Kontakt Internet banking IB Search ×

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividend

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky dnes rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2016 bude vo výške 5,55 EUR na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 EUR. Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy, ktorý stanovilo valné zhromaždenie, je 21. apríl 2017. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 12. mája 2017, a to na základe riadne uplatneného práva na ich výplatu podľa spôsobu schváleného uznesením valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky dnes rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2016 bude vo výške 5,55 EUR na každú akciu s menovitou hodnotou 33,20 EUR. Rozhodujúcim dňom na určenie osôb oprávnených na dividendy, ktorý stanovilo valné zhromaždenie, je 21. apríl 2017. Výplata dividend osobám oprávneným uplatniť právo na dividendu začne dňom 12. mája 2017, a to na základe riadne uplatneného práva na ich výplatu podľa spôsobu schváleného uznesením valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie (VZ alebo valné zhromaždenie) VÚB banky schválilo Výročnú správu za rok 2016, ako aj individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016, ktoré boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválilo aj zmenu Stanov tak, ako ich predložilo Predstavenstvom banky. Zároveň valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2017. 

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2016 v celkovej výške  265 171 063,99 EUR, z čoho približne 30% pridelilo na dividendy akcionárov a približne 70% do nerozdeleného zisku podľa návrhu Predstavenstva banky.

Rozdelenie zisku za rok 2016
   Dividendy akcionárom 72 020 143,19 €   
   Prídel do nerozdeleného zisku 193 150 920,80 €