.sk

Svoje žiadosti adresované banke ako prevádzkovateľovi súvisiace s uplatnením Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete podať:

Časť 3 – Kategórie osobných údajov, účel a právny základ spracúvania osobných údajov

3.1 Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Banka poskytuje svoje služby na zmluvnom základe a jej činnosť je regulovaná množstvom právnych predpisov, ktoré vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom spoločnosť VÚB, a. s., alebo pri ktorých od Vás žiadame súhlas na ich spracúvanie. 

Účelom spracúvania je primárne:

 • poskytovanie bankových služieb, iných finančných služieb a iných ako bankových činností, na ktoré je banka oprávnená a plnenie povinností s tým súvisiacich;
 • marketingová komunikácia;
 • ochrana oprávnených záujmov banky a uplatňovanie právnych nárokov;
 • štatistické účely;
 • archivácia vo verejnom záujme.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je spravidla:

a) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;

Banka v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov uzatvára so svojimi klientmi obchody na zmluvnom základe. Vo väčšine prípadov sa uzatvára písomná zmluva, ktorej podstatnou náležitosťou je identifikácia zmluvných strán a určenie obsahu zmluvy. To všetko vyžaduje získanie osobných údajov klienta alebo jeho zástupcu, alebo inej osoby zabezpečujúcej záväzok klienta (spoludlžník, ručiteľ, záložný ručiteľ, avalista a pod.), a to aj bez ich súhlasu. Pri výkone zmluvy sa vytvárajú aj nové osobné údaje, ktoré súvisia s výkonom práv a plnením povinností podľa zmluvy (napr. údaje o čerpaní a splácaní úveru, údaje o obratoch na bežnom účte a pod.).

Údaje o klientovi môžu byť z tohto dôvodu poskytované aj tretej strane, ak je to s ohľadom na špecifiká konkrétneho obchodu medzi klientom a bankou nevyhnutné, napr. na poskytnutie doplnkových služieb tretími stranami (napr. poistenie úveru) alebo ak to vyžaduje povaha služby (napr. platobný styk).

V prípade, ak by došlo k porušeniu práv a povinností zo zmluvy medzi klientom a bankou, údaje môžu byť použité na uplatnenie nárokov banky a v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tretím osobám a príjemcom.

Spracúvanie osobných údajov na plnenie zmluvy spravidla zahŕňa veľké množstvo činností, napr.:

 • identifikácia klienta pred vykonaním obchodu alebo iného zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom banky;
 • príprava zmluvného vzťahu na žiadosť klienta a zmluvného partnera banky a uzatváranie a vykonávanie obchodov medzi bankou a jej klientami a samotný výkon obchodov alebo služieb;
 • realizácia tuzemských a zahraničných platobných príkazov;
 • výroba, správa a personalizácia platobných kariet;
 • kontrola správnosti zúčtovania platobných transakcií;
 • zasielanie servisných správ;
 • správa a kontrola záväzkového vzťahu medzi klientom, zmluvným partnerom banky a bankou;
 • poštová, emailová, telefonická a osobná komunikácia s klientom banky týkajúca sa konkrétneho zmluvného vzťahu;
 • poskytovanie doplnkových služieb s pridanou hodnotou pre klienta (napr. internet banking alebo mobilné bankové aplikácie);
 • vybavovanie reklamácií a sťažností;
 • poskytovanie zákazníckej alebo technickej podpory.

Pre plnenie zmluvy môže byť potrebné klientov profilovať a zaraďovať do segmentov s cieľom poskytnúť im vhodné produkty a služby.

Ak ste zamestnancom klienta alebo zmluvného partnera a Vaše osobné údaje sú uvedené na zmluve ako kontaktné, resp. ste osobou oprávnenou konať za klienta alebo zmluvného partnera, banka môže Vaše osobné údaje spracúvať v súvislosti s takou zmluvou, a to v listinnej podobe, ale aj elektronickými prostriedkami.

b) splnenie zákonnej povinnosti banky;

V prípadoch, ak sa údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinnosti banky, sa súhlas dotknutých osôb nevyžaduje. Dotknutou osobou v tomto prípade môže byť nielen klient, ale aj jeho zástupca, iná dotknutá osoba ( napr. ak zabezpečuje plnenie záväzku) alebo osoba, o ktorej to stanoví právny predpis (napr. konečný užívateľ výhod).

Banka je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje aj v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy, ktoré súvisia s účelom vykonávania poskytovaním bankových služieb, iných finančných služieb, výkon iných ako bankových činností a plnenie povinností s tým súvisiacich. V mnohých prípadoch právny predpis určuje aj minimálnu dobu, po ktorú je banka povinná údaje spracúvať a súvisiace účely, na ktoré je potrebné údaje spracúvať, alebo priamo vymenúva spracovateľské činnosti, ktoré je potrebné vykonať. Ak by dotknutá osoba odmietla osobné údaje poskytnúť, bankový obchod nie je možné uzavrieť.

V závislosti od konkrétneho bankového obchodu, ktorý z Vami uzatvárame, sú osobitnými predpismi najmä:

 • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších prepisov (ďalej ako „zákon o bankách“);
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o cenných papieroch“);
 • zákon č. 20/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o kolektívnom investovaní“);
 • zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o platobných službách“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/847 z 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006;
 • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o finančnom sprostredkovaní“);
 • zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o AML“);
 • zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA;
 • zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o úveroch na bývanie“);
 • zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o spotrebiteľských úveroch“).

Banku zaväzujú aj iné predpisy, ktoré môžu mať všeobecnú povahu, napr.

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak banka pri poskytovaní služieb koná ako finančný sprostredkovateľ, teda ak sprostredkúva uzatváranie zmluvy alebo iné zákonom stanovené činnosti pre inú finančnú inštitúciu, môže byť osobitným predpisom aj:

 • zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“);
 • zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedené predpisy stanovujú rozsiahle súvisiace účely a činnosti, na ktoré sa údaje spracúvajú, najmä:

 • zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov;
 • posúdenie rizík spojených so zamýšľaným obchodom medzi klientom a bankou;
 • plnenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu;
 • uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi;
 • ochrana a domáhanie sa práv banky voči jej klientom;
 • zdokumentovanie činnosti banky;
 • výkon dohľadu nad bankami a nad jej činnosťou;
 • plnenie si úloh a povinností podľa právnych predpisov.

V zmysle zákona o cenných papieroch banka vyhotovuje zvukové záznamy z telefonických hovorov zamestnancov, ktorí vykonávajú obchodovanie na vlastný účet banky a poskytovanie služieb, ktoré sa týkajú pokynov klientov, súvisiacich s prijímaním, odosielaním a vykonávaním pokynov klienta.

V zmysle zákona o bankách banka monitoruje priestory banky, bankomaty a zmenárenské automaty nenachádzajúce sa v priestoroch banky pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru, pričom vyhotovený záznam možno využiť na účely odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie po nich, a to najmä na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného konania, konania o priestupkoch a dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností bánk. Banka tento videozáznam alebo audiozáznam poskytne, orgánom verejnej moci na ich požiadanie. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na tieto účely, banka ho zlikviduje najneskôr po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu.

V zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, ako aj zákona o úveroch na bývanie je Banka povinná overiť si príjem spotrebiteľa pri žiadosti o úver v Sociálnej poisťovni aj bez súhlasu klienta.

Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie je banka aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnená zisťovať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu stanovenom zákonom o AML; pritom je banka oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby.

c) spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje banka alebo tretia strana;

Typickým príkladom spracúvania údajov na účely oprávnených záujmov je spracúvanie súvisiace:

 • s internými administratívnymi procesmi;
 • ochranou pred podvodmi a inou majetkovou ujmou;
 • výmena údajov v so subjektmi rámci konsolidovaného celku ISP na účel riadenia rizík a na interné administratívne účely;
 • vytváranie analytických modelov súvisiacich s riadením rizík alebo prípravou obchodnej stratégie banky.

Banka v rámci ochrany svojich oprávnených záujmov obrazovým záznamom monitoruje okolie pobočiek banky a bankomatov.

Banka ďalej vyhotovuje zvukové záznamy z telefonických hovorov na kontaktné centrum, ako aj na vybrané mobilné telefóny zamestnancov. Účelom je vyhotovenie záznamu preukazujúceho vykonanie právneho úkonu alebo kontrola kvality poskytovaných služieb. O monitorovaní hovoru banka vždy informuje dotknutú osobu na začiatku hovoru.

Oprávneným záujmom, pri ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov je vývoj a testovanie informačných systémov a súvisiace bezpečnostné opatrenia.

Osobitnou situáciou, kde dochádza k spracúvaniu osobných údajov na účel oprávnených záujmov, je spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania na účel priameho marketingu v prípade, ak sme Vaše osobné údaje získali pri poskytovaní produktov a služieb. V takom prípade banka spracúva aj údaje o využívaní bankových služieb formou profilovania a na základe toho Vám vie pripraviť ponuku na mieru.

Oprávneným záujmom Banky je rovnako tak zisťovanie, preverovanie a kontrola, ako aj aktualizácia osobných údajov o klientoch a ich zástupcoch v rozsahu údajov zapísaných v registri fyzických osôb a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov.1 Viac informácií v Prílohe č. 3.


(1) 93a ods. 9 zákona o bankách

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí banka alebo tretia strana posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany máte právo namietať.

 

d) spracúvanie na účely archivácie a na štatistické účely;

Po naplnení zákonom stanoveného, alebo nami určeného účelu spracúvania, môže byť banka povinná údaje ďalej spracúvať spôsobom stanoveným v zákone č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

V určitých situáciách môže banka aj po naplnení pôvodného účelu spracúvania rozhodnúť, že niektoré osobné údaje bude naďalej spracúvať na štatistické účely. V takomto prípade banka príjme primerané opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä to, aby sa údaje spracúvali osobitne, nevyužívali sa na iné účely, pokiaľ je to možné, boli počas spracúvania pseudonymizované a výstupy z nich boli anonymizované štatistické údaje, ktoré už nebudú mať charakter osobných údajov.

e) spracúvanie na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  

Pod tento právny základ patrí spracúvanie biometrických údajov, ak podpisujete právny úkon elektronickými prostriedkami na pobočke banky, alebo na obchodnom mieste sprostredkovateľa banky. Rovnako tu môžu patriť prípady, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý je neskôr odvolaný a údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) súhlas dotknutej osoby;

V prípadoch ak je právnym základom Váš súhlas, banka nebude podmieňovať poskytovanie svojich služieb jeho udelením. Súhlas preto musí byť slobodne daný a odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Typickým príkladom, keď od Vás vyžadujeme súhlas, je vypracúvanie osobných finančných plánov na základe údajov, ktoré nám dodatočne poskytujete, alebo získanie Vašich kontaktných údajov pred rokovaním o uzavretí zmluvy napr. na zasielanie nepersonalizovaných ponúk našich produktov a služieb.

Pod tento právny základ patrí spracúvanie a vyhodnocovanie biometrických charakteristík tváre pri vykonávaní identifikácie na diaľku za pomoci technických prostriedkov t.j. mobilný telefón s nainštalovanou aplikáciou VÚB Mobil banking. Pri tomto procese Banka vyhodnocuje identitu klienta osobitným technickým porovnávaním nasnímanej fotky v aplikácií VÚB Mobil banking, s fotkou nachádzajúcou sa na identifikačnom dokumente od klienta a/alebo jeho fotkou z evidencie občianskych preukazov, prípadne už s existujúcou fotkou z takého overenia v minulosti. Spracúvanie biometrických charakteristík tváre prebieha vždy len v danom momente kedy aplikácia vyzve klienta k nasnímaniu tváre t.j. real-time vyhodnotenie totožnosti výsledkom ktorého je len informácia o úspešnej alebo neúspešnej identifikácií v súlade s interným rizikovým nastavením banky. Bankou sú následne na základe oprávneného záujmu uchováva len dvojdimenzionálne fotky, ktoré boli vyhotovené počas daného procesu.

3.2 Rozsah spracúvania osobných údajov

Banka spracúva Vaše údaje zvyčajne v tomto rozsahu:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, a ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, tak aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie);
 • Biometrické údaje (tzv. behaviorálne charakteristiky Vášho podpisu, ak podpisujete právny úkon elektronickými prostriedkami na pobočke banky, akými sú rýchlosť, tlak a sklon podpisového pera, vyhodnocovanie biometrických charakteristík tváre z fotografií vyhotovených počas identifikácie a autentifikácie klienta na diaľku);
 • Autentifikačné údaje (údaje pridelené klientovi alebo dohodnuté s klientom, na základe ktorých je oprávnený vykonávať transakcie vzdialeným spôsobom bez osobnej prítomnosti);
 • Kontaktné údaje (kontaktné telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu alebo ID účtu na sociálnych sieťach);
 • Údaje na dokumentoch a dokladoch (vrátane dokladov totožnosti a ich fotokópií);
 • Ekonomické a demografické údaje (údaje potrebné na posúdenie schopnosti klienta splniť si záväzky z obchodu alebo na určenie primeranosti alebo vhodnosti požadovaného produktu, napr. údaje o príjmoch, majetku, počte vyživovaných osôb, záväzkoch, zabezpečení obchodu a pod.);
 • Údaje o väzbách dotknutej osoby na iné subjekty (údaje o osobách oprávnených konať za klienta, o konečných užívateľoch výhod, o osobitnom vzťahu k banke alebo skupine ISP);
 • Zmluvné a transakčné údaje (údaje generované počas životného cyklu zmluvy, vrátane údajov o neplnení záväzkov);
 • Fotografie (napr. fotografie vyhotovené počas identifikácie a/alebo autentifikácie na diaľku, fotografie získané z registra fyzických osôb a/alebo evidencie občianskych preukazov alebo fotografie získané z identifikačných dokumentov klienta);
 • Údaje na prevenciu zneužitia platobných prostriedkov (IP adresa, identifikácia Vášho zariadenia, čas a miesto pripojenia, údaje o používanom prehliadači, údaje čase a mieste použitia platobnej karty a pod.);
 • Údaje o využívaní našich internetových stránok (cookies, dáta získané pri inštalácii našich aplikácií);
 • Kamerové záznamy (najmä priestorov, v ktorých zamestnanci uskutočňujú styk s klientami a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou, okolia pobočiek banky a bankomatov);
 • Zvukové záznamy (v prípade hovorov na kontaktné centrum banky alebo na linky vybraných zamestnancov).

Tieto údaje banka získava priamo od Vás, od iných osôb (napr. od klienta v prípade, ak ste jeho zástupcom), z osobitných registrov (napr. Spoločný register bankových informácií, Nebankový register klientskych informácií, Centrálny register exekúcií, Register úpadcov, Kataster nehnuteľností, Register fyzických osôb, Evidencia občianskych preukazov) alebo z informačných systémov iných subjektov (napr. overenie príjmu v Sociálnej poisťovni, vyhľadanie v evidencii stratených a odcudzených dokladov)

Banka spracúva tzv. osobitné kategórie osobných údajov týkajúcich sa klientov v troch situáciách:

 • Biometrické údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Údaje o zdravotnom stave – na základe podmienok stanovených zmluvnými poisťovňami, ktoré môžu byť predpokladom vstupu do poistenia;
 • Biometrické charakteristiky tváre na účely identifikácie a/alebo autentifikácie klienta na diaľku.

Ak ste zamestnancom zmluvného partnera banky, banka o Vás spracúva štandardne tieto údaje: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa.

 

Časť 4 – Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

4.1 Príjemcovia

Banka spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov alebo osôb v obdobnom pomere, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností.

Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby banka poskytla Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem banky alebo tretej strany.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu s bankou:

 1. Spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo, vrátane spoločností, ktoré pre subjekty zo skupiny spravujú IT systémy, poskytujú administratívne, právne a účtovné služby, ako aj dcérske spoločnosti;
   
 2. Tretie strany (spoločnosti, konzultanti a pod.), ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje ako prevádzkovatelia.

a. Spoločnosti, na ktoré sme postúpili pohľadávky;

b. Advokátske kancelárie a audítorské spoločnosti;

c. Súdni znalci;

d. Poisťovne, v ktorých banka poisťuje svoje riziká,  a to v prípade, ak je nevyhnutné poskytnutie osobných údajov na účely preukázania nárokov banky;

e. Subjekty, ktoré nám poskytujú služby, ako

 • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica, za účelom obálkovania a distribúcie dokumentov;

f. Štátne orgány, orgány verejnej moci a iné subjekty, o ktorých to stanovuje zákon, napr.

 • Národná banka Slovenska,

 • Ministerstvo financií SR,

 • Úrad na ochranu osobných údajov SR,

 • Správca alebo predbežný správca v konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,

 • Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súdy,

 • Daňový orgán, colný orgán alebo správca dane,

 • Súdny exekútor,

 • Sociálna poisťovňa,

 • Ďalšie subjekty v zmysle príslušnej legislatívy.

g. V špecifických prípadoch s ohľadom na Váš typ produktu sú Vaše osobné údaje poskytované aj týmto tretím stranám takto:

Spotrebiteľský úver (vrátane kreditných kariet) a úver na bývanie

Ak ste osobou v pracovnom alebo obdobnom pomere, banka posudzuje schopnosť splácať úver tak, že údaje o Vašom príjme overuje, a to v databázach Sociálnej poisťovne alebo u Vášho zamestnávateľa. Na tento účel poskytne tretej strane údaje o príjme, ktoré ste poskytli banke a požiada tretiu stranu o potvrdenie údajov;

Ak ste fyzickou osobou, banka posudzuje Vašu schopnosť splácať aj nahliadnutím do registrov, a to najmä Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) a Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „NRKI“); zároveň na poskytne do registra SRBI informáciu o tom, že ste požiadali o úver a o jeho schválení alebo zamietnutí. V prípade, ak vznikne úverový vzťah, sú v registri SRBI pravidelne aktualizované údaje o Vašom úvere a o jeho splácaní. Tieto údaje môžu byť poskytnuté ostatným užívateľom registra a zdieľané s užívateľmi iných registrov. Viac informácií  na konci tohto dokumentu.

Ak využívate doplnkové poistenie úveru, alebo iné typy poistenia, Vaše osobné údaje môžu poskytované poisťovateľovi, podľa konkrétneho poistenia najmä spoločnosti

 •  BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s., (ďalej len „Cardif“); viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.bnpparibascardif.sk/;
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, a jej dcérska spoločnosť Generali Slovenská distribúcia, a. s. (ďalej len spolu „Generali“) viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.generali.sk/;
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu a MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu; viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.metlife.sk/;
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.; viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na http://www.allianz.sk/;
 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.colonnade.sk/;
 • ČSOB Poisťovňa, a.s., viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.csob.sk/;
 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.kpas.sk;
 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://kooperativa.sk;
 • UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.uniqa.sk/;
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s. viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.wuestenrot.sk/

Ak využívate kreditnú kartu, Vaše osobné údaje sú poskytované kartovej spoločnosti;

Ak je súčasťou služieb ku kreditnej karte aj poistenie, údaje o Vás ako o poistenej osobe sú poskytované poisťovni Generali na účel doplnkového poistenia;

Ak využívate niektorú z co-brandovaných kariet a k nej príslušný bonusový program, údaje o Vás súvisiace s uplatnením nároku na bonusový program sú poskytované podľa typu Vašej kreditnej karty co-brandovým partnerom.

Bežný účet

Ak využívate poistenie platieb, Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Generali;

Ak využívate platobnú kartu, Vaše údaje môžu byť poskytnuté:

Ak využívate platobnú kartu Dobrý anjel, Vaše údaje, vrátane údajov o výške Vášho príspevku, sú poskytované aj neziskovej organizácii Dobrý anjel, https://dobryanjel.sk/;

Vaše osobné údaje môžu byť súčasťou informácie prevádzajúcej prevody finančných prostriedkov a poskytnuté 

 • prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb príjemcu aj príjemcovi;
 • spoločnosti S.W.I.F.T – Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adèle 1, B-1310 La Hulpe, Belgium. Viac informácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a.s., pre depozitné produkty.

Poistenie

Ak ste poistníkom alebo poistenou osobou (poistenie vo Váš prospech uzavrela iná osoba), Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté poisťovni.

Cenné papiere

Banka ako obchodník s cennými papiermi poskytuje údaje o klientoch najmä finančným inštitúciám (napr. správcovským spoločnostiam alebo emitentom), príslušnej burze alebo iným osobám.

InBiz

Na účel zabezpečenia prevádzky služby InBiz poskytujeme Vaše údaje

 • INFOGROUP INFORMATICA E SERVIZI TELEMATICI S.C.P.A., Via Torre degli Agli 48, 50127 Firenze, Taliansko,
 • ALTEN ITALIA S.P.A., Via Gaetano Crespi 12, 20134 Milano, Taliansko, ZEROPIU' S.P.A., Via Generale Gustavo Fara, 3520124 Milano, Taliansko,
 • KLEIS S.R.L., Via Portogallo 13, 37069 Villafranca di Verona (VR), Taliansko,
 • INTESI GROUP S.P.A., Via Torino 48, 20123 Milano, Taliansko,
 • INFOCERT, Piazza Sallustio 9, 00187 Roma, Taliansko.

 

4.2 Sprostredkovatelia

Banka využíva tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov mene banky a na účel a spôsobom určený bankou. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; banka však zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb, a to najmä tým, že pri výbere sprostredkovateľa dbá na technické a organizačné opatrenia a iné prijaté záruky

a) Finanční agenti, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie vo vzťahu k bankovým službám;

b) Osoby, ktoré pre banku zbierajú Vaše kontaktné osobné údaje na základe Vášho súhlasu a tieto údaje odovzdávajú banke;

c) Iné subjekty, ktoré banka poverila ako sprostredkovateľov z dôvodu, že banke dodávateľským spôsobom poskytujú služby, ktorých súčasťou môže byť spracúvanie osobných údajov v prospech banky.

Zoznam alebo okruh sprostredkovateľov zverejňujeme na konci tohto dokumentu.

 

Časť 5 – Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii mimo EÚ

Vaše osobné údaje sú spracúvané bankou v rámci EÚ a banka pri výbere dodávateľov dbá na to, aby spracúvali osobné údaje primárne na území EÚ. Ak z technických alebo prevádzkových dôvodov je nevyhnutné spracúvať Vaše osobné údaje mimo územia EÚ, banka zabezpečí, aby boli splnené podmienky Nariadenia pre takéto spracúvanie.

Banka Vás týmto informuje, že osobné údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov môžu byť poskytnuté, výhradne na účel prevencie a boja proti terorizmu a jeho financovaniu, orgánom verejnej moci v USA; viac informácií nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach VÚB, a. s., pre depozitné produkty v časti o S.W.I.F.T..

 

Časť 6 – Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená bankou, ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je banka povinná údaje uchovávať, napr.

Právny predpis

Doba uchovávania

Zákon o bankách

 • najmenej 5 rokov od ukončenia obchodu
 • v prípade videozáznamu maximálne 13 mesiacov
 • v prípade kamerových záznamov maximálne 13 mesiacov od ich vzniku

 

Zákon o cenných papieroch

 

 • Najmenej 10 rokov od ukončenia obchodu

 

Zákon o finančnom sprostredkovaní

 

 • Najmenej 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby

 

Zákon o AML

 

Počas 5 rokov

 • od skončenia zmluvného vzťahu s klientom údaje a písomné doklady získané pri vykonávaní povinnej starostlivosti
 • od vykonania obchodu všetky údaje a písomné doklady o tomto obchode.

Ak o to písomne požiada finančná spravodajská jednotka, banka je povinná uchovávať údaje a písomné doklady aj dlhšie ako päť rokov

 

 

Zákon o kolektívnom investovaní

 

 • Najmenej 10 rokov od ukončenia obchodu.

 

Banka môže zákonom stanovené minimálne doby upraviť v súlade so schváleným Archívnym poriadkom VÚB, a. s.

 

V prípadoch, keď banka ako prevádzkovateľ sama stanovuje dobu spracúvania osobných údajov, je táto doba stanovená tak, aby bola primeraná účelu, na ktorý sa údaje spracúvajú:

Právny základ spracúvania

Doba spracúvania

Súhlas

 

 • Upravená v súhlase; ak tam doba nie je uvedená, je štandardnou dobou dĺžka trvania zmluvného vzťahu s bankou.

 

Oprávnený záujem banky

 

 • S ohľadom na konkrétny oprávnený záujem banka určí primeranú dobu spracúvania.

 

 

Ak vo vzťahu k tej istej informácií alebo skupine informácií existuje viac rôznych dôb uchovávania, použije sa na určenie najdlhšia z nich.

 

Časť 7 – Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči banke, ako prevádzkovateľovi, práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

Je povinnosťou banky zabezpečiť, aby ste si tieto práva mohli jednoduchým spôsobom uplatniť, avšak zároveň má banka povinnosť chrániť Vaše údaje pred neoprávneným prístupom a pozmenením. Banka preto musí overiť Vašu totožnosť tak, aby ste Vy aj banka mali istotu, že sa informácie nedostanú k neoprávnenej osobe alebo že Vaše práva nebudú zneužité. Z tohto dôvodu spoločnosť VÚB, a. s., odporúča, aby ste si Vaše práva uplatnili podaním žiadosti na pobočke banky, alebo, ak ste klientom banky s pridelenými autentifikačnými prvkami elektronického bankovníctva, vyplnením žiadosti na internetovej stránke banky. Overenie Vašej totožnosti v takých prípadoch môže byť vykonané prostredníctvom kontaktného centra banky.

V prípadoch, ak si Vaše práva uplatníte iným spôsobom, ktorý neumožňuje overenie Vašej totožnosti, napr. zaslaním listu, odoslaním e-mailu alebo telefonicky, alebo ak nemáte pridelené autentifikačné prvky, môže Vás banka s ohľadom na okolnosti požiadať o overenie Vašej totožnosti napr. osobne na pobočke banky.

Pokiaľ Vaša totožnosť nebude overená, banka si vyhradzuje právo nekonať na základe takejto žiadosti.

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, banka môže buď:

a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií   alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo

b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Ak si uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, banka oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, informáciu o tom, že takéto práva boli uplatnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

7.1 Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od banky ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v bode 7.7 tohto článku a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte právo byť informovaný/á o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu.

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; záujmami iných môže byť v tomto prípade ochrana osobných údajov alebo bankového tajomstva inej osoby, záujmy banky (napr. know-how) alebo iných spoločností patriacich do skupiny Intesa Sanpaolo.

Ak v súvislosti s Vašou osobou spracúvame veľké množstvo informácií, môžeme požadovať, aby ste upresnili, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, však banka môže účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Ak ste klientom banky so zriadenými službami internet bankingu, veľkú časť užitočných údajov v zrozumiteľnej podobe týkajúcich sa Vašich produktov a služieb môžete nájsť práve v tomto prostredí.

7.2 Právo na opravu

Cieľom banky je spracúvať presné a úplné osobné údaje. Ak však viete o to, že to tak nie je, máte právo na to, aby banka bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

7.3 Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u banky bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a banka je povinná bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; tu upozorňujeme na Časť 6 tohto dokumentu, kde sú upravené doby, po ktoré je banka povinná údaje uchovávať;

b) odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) namietate voči automatizovaného spracúvaniu vrátane profilovania (viď nižšie bod 7.7 tohto článku) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému banka podlieha;

f) osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky v čl. 17 Nariadenia, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

7.4 Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie v čl. 18, máte právo žiadať, aby banka obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie.

7.5 Právo na prenosnosť

V prípadoch, ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na súhlase alebo na zmluve, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli banke, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to aj priamo, ak je to technicky možné.

Toto právo však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Ak budete požadovať, aby sme vaše údaje preniesli priamo inému prevádzkovateľovi, budeme od Vás potrebovať kontaktné údaje nového prevádzkovateľa (e-mail a telefónne číslo). Banka zabezpečí bezpečný spôsob prenosu údajov k novému prevádzkovateľovi, avšak nenesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov novým prevádzkovateľom od momentu prevzatia.

7.6 Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Banka v takýchto prípadoch vykoná posúdenie, či oprávnené záujmy banky prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania z dôvodu oprávneného záujmu banky, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov; ak ste podali námietku, Vaše osobné údaje sa už účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

7.7 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania


Čo je automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Profilovaním je automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých Vašich osobných aspektov, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Automatizovaným rozhodovaním na základe profilovania je rozhodnutie vykonané počítačovým programom na základe výsledku profilovania. Ak také automatizované rozhodovanie na základe profilovania má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, Nariadenie s ním spája špecifické právo, a to právo požadovať, aby sa na Vás uvedené rozhodnutie nevzťahovalo.

Automatizované rozhodovanie na základe profilovania môže banka vykonávať v prípadoch, ak je to

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a bankou,

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému banka podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Kedy spoločnosť VÚB, a. s., využíva automatizované rozhodovanie na základe profilovania?

7.7.1 Schvaľovanie úverov

Banka posudzuje Vašu schopnosť splácať spotrebiteľský úver tak, že posúdi a overí Váš čistý príjem, náklady na zabezpečenie základných životných potrieb spotrebiteľa Vás a osôb, voči ktorým máte vyživovaciu povinnosť, výšku splátky spotrebiteľského úveru a peňažné záväzky znižujúce príjem spotrebiteľa, zároveň rezervu v zmysle legislatívnych požiadaviek . Ďalej berie do úvahy iné údaje

 • z vlastných zdrojov (najmä údaje, ktoré o Vás získala pri iných obchodoch medzi bankou a Vami);
 • z registrov úverov, akými je register SRBI a iné registre spotrebiteľských úverov
 • údaje o exekúciách a konkurzoch, ktoré sú verejne dostupné

Ako prebieha automatizované rozhodovanie?

Banka na základe dopytov do interných a externých databáz vykoná posúdenie, či je pravdepodobné, že úver, ktorý požadujete, budete môcť s ohľadom na Vaše príjmy, aktuálne dlhové zaťaženie a iné výdavky, splácať. Môže brať do úvahy aj Vaše aktíva a pasíva v banke, rovnako aj dostupné informácie o platobnej disciplíne. Každý z uverených parametrov má pri rozhodovaní svoju váhu, ktorú nastavuje banka vo svojom rizikovom modeli. Na základe toho príjme rozhodnutie o schválení alebo neschválení úveru alebo o jeho výške.

Ak nesúhlasíte, aby sa na Vás vzťahovalo takéto automatizované rozhodnutie, na základe Vašej žiadosti banka zabezpečí, aby rozhodnutie namiesto počítačového algoritmu preskúmal analytik banky. Rozhodnutie, ktoré vykoná analytik namiesto počítačového algoritmu však neznamená, že po uplatnení žiadosti je banka povinná schváliť požadovaný úver.

7.7.2 Prevencia zneužitia platobných prostriedkov

Pri využívaní platobných prostriedkov, najmä platobných kariet, banka spracúva údaje ako miesto a čas ich použitia. Pokiaľ nastane situácia, že karta je použitá spôsobom, ktorý sa javí ako neštandardný, môže algoritmus vyhodnotiť transakciu ako rizikovú a kartu zablokovať s cieľom predchádzania podvodom a zneužitiu platobných prostriedkov, aby Vám tak nevznikla škoda.

V krátkom čase Vás bude kontaktovať zamestnanec banky na telefónne číslo, ktoré ste uviedli ako kontaktné, aby s Vami overil situáciu.

7.7.3 Správa pohľadávok

Bankové systémy automatizovane vyhodnocujú platobnú disciplínu klientov a v prípade vzniku omeškania vytvoria o omeškaní záznam. Ak omeškanie trvá bankou stanovenú dobu, je zasielaná klientovi upomienka, ktorá môže byť spoplatnená. V prípade, ak omeškanie naďalej trvá, môže banka obmedziť poskytovanie nových produktov klientovi a pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky.

Vymáhanie pohľadávky sa uskutočňuje internými kapacitami banky (zamestnanci banky) a externými zmluvne dohodnutými kapacitami (mandátne spoločnosti, dražobné spoločnosti, advokátske kancelárie, exekútori a pod.).

7.7.4 Zmena úrokovej sadzby úveru na bývanie

V závislosti od konkrétnych podmienok úveru na bývanie môže byť banka oprávnená počas doby trvania zmluvy o úvere na bývanie zmeniť v dohodnutých intervaloch úrokovú sadzbu úveru na bývanie. Určenie novej úrokovej sadzby závisí od výsledku profilovania klienta, pri ktorom sa zohľadňuje správanie klienta na úverových a osobných účtoch, najmä informácie o jeho platobnej disciplíne, obratoch na účtoch a ďalšie interné a externé informácie.

7.7.5 Vyhodnotenie identifikácie na diaľku za pomoci technických prostriedkov

Banka v rámci procesu identifikácie na diaľku za pomoci technických prostriedkov vyhodnocuje biometrické charakteristiky tváre klienta a rozhoduje na základe svojho interného rizikového nastavenia o úspešnom a/alebo neúspešnom overení jeho totožnosti. Pre prípad negatívneho výsledku (t.j. systém vyhodnotil, že osoba ktorá prechádzala procesom identifikácie na diaľku nezodpovedá údajom z identifikačného dokumentu), má klient právo proti takému rozhodnutiu namietať. V uvedenom prípade bude daná žiadosť, ako aj všetky poskytnuté dokumenty vyhodnotené konkrétnym zamestnancom Banky. Preskúmanie danej žiadosti však automaticky neznamená, že na základe Vašej námietky dôjde k zmene výsledku daného procesu.

 

8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s Nariadením.

Miestne príslušným dozorným orgánom je najmä:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27 Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Príloha č. 1 

Informácia v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov v registroch

Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods. (1) Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej „SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s ustanovením § 92a ods. (2) Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislavadpo@sbcb.sk.

"SRBI" - časť Register spotrebiteľských úverov v zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov je registrom podľa § 7 ods. (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a registrom podľa § 8 ods. (20) Zákona o úveroch na bývanie, v rozsahu podľa § 7 ods. (9) Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „Register“). Banka je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta.

Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov v SRBI je určený Zákonom o bankách.

Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v Registri a účel ich spracúvania,  sú určené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je čl. 6 ods. 1., písm. c) Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), v spojení s čl. 6 ods. 2 Nariadenia, ako aj Zákon o bankách.

Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je čl. 6 ods. 1., písm. c) Nariadenia, Zákon o spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie.

Osobné údaje spracúvané tak v SRBI ako aj v Registri pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk.

Doba spracovania a uchovávania osobných údajov je určená na čas trvania záväzkov a 5 rokov po zániku všetkých záväzkov klienta (2) voči banke vo vzťahu ku konkrétnej úverovej zmluve (3), a v prípade ak nedôjde k uzatvoreniu úverovej zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu (4). Následne sú osobné údaje zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


(2) Pre účely tejto informácie sa klientom rozumie fyzická osoba, s ktorou banka uzavrela úverovú zmluvu, osoba zabezpečujúca záväzok klienta z úverovej zmluvy, ako aj fyzická osoba žiadajúca banku o uzavretie úverovej zmluvy.
(3) Úverovou zmluvou sa rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom alebo akýkoľvek právny úkon banky alebo klienta, na základe ktorých banke vzniklo alebo môže vzniknúť právo na vrátenie peňažných prostriedkov poskytnutých klientovi, vrátane zmluvy o spotrebiteľskom úvere.
(4) Súhlas v zmysle §91 zákona o bankách.

 

SBCB spracúva osobné údaje, prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko.

Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09, Bratislava.

Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované bankám a pobočkám zahraničných bánk a prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053 404, so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej „NBCB“) aj oprávneným užívateľom Nebankového registra klientskych informácií, uvedeným na webovej stránke www.nbcb.sk

Osobné údaje spracúvané v Registri môžu byť v zmysle § 7 ods.6 a Zákona o spotrebiteľských úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované aj bankám, zahraničným bankám a pobočkám zahraničných bánk a ďalším veriteľským subjektom definovaným týmito právnymi predpismi. Zoznam  veriteľov,  bánk  ,  zahraničných  bánk  a pobočiek  zahraničných  bánk  v zmysle  Zákona o spotrebiteľských úveroch je uvedený na stránke www.nbs.sk

Osobné údaje spracúvané v SRBI a Registri sú poskytované Národnej banke Slovenska a ďalším subjektom v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách a Zákona o spotrebiteľských úveroch a Zákona o úveroch na bývanie.

Osobné údaje spracúvané v SRBI a Registri nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a Registra a služieb nimi poskytovaných je možné získať v Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 59207515, e-mail: sbcb@sbcb.sk

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov: Klient ako dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi v SRBI a/alebo Registri spracúvané,

b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,

d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu osobných údajov,

f) vymazanie osobných údajov:

 • ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • v prípade, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 • ak je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti,

g) obmedzenie spracovania osobných údajov.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia.

 

Príloha č. 2 

Informácia v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov pri využívaní služby informovania o platobnom účte (AIS)

S účinnosťou a následným transponovaním ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (ďalej len ,,PSD2’’) do zákona o platobných službách, umožnilo VÚB banke poskytovať svojim klientom, ako aj neklientom službu informovania o platobnom účte (t.j. account information service – AIS’’).

Banka ako tzv. Account Information Service Provider (ďalej len ,,AISP’’) po uzavretí Zmluvy informovania o platobnom účte má prehľad o platobných účtoch a iných súvisiacich informácií vedených v iných finančných inštitúciách (prevádzkovateľ týchto získaných údajov sú individuálne finančné inštitúcie, ktorých služby využívate). V takom prípade Banka spracúva Vaše údaje na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. V prípade osobitného súhlasu udeleného klientom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia sú osobné údaje Klienta spracúvané pri plnení predmetu zmluvy taktiež predmetom profilovania aj na účel nezáväznej kalkulácie pre posúdenie schopnosti splácať úver a následného oslovenia s ponukou vhodného produktu vo VÚB alebo na marketingové účely, vrátane zasielania ponuky vhodného produktu vo VÚB.

Pri plnení predmetu zmluvy Banka spracúva údaje o platobnom účte, vo vzťahu ku ktorému je Služba poskytovaná, ako aj informácie o platobných operáciách na danom platobnom účte. Z dôvodu povahy údajov o aktívnych a pasívnych platobných operáciách spracúvaných pri plnení predmetu zmluvy sa môže v určitých prípadoch jednať o údaje patriace do osobitnej kategórie osobitných údajov v zmysle čl. 9 Nariadenia. Uvedené údaje Banka spracúva výlučne na účely plnenia Zmluvy, pričom po poskytnutí týchto údajov klientovi nedochádza k ich ďalšiemu spracovaniu, ak nám na to klient neposkytol osobitný súhlas.

V prípade osobitného súhlasu udeleného klientom sú osobné údaje spracúvané pri plnení predmetu zmluvy taktiež predmetom profilovania. Pri profilovaní môže dochádzať k vzniku nových osobných údajov ako dôsledok kombinovania údajov o aktívnych a pasívnych platobných operáciách na platobných účtoch vo vzťahu ku ktorým je Služba poskytovaná, a to v podobe najmä údaju o príjme a ratingu klienta.

Údaje o aktívnych a pasívnych platobných operáciách môžu obsahovať taktiež údaje o tretích stranách (odosielateľ platby, príjemca platby). Tieto údaje spracúva banka len na účely plnenia zmluvy, pričom nedochádza k inému spracovaniu či profilovaniu týchto údajov o tretích stranách.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané závisí od účelu spracúvania a je určená Bankou, ako prevádzkovateľom vo svojom Archívnom Poriadku alebo je stanovená právnymi predpismi. Vaše identifikačné a kontaktné údaje budú spracúvané počas celej doby platnosti Zmluvy o AIS, najviac však 10 rokov od jej ukončenia.

Banka spracúva údaje o platobnom účte vo vzťahu ku ktorému je Služba poskytovaná ako aj údaje o aktívnych a pasívnych platobných operáciách len na účely poskytnutia Služby, pričom po jej poskytnutí dochádza k ich vymazaniu (to však neplatí v prípade udelenia osobitného súhlasu).

V prípade osobitného súhlasu udeleného klientom sú osobné údaje Klienta spracúvané pri plnení predmetu zmluvy taktiež spracúvané profilovaním a to dobu troch mesiacov od ich získania, pričom následne dochádza k ich vymazaniu.

Ak je klientovi počas tejto doby zaslaná marketingová ponuka, sú osobné údaje spracúvané aj počas lehoty potrebnej na prijatie marketingovej ponuky zo strany klienta a to aj v prípade, že by koniec lehoty presahoval dobu 3 mesiacov od získania údajov. Zároveň má dotknutá osoba možnosť daný súhlas kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje spracúvané na tieto účely nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia, ako aj Časti 7, tohto dokumentu.

 

Príloha č. 3 

Informácia v zmysle čl. 14 GDPR o spracúvaní osobných údajov pri využívaní údajov z registrov a iných evidencií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

Prevádzkovateľom Registra fyzických osôb (ďalej len ,,RFO’’), ako aj evidencie občianskych preukazov je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len ,,MVSR’’), Pribinova 2, 812 72 Bratislava. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov v MVSR je dostupná na emailovej adrese gdpr@minv.sk

V zmysle §93 ods. 9 zákona o bankách sú na účely zisťovania, preverenia a kontroly identifikácie klientov a ich zástupcov, na účely uzatvárania a vykonávania obchodov s klientmi, na ďalšie účely podľa §93 ods. 3 zákona o bankách , ako aj na účely aktualizácie už bankou a pobočkou zahraničnej banky uchovávaných údajov o klientoch a ich zástupcoch je banka a pobočka zahraničnej banky oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu údajov zapísaných v RFO a údajov uchovávaných v evidencii občianskych preukazov získať údaje podľa §93 ods. 1 zákona o bankách aj prostredníctvom spoločného bankového registra podľa § 92a zákona o bankách. Na účel podľa prvej vety sú ministerstvo vnútra a správca komunikačnej časti autentifikačného modulu podľa osobitného predpisu povinní poskytnúť banke alebo pobočke zahraničnej banky, a to aj prostredníctvom spoločného bankového registra podľa § 92a zákona o bankách, údaje podľa odseku §93 ods. 1 zákona o bankách.

V zmysle §15 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, povinné poskytnúť údaje z evidencie aj banke a pobočke zahraničnej banky a to spôsobom a v rozsahu podľa osobitných predpisov (napr. zákon o bankách).

Zisťovanie, preverenie, kontrola, ako aj aktualizácia osobných údajov klientov využitím údajov z registrov MVSR predstavuje oprávnený záujem Banky. Proti takému spracúvaniu máte právo namietať, Banka však takejto námietky nemusí vyhovieť pokiaľ preukáže opodstatnenie svojich oprávnených záujmov.

Osobné údaje z registrov sú uchovávané najmenej po dobu piatich rokov od ich získania, najviac však desať rokov od ukončenia zmluvného vzťahu v súvislosti s ktorým boli tieto údaje získané.

Register fyzických osôb

V dôsledku informatizácie verejnej správy vznikol register fyzických osôb ako základný informačný systém verejnej správy, ktorého úprava je obsiahnutá v § 23a a nasl. zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov v prípade RFO sú najmä osobné údaje nachádzajúce sa na identifikačných dokumentoch, ako aj iné údaje podľa §93 ods. 1 zákona o bankách.

Osobné údaje sú Banka poskytované MVSR prostredníctvom spoločnosti SBCB, pričom SBCB spracúva osobné údaje prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko.

Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09, Bratislava.

Evidencia občianskych preukazov

Evidencia občianskych preukazov je upravená v zákone č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov v prípade evidencie občianskych preukazov sú osobné údaje nachádzajúce sa na identifikačných dokumentoch klienta.

Osobné údaje sú Banka poskytované priamo MVSR prostredníctvom spoločnosti SBCB, pričom SBCB spracúva osobné údaje prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Taliansko a/alebo prostredníctvom spoločnosti DXC Technology Slovakia s. r. o.

Osobné údaje spracúvané na tieto účely nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.

Dotknutá osoba má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv dotknutých osôb sú upravené v kapitole III Nariadenia, ako aj Časti 7, tohto dokumentu.

 

Príloha č. 4

Zoznam sprostredkovateľov VÚB, a.s., a tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb.

Účel spracúvania osobných údajov - poskytovanie produktov a/alebo bankových služieb (vrátane tých, ktoré boli zo strany banky outsourcované)

Názov spoločnosti

Adresa IČO
Loomis SK, a.s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava 36394238 
Dokument Logistik, s.r.o. Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava 36771881 

DRESCHER Magyarországi Direct Mailing, Kft.

1097 Budapest, Gyáli út 31   
SIA Central Europe, a.s. Röntgenova 1, 851 01 Bratislava 31372074 

NETS CEE, payment card processing and development, Ltd.

Slovančeva ulica 24, 1000 Ljublana  
NETS CEE Ltd. Radnička cesta 50, 100000 Zagreb  

DOXEE Slovak, s.r.o.

Prešernova 4, 811 02 Bratislava 45635943 
Cleverlance Slovakia, s.r.o. Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava 35942487 
OZO Recycling, s.r.o. Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš 36399795 
Disig, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 35975946 

InfoCert, S.p.A.

Piazza Sallustio 9, 00187 , Rím  
Selecta CEE, s.r.o. Údernícka 9, 851 01 Bratislava 35970359 
Intesa Sanpaolo International Value Services, Ltd. Radnička cesta 44, 10000, Zagreb, Chorvátsko  
Intesa Sanpaolo, S.p.A Piazza San Carlo 156, 10121,Turín  

CIB Bank, Zrt.

1027 Budapest, Medve u. 4–14  

mTrust, s.r.o.

Odborárska 21, 831 02 Bratislava 44821425 
AXASOFT, a.s. Panenská 7, 811 03 Bratislava 35738219 
SONET Slovakia, s.r.o. Pluhová 3192/2, 831 01 Bratislava 36354767 
Pokorný spol., s.r.o. Gabrhele 2, 251 67 Řehenice 45278687 

DIEBOLD NIXDORF, s.r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 35795808 

GO4, s.r.o.

Prievozská 34, 821 05 Bratislava 35907614 
Business Lease Slovakia, s.r.o. Twin City Tower, Mlynské nivy 10 821  09 Bratislava 35745843 

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

Technická 7, 821 04 Bratislava 35834498 
CircleBlue Pay s.r.o Mostecká 273/21, Malá Strana (Praha 1), 118 00 Praha 9247556 
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 35886013 
Crystal Call, a.s. Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava 35880805 
DIMAR GROUP, s.r.o. Palisády 50, 811 06 Bratislava 35840846 
Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 31329217 
Monilogi s.r.o.                                                                                                                Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava 54508673 

 

Účel spracúvania osobných údajov - ochrana majetku, osôb a iných právom chránených záujmov
Názov spoločnosti Adresa IČO
Security Kobra, spol., s.r.o. Na úvrati 51, 821 04 Bratislava 31339182 
Telecom Alarm, s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 31349854 
ABAS SR Management, s.r.o. Pražská 11, 811 04 Bratislava 35883324 
G4S Security Systems, s.r.o. Višňová 16, 831 01 Bratislava 31398979 

     

Účel spracúvania osobných údajov - vývoj, správa a ochrana bezpečnosti informačných systémov
Názov spoločnosti Adresa IČO
ADASTRA, s.r.o. Mýtna 48, 811 07 Bratislava 35874244 
DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 35810734 
MAIND, s.r.o Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 35958707 
Digital Systems a.s. Za hradbami 7, 902 01 Pezinok 35800593 
Oracle Slovensko spol. s r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 35690721 
Atos IT Solutions and Services s.r.o.| Pribinova 19/7828, 811 09 Bratislava 45650276 
SAS Slovakia, s.r.o. Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 44450524 
I.S.D.D. plus, s.r.o. Trnavská cesta 106 ,821 01 Bratislava 35774720 
Deloitte Advisory, s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01  Bratislava 35946067 
TITANS freelancers, s.r.o. Jégého 16999/8, 821 08 Bratislava 47047224 

Inovivo Group Zrt.

Budapest, Bartók Béla út 105-113, 1115   
Aardwark, s.r.o. Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava 46451234 
Krone Consulting, s.r.o. Teslova 20A, 821 02 Bratislava 50248332 
Aubay Italia, S.p.A Via Giotto, 36, 20145 Milano  
Unicorn Systems SK, s.r.o. Central 5, Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava 35771917 
DXC Technology Information Services Slovakia, s.r.o. Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 22  35785306 
CLEVERLANCE Slovakia, s.r.o. Prievozská 1978/6, 821 09 Bratislava 35942487 
NTT Slovakia, s.r.o. Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava 35804262 
NESS Hungary, Kft. Bartok Bela Ut 105-113., 1115 Budapest  
Millennium spol., s.r.o. Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 35781271 
Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 602311 

 

Účel spracúvania osobných údajov - postúpenie pohľadávok a vymáhanie
Názov spoločnosti Adresa IČO
EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava 35724803 
Bratislavská aukčná dražobná, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 36664219 
Intrum Slovakia, s.r.o. Mýtna 48, 811 07 Bratislava 35831154 
Protourion Slovakia, s.r.o. Kutlíková 17, 852 50 Bratislava 36752681 
Platiť sa oplatí, s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 45684618 
Účel spracúvania osobných údajov – poskytnutie uvedeným subjektom ako tretím stranám na účely právneho poradenstva a/alebo súdnej agenda
Názov spoločnosti Adresa IČO
Allen & Overy Bratislava, s.r.o. Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09  Bratislava 35857897 
Beňo & Partners advokátska kancelária, s.r.o. Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01  Poprad 44250029 
ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o. Kýčerského 7, 811 05 Bratislava 36857513 
Schönherr Rechtsanwälte GmbH Schottenring 18/TOP 117-118 · 1010  Wien  

Advokátska kancelária Agner & Partners, s.r.o.

Špitálska 10, 811 08 Bratislava 8  36722758 
MADEJ & PARTNERS, s.r.o. Mýtna 42, 811 05 Bratislava 53035038 

   

Účel spracúvania osobných údajov - marketingová komunikácia a iné oslovovanie klientov
Názov spoločnosti Adresa IČO
maXmaRR EVENT house, s.r.o. Kaštielska 21, 821 05 Bratislava 51045966 
Promea Communication, s.r.o. Tvarožkova 8, 811 03 Bratislava 35772638 
Spoločnosť Ligy za duševné zdravie, s.r.o. Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 44529848 
CREATIVE PRO, a.s. Matúšova 56/A, 811 04 Bratislava 35968702 
TRIAD, s.r.o. Brigádnická 27, 841 10 Bratislava 35931141 

 

Účel spracúvania osobných údajov - sprostredkovanie finančných produktov a služieb ako finanční sprostredkovatelia VÚB, a.s.
Názov spoločnosti IČO
OVB - Allfinanz Slovensko a.s. 31361358 
Swiss Life Select Slovensko, a.s. 36752606 
BROKER SERVICE GROUP Slovakia a. s. 50353497 
Broker Consulting, a.s. 36651419 
Umbrella Group, s.r.o. 44068000 
KAMAPRO, s.r.o. 44628153 
Centrum hypoték, spol. s r.o. 44549873 
AP FINANCE, s.r.o. 44408871 
Gepard Finance, s.r.o. 44102879 
PARTNERS GROUP SK s.r.o. 36750701 
Perspective Group s.r.o. 45268762 
Hypocentrum finančné služby, a.s. 36704571 
Hypomaklér s.r.o. 36748447 
INSIA SK s.r.o. 45660891 
Finportal, a.s. 45469156 
Finanzpartner, a.s. 44493282 
Investtec, s.r.o. 46016678 
SOPHISTIC Pro finance, a.s. 47008181 
UNIVERSAL maklérsky dom a.s. 35822091 
Wealth Effect Management a.s. 52391728 
Global Finance, a.s. 47836521 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 
FinCo Services, a.s. 35848979 
CPM Associates, spol. s.r.o. 35816368 
PROSIGHT Slovensko a.s. 46175415 
trinity QQ, s.r.o. 45348821 
PROXIMA & BO a.s. 47373016 
Generali Slovenská distribúcia, a. s. 35709332 
Allrisk Slovakia, s. r. o. 35947501 
BROKER HOUSE s.r.o. 35877341 
FIN SOLUTION s. r. o. 47179198 
Financial Intermediation s.r.o. 50251929 
RENOMIA, s.r.o. 35 815566 
Brokeria, a.s. 50248715 
BALINGTON s. r. o. 47161710 
PROMIUM a.s. 48274135 
FINGO.SK s. r. o. 50230859 
CENTRUM POISTENIA, s.r.o. 36784958 
Hypomo, s.r.o. 50803514 
4Value s.r.o. 51286921 
MACULA poisťovacie služby s. r. o. 35978201 
ALCHEMAS, s.r.o. 52056350 
NFA Group, s.r.o. 46701842 
OPTIVISTA s. r. o. 51930625 
SWELL Financial Group a.s. 53376099 
Lucron Group, s.r.o. 50265105 
VYDRICA DEVELOPMENT, a.s. 51 733064 
NESTO C, s.r.o. 53059115 
hypouvery.sk a.s. 44207352