Informácie o ochrane vkladov

Fond ochrany vkladov (ďalej len „FOV”) bol zriadený zákonom NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane vkladov” alebo „zákon“).

Sídlo FOV:
Kapitulská ul. č.12
812 47 Bratislava
web: www.fovsr.sk

Hlavnou úlohou FOV je podľa zákona

 1. sústreďovať peňažné príspevky bánk a pobočiek zahraničných bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách a v pobočkách zahraničných bánk
 2. nakladať s nimi podľa zákona, najmä poskytovať náhrady za nedostupné vklady v bankách a v pobočkách zahraničných bánk v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o ochrane vkladov a Všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady.

VÚB banka je účastníkom systému ochrany vkladov v SR.

FOV je fond, ktorý sústreďuje peňažné prostriedky bánk na poskytovanie náhrad za vklady uložené v bankách, ak sa stanú nedostupnými. FOV upravuje podrobnosti o postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu vo Všeobecných podmienkach vyplávania náhrad.

Chránený vklad je v zmysle zákona o ochrane vkladov vklad od vkladateľa:

 1. fyzickej osoby (občan aj podnikateľ),
 2. nadácie,
 3. neinvestičného fondu,
 4. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
 5. združenia občanov alebo spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 6. vybranej právnickej osoby s výnimkou tej, ktorú zákon taxatívne z ochrany vylučuje.

Za chránené vklady sa v zmysle zákona o ochrane vkladov považujú vklady:

 1. na vkladných knižkách na meno,
 2. na bežných účtoch,
 3. na vkladových účtoch s výpovednou lehotou,
 4. na účtoch termínovaných vkladov,
 5. vo forme verejne neobchodovateľných vkladových listov/depozitných certifikátov na meno,
 6. notárskej úschovy, ak oprávneným príjemcom z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené.

Zákonom nie sú chránené:

 1. vklady notárskej úschovy, ak nie sú splnené náležitosti a podmienky stanovené zákonom,
 2. vklady vo forme dlhopisu, zmenky alebo šeku,
 3. vklady na doručiteľa, zostatky zrušeného vkladu na doručiteľa, najmä vklad potvrdený vkladnou knižkou na doručiteľa, vkladovým listom na doručiteľa alebo pokladničnou poukážkou na doručiteľa,
 4. podielový list, vklad potvrdený cennými papiermi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na trh burzy cenných papierov, investičný nástroj, iný cenný papier alebo derivát prijatý obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby a klientsky majetok chránený Garančným fondom investícií podľa osobitného zákona,
 5. vklady tých právnických osôb, ktoré zákon taxatívne z ochrany vylučuje (napr. banky, obchodníci s cennými papiermi, ktorí nie sú bankou, vykonávacie a sprostredkujúce inštitúcie platobného styku, prevádzkovatelia platobného systému, ďalší účastníci platobného systému, centrálny depozitár cenných papierov, ďalší účastníci systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi, burza cenných papierov, komoditná burza, správcovská spoločnosť vrátane majetku v podielovom fonde, poisťovne, zaisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, poštový podnik, právnická osoba prevádzkujúca lotérie alebo iné podobné hry, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, štát, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia štátu, štátneho fondu alebo obce, príspevková organizácia štátu, štátneho fondu alebo obce, orgán verejnej moci, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov...),
 6. vklady obchodnej spoločnosti, ktorá podľa osobitného zákona musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, alebo nedoručila banke jednoznačné písomné oznámenie, či musí, alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom,
 7. vklad, ktorý je vlastným zdrojom financovania banky podľa osobitného zákona,h) vklady alebo spoločné vklady, ktoré nie sú podľa záznamov vykonaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v jej informačnom systéme alebo vo vkladateľovom doklade o vkladovom vzťahu pred dňom, keď sa vklady stali nedostupnými, vedené pre vkladateľa/viac vkladateľov s rozsahom nevyhnutných údajov o každom vkladateľovi.

Za nedostupný vklad v banke podľa zákona má vkladateľ právo na náhradu od fondu v rozsahu podľa zákona.

Výška náhrady za nedostupný vklad

Dňom 30.decembra 2010 nadobudla účinnosť novela zákona o ochrane vkladov, ktorou sa mení výška náhrady za nedostupný vklad. V prípade vzniku neschopnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky vyplácať vklady, by Fond ochrany vkladov poskytol v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa zákona o ochrane vkladov náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur.

Od 1. januára 2009 má vkladateľ právo na náhradu od FOV za nedostupný vklad v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v eurách, pričom vypočítaná výška náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

Výška náhrady za vklad v cudzej mene sa vypočítava v eurách podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný ku dňu, keď sa vklady stali nedostupnými.

Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do 20 pracovných dní od vyhlásenia (podľa § 8 ods. 3 zákona o ochrane vkladov) alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu (podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona o ochrane vkladov). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom Národnej banky Slovenska v odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o desať pracovných dní.

Podrobnejšie informácie o systéme ochrany vkladov a FOV nájdete na internetovej adrese fondu www.fovsr.sk

Všeobecné podmienky vyplácania náhrad za zákonom chránené nedostupné bankové vklady si môžete pozrieť tu alebo na stránke fondu.

 

Tlačivá pre FOV:

Návratka

Return Reciept 

 

Poslať známemu

Aktuality