Kontakt Internet banking IB Search ×

29.06.2018

VÚB AM Dynamické portfólio

Podielový fond VÚB AM Dynamické portfólio vznikol v roku 2006 a je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície. Analýza vývoja zhodnotenia potvrdila kvalitnú správu fondu, pretože fond už v roku 2013 prekonal predkrízovú úroveň a neustále rastie. Zhodnotenie fondu za posledné dva roky je 4,35 % p.a. pri primeranom riziku.

VÚB Asset management, správ. spol., a.s.
Správcovská spoločnosť VÚB Asset management (ďalej len „VÚB AM“) vznikla v roku 2000 a od začiatku svojej činnosti sa zaradila medzi popredné slovenské správcovské spoločnosti. Momentálne je VÚB AM druhá najväčšia správcovská spoločnosť na Slovensku s majetkom pod správou viac ako 1,7 mld. Eur.

Akcionárom správcovskej spoločnosti VÚB AM je Eurizon Capital SA, ktorý je z pohľadu trhového podielu číslom dva v oblasti kolektívneho investovania v Taliansku. Eurizon Capital SA spravuje aktíva v objeme viac ako 300 mld. Eur, pričom portfólio manažmentu sa venuje takmer 200 manažérov a analytikov. Tím VÚB AM využíva pri investičných rozhodnutiach práve skúsenosti kolegov z materskej spoločnosti, avšak taktiež od svojich dcérskych spoločností v Maďarsku a Chorvátsku.

VÚB AM Dynamické portfólio

Fond VÚB AM Dynamické portfólio vznikol v roku 2006 a je určený pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je dlhší ako 5 rokov a očakávajú vyšší potenciál zhodnotenia svojej investície pri primeranom riziku. Cieľom fondu je dosiahnuť vysokú úroveň príjmov z kapitálového zhodnotenia a dividend v dlhodobom časovom horizonte pomocou investícií do podielových fondov a cenných papierov na svetových kapitálových trhoch. Portfólio manažér sa snaží dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť fondu a ponúknuť klientom vyššie zhodnotenie peňažných prostriedkov. Fond je vhodný aj pre dlhodobé pravidelné sporenie, kde klient eliminuje riziko časovania jednotlivej investície. VÚB AM Dynamické portfólio bolo v roku 2017 siedmim najpredávanejším fondom na Slovensku z pohľadu čistých predajov.

Graf 1. Vývoj zhodnotenia fondu VÚB AM Dynamické portfólio v EUR zobrazuje kvalitnú správu fondu, pretože fond už v roku 2013 prekonal predkrízovú úroveň a neustále rastie. Zhodnotenie fondu za posledné dva roky je 4,35 % p.a.

Graf 1. Vývoj zhodnotenia fondu VÚB AM Dynamické portfólio v EUR (Údaje k 31.5.2018)

Z pohľadu typu fondu ide o tzv. zmiešaný, semi-pasívny fond, ktorý investuje do štátnych a korporátnych dlhových cenných papierov, podielových listov otvorených podielových fondov, nástrojov peňažného trhu, finančných derivátov a akcií, pričom akciová zložka fondu osciluje v priemere okolo 50 % celkovej hodnoty portfólia. Akciové investície sú zamerané primárne na vyspelé akciové trhy (Developed markets) Amerika, Európa, Japonsko a Pacifik, pričom určitý menší podiel predstavujú aj investície na rozvíjajúcich sa trhoch (Emerging markets).

Graf 2. Rozloženie investícii fondu VÚB AM Dynamické portfólio v EUR (Údaje k 31. 5. 2018)

Graf 3. TOP 10 investícií vo fonde VÚB AM Dynamické portfólio v EUR (Údaje k 31. 5. 2018)

Aktuálny podiel jednotlivých zložiek vychádza primárne zo strategických záverov prijatých na pravidelnej investičnej komisii a následnom investičnom taktickom rozhodnutí portfólio manažéra. Pri akciovej zložke sa teda riadi nielen celkový percentuálny objem zainvestovaných prostriedkov fondu, ale aj štruktúra v rámci svetových regiónov, prípadne jednotlivých odvetví. Pre replikáciu cieľových akciových trhov sa portfólio manažér snaží využívať primárne inštrumenty, ktoré sú na takéto účely pomerne efektívne a sú priaznivé aj z hľadiska celkovej nákladovosti. Sú to buď pasívne riadené obchodovateľné podielové fondy (ETF), alebo futures kontrakty na podkladové akciové indexy. Portfólio manažér využíva na riadenie akciovej expozície aj aktívne riešenia v podobe podielových fondov tak zo skupiny, ako aj zo širokého okruhu monitorovaných svetových správcovských spoločností. Menové riziko akciových investícií je štandardne zabezpečené, pričom na riadenie menovej expozície sa taktiež využívajú závery investičných komisií.

Dlhopisová zložka fondu je primárne zainvestovaná v štátnych dlhopisoch s kratšou dobou do splatnosti v rozmedzí 1-5 rokov. Vzhľadom na celkovú nízku úroveň eurových úrokových sadzieb, kde veľká časť štátnych dlhopisov core krajín nesie negatívny výnos, je časť portfólia zainvestovaná v dlhopisoch korporátnych emitentov len s investičným ratingom nesúcich kladný výnos pri primeranom riziku. Korporátna zložka je výrazne diverzifikovaná s veľmi nízkym podielom jednotlivého emitenta dlhopisov. Portfólio manažér taktiež mení podiel jednotlivých krajín podľa strategického výhľadu na vývoj kreditného spreadu a aktuálnu výšku výnosu, prípadne mení celkovú citlivosť portfólia na zmenu úrokových sadzieb.

Z hľadiska rizikového profilu patrí Dynamické portfólio medzi stredne rizikové fondy. Vo vyjadrení ukazovateľa SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator), ktorý meria volatilitu t.j. kolísavosť ceny podielu fondu, predstavuje 4. kategóriu rizika z celkovo 7 rizikových tried. Vzhľadom na investície vo fonde je portfólio vystavené hlavne trhovému riziku, ktoré má vzhľadom na vyšší podiel rizikových aktív (hlavne akciové investície) vysoký vplyv. Medzi ďalšie významnejšie riziká patrí úverové a úrokové riziko, ktoré majú stredný vplyv. Nakoľko sa fond vyznačuje dostatočnou mierou diverzifikácie aktív vo fonde, a to v zmysle tried aktív, geografického rozloženia a expozície na krajiny, celková rizikovosť fondu je primeraná investičnej stratégii a predstavuje vyvážený pomer medzi rizikom a potenciálnym výnosom portfólia v zmysle odporúčaného investičného horizontu. Celková miera rizika vo fonde sa meria na dennej báze a podlieha každodennej kontrole, či je fond v súlade so stanovenými internými limitmi, ktorými sú jednak rizikový limit (úroveň volatility), obmedzenia vyplývajúce zo štatútu fondu a v neposlednom rade aj zákonné limity v zmysle platnej legislatívy.

Všeobecné upozornenie
Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie uvedené v tomto dokumente boli zostavené spoločnosťou VÚB, a.s. Informácie boli získané zo zdrojov považovaných za dôveryhodné, najmä z mesačných správ jednotlivých fondov, interných analýz a dokumentov VÚB, a.s., VÚB AM, Intesa Sanpaolo, Eurizon Capital, S.A., Eurizon Capital SGR S.p.A., Caboto – SIM, Reuters a Bloomberg, ktoré nie sú verejne prístupné. Uvedené informácie odrážajú názory platné v čase ich vydania, a preto ako také môžu byť zmenené. Údaje o výkonnosti uvádzané pri jednotlivých fondoch sa týkajú minulosti, pričom investor berie na vedomie, že výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. VÚB, a.s., nezodpovedá za ich správnosť a ani úplnosť. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. Tu uvedené údaje o výkonnosti fondov nie sú očistené o vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície.
S investíciou do fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. VÚB, a.s., ani VÚB AM neposkytujú investičné poradenstvo.
Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB AM, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk.
V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk v sekcii O banke/Misia a hodnoty/Ochrana Investora.