Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Pravidelná mesačná investícia

ikona bezhotovostná platba

Vo vybranom fonde bez vstupných a výstupných poplatkov

Konzervatívny, dynamický alebo rastový fond

Výhody Investičného sporenia VÚB AM

VÚB AM Investičné Sporenie je program pravidelného investovania do 7 podielových fondov spločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Mesačným investovaním si znižujete riziko nesprávneho načasovania jednorazovej investície.

investícia od 20 € vstupný poplatok 0 € mimoriadna investícia až do 5 000 €
Pravidelná mesačná investícia už od 20 € do 5 000 €. Výstupný poplatok po uplynutí min. doby sporenia 0 %, inak 3% z aktuálnej ceny podielových listov. Možnosť mimoriadnej investície až do výšky 5 000 € mesačne (vrátane pravidelnej investície).

 

Konzervatívna stratégia:

VÚB AM Konzervatívne portfólio, VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond

 

Dynamická stratégia:

VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Stredeurópsky dlhopisový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Dynamické portfólio

 

Rastová stratégia:

VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Akciové portfólio

 

Vypočítajte si výšku potenciálneho zhodnotenia

- + 20 € 5 000 €
- + 5 rokov 50 rokov

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter.  

Pri výpočte výkonnosti podielových fondov vychádzala VÚB, a.s. z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti; uvedená výkonnosť nezohľadňuje vstupné a výstupné poplatky, ktoré môžu znížiť hodnotu investície. S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať, alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Kalkulačka neslúži na poskytovanie investičného poradenstva ani nepredstavuje výzvu/odporúčanie na nákup konkrétneho podielového fondu. Uvedené prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zhrnutie

Objem vkladov
0,00

Hodnota investície
0,00

Možný výnos
0,00

Vývoj hodnoty investície

Vypočítajte si, koľko by ste mali mesačne sporiť,
aby ste našetrili vašu cieľovú sumu.

VYPOČÍTAŤ

Najčastejšie kladené otázky

Aká je minimálna suma, ktorú sa oplatí investovať?

Minimálna suma pri jednorazovom investovaní do podielových fondov VÚB Asset Management je 150 eur alebo ekvivalent v cudzej mene. Rozhodnutie, či vložíte viac, záleží iba na vás, v závislosti od vašej finančnej situácie.

VÚB AM Sporenie umožňuje sporiť a investovať do podielových fondov v pravidelných mesačných intervaloch za zvýhodnených podmienok – už od 20 eur mesačne. Pravidelným sporením do fondov si navyše optimalizujete nákupnú cenu podielových listov.

Aké je optimálne obdobie investovania?

Je individuálne, závisí od vášho rozhodnutia a cieľa, ktorý si stanovíte. Pamätajte však na to, že vaša investícia do fondov môže rásť, stagnovať, ale aj klesať. Dlhodobo investovať sa oplatí a čím dlhší investičný horizont si stanovíte, tým menej vplýva riziko krátkodobého poklesu na hodnotu vašej investície.

Je možné investovať aj v cudzích menách?

VÚB banka ponúka klientom cudzomenové termínované vklady. S ich otvorením a vedením nie sú spojené žiadne poplatky. Do vybraných fondov VÚB Asset Management je možné investovať aj v mene USD. Majte na pamäti, že je rozumné investovať v mene, v ktorej plánujete realizovať svoje budúce výdavky.

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. V súčasnosti je možné realizovať transakcie s podielovými listami podielových fondov v ponuke VÚB banky len prostredníctvom predajných miest VÚB a.s.