Kontakt Internet banking IB Search ×

VÚB získala 50 miliónov na projekty malých a stredných podnikov, veľkých korporácií a verejného sektora na Slovensku

Európska investičná banka (EIB) poskytla skupine VÚB úverovú linku v objeme 50 miliónov EUR. Zvýhodnené úvery sú určené na regionálny rozvoj, financovanie malého a stredného podnikania, podporu životného prostredia a vedomostnej ekonomiky.

Európska investičná banka (EIB) poskytla skupine VÚB úverovú linku v objeme 50 miliónov EUR. Zvýhodnené úvery sú určené na regionálny rozvoj, financovanie malého a stredného podnikania, podporu životného prostredia a vedomostnej ekonomiky.

Pôžička je pokračovaním dlhodobej úspešnej spolupráce medzi EIB a skupinou VÚB. Je to už v poradí piata transakcia týchto dvoch inštitúcií. EIB oceňuje stabilné partnerstvo aj vďaka tomu, že VÚB dokonale pozná lokálny trh, má dobre vybudovanú sieť pobočiek a tým aj prístup k malým a stredným podnikom. Tieto prostriedky by mali zvýšiť dostupnosť cenovo prijateľného dlhodobého financovania, konkurencieschopnosť a produktivitu malých a stredných podnikov, ktoré sú jedným z hybných motorov slovenskej ekonomiky.

„Malé a stredné podniky zamestnávajú takmer tri štvrtiny pracovných síl na Slovensku. Aj vďaka tejto spolupráci budú môcť firmy výhodne financovať nákup nových technológií, zariadení, či dokonca aj výstavbu nových výrobných hál. Mestá a obce môžu peniaze využiť na opravu cestných komunikácii, rekonštrukciu mestských budov alebo osvetlenia,“ vysvetľuje Jozef Kausich, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva VÚB banky. EIB spoločne so skupinou VÚB ručí za to, že sa výhody vyplývajúce z poskytovania úverov za priaznivých podmienok dostanú k oprávneným konečným príjemcom.

Zdroje sú určené pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, pre väčšie korporácie s počtom zamestnancov do 3 000 a pre iné spôsobilé verejné a súkromné entity s počtom zamestnancov
nad 3 000. O úver môžu požiadať aj mestá a obce. Prostriedky bude možné čerpať formou úveru. Žiadatelia, ktorí sa budú uchádzať o tieto financie, budú musieť splniť podmienky stanovené EIB, najmä účel financovania, stav rozpracovanosti projektu, vlastnícka štruktúra dlžníka, či podiel EIB zdrojov na financovaní.