Kontakt Internet banking IB Search ×

Veľmi dobre si uvedomujeme zložitú situáciu podnikateľov či firiem a vieme, že len odklad splátok nemusí stačiť na preklenutie ťažkého obdobia. Preto budeme riešiť individuálne požiadavky na finančnú pomoc či už vo forme úverov alebo dodatočných prostriedkov.  

Kto môže požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient banky, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu. O odloženie splátok môžu požiadať živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov, ročný obrat do 50 miliónov EUR alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 miliónov EUR.

Pre fyzické osoby máme pripravený formulár v sekcii Ľudia.

ŽIADOSŤ CEZ INTERNET BANKING:

O odklad sa dá požiadať aj cez internet banking, stačí ísť do detailu vášho úveru, kde nájdete odklik na predvyplnenú žiadosť. Tento spôsob je ešte jednoduchší a rýchlejší ako formulár.

ŽIADOSŤ PRE LEASING:

Pre odklad leasingových splátok máme pripravený formulár na webe VÚB Leasingu, pre Quatro Car na tejto webovej adrese.

HLAVNÉ PODMIENKY:

Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere. Ak klient nesplnil tieto zákonné podmienky, môže sa s bankou dohodnúť na inom riešení situácie.

Aký je postup?

Vyplňte formulár presne podľa nižšie uvedených vysvetliviek. Ak bude formulár chybne vyplnený, nemôže ho banka akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, banka Vás bude informovať o výsledku do 30 dní od podania žiadosti. 

Upozornenie! Formulár sa netýka leasingových zmlúv. 

 

Žiadosť o odklad splátok

Vysvetlivky k poliam

Obchodné meno dlžníka: Uveďte názov spoločnosti presne podľa registra, v ktorom máte zapísané podnikanie.

Identifikačné číslo dlžníka: Identifikačné číslo organizácie, skratka IČO, nájdete buď v živnostenskom registri alebo v ORSR (na internete), alebo aj v originálnom osvedčení, ktoré ste obdŕžali v deň zápisu.

Sídlo alebo miesto podnikania dlžníka: Uveďte presnú adresu, ktorú máte zapísanú v obchodnom/ živnostenskom, prípadne inom registri.

Korešpondenčná adresa: Uveďte adresu, na ktorej sa zdržiavate a preberáte úradnú, poprípade inú listovú zásielku.

Adresa na elektronické doručovanie pre dlžníka (email): Cez tento email budeme s Vami komunikovať a preto je dôležité, aby bolo správne vyplnené. Nesprávna alebo neexistujúca emailová adresa môže byť dôvodom zamietnutia Vašej žiadosti.

Telefónne číslo dlžníka: Uveďte Vaše telefónne číslo, na ktorom Vás kedykoľvek zastihneme a budeme môcť s Vami komunikovať. Skontrolujte si jeho správnosť a vyplňte ho podľa vzoru.

Číslo zmluvy o úvere: Číslo Vašej zmluvy o úvere nájdete na prvej strane v podpísanej úverovej zmluve alebo na výpise z úverového účtu.

Dátum uzavretia zmluvy o úvere: Uveďte dátum podpisu zmluvy o úvere, ktorý je uvedený v podpísanej úverovej dokumentácii.

Požadovaný odklad splácania úveru: Vyberte jednu z možností odkladu, o ktorú máte záujem a taktiež dátum splátky, ktorú si želáte odložiť. Túto splátku už nebude potrebné uhradiť z Vášho bežného účtu ale nastaví sa jej odklad spolu s ďalšími mesačnými splátkami, ktoré si požadujete odložiť. 

Doba odloženia splácanie úveru: Vyberte si jednu z možností, a to 1 až 9 mesiacov. Doba odkladu splátok znamená počet mesiacov, počas ktorých nebudete musieť uhrádzať splátku úveru.

Označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie: Nájdete ho buď v živnostenskom registri alebo v obchodnom registri (na internete), alebo aj v originálnom osvedčení, ktoré ste obdŕžali v deň zápisu.

Číslo zápisu: Číslo zápisu, ktoré je uvedené vo výpise z OR SR/ ŽR SR.

Napríklad pre spoločnosť zapísanej v OR SR ide o oddiel a vložku číslo: oddiel: Sro, vložka č. xxxxx/B. Pri živnostníkoch sa uvádza vo forme napríklad: Okresný úrad xxx, Číslo živnostenského registra: xxx-xxxxx

Identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene dlžníka pri podaní tejto žiadosti o odklad splácania úveru: Doplňte všetky potrebné údaje do jednotlivých polí tak, ako ich máte uvedené v občianskom preukaze alebo inom identifikačnom doklade (vrátane diakritiky). Skontrolujte si prosím správnosť vyplnených údajov.

Druh dokladu totožnosti: Uveďte druh Vášho platného identifikačného dokladu, ktorým sa bežne preukazujete, napríklad občiansky preukaz alebo pas.

Číslo dokladu totožnosti: Uveďte číslo zadaného identifikačného dokladu.

 

Najčastejšie kladené otázky

Ako podať žiadosť o odklad splátok?

O odklad splátok treba požiadať prostredníctvom elektronického formuláru na tejto stránke. V žiadosti vyplníte požadované údaje a uvediete aj požadovanú dĺžku trvania odkladu splátok. Tá však nemôže presiahnuť 9 mesiacov. Keďže chceme v súčasnej situácii čo najviac zjednodušiť posielanie žiadostí, je možné ju podať bez nutnosti návštevy pobočky. Stačí elektronickú žiadosť vyplniť na tejto stránke a odoslať do banky.

Kto môže požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať klient banky, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu. O odloženie splátok môžu požiadať živnostníci a malý a stredný podnik, ktorý má do 250 zamestnancov, má ročný obrat do 50 mil. € alebo celková ročná súvaha nepresiahne 43 mil. €. Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

Bude mať klient problém pri získaní ďalšieho úveru?

Odklad nemá vplyv na zápis negatívnej informácie do úverového registra. Banka nepovažuje odklad splátok úveru v tomto komplikovanom období za omeškanie splácania na úvere a teda nebude mať táto skutočnosť negatívny vplyv na prípadné financovanie klienta v budúcnosti.

Odloží sa odkladom splátok aj úrok alebo len istina?

Klient má na výber, či si odloží celú mesačnú splátku vrátane istiny a úrokov alebo si odloží iba splátku istiny a úroky bude platiť ďalej. Závisí to od aktuálnej finančnej situácie klienta.

Je možný len odklad splátok alebo aj ich zníženie?

Zákon hovorí o odklade splátok, nie o ich znížení. V prípade záujmu o zníženie výšky splátok je potrebné podať osobitnú žiadosť na pobočke, pričom Vaša žiadosť bude individuálne posúdená a nebude sa vzťahovať na zákon.

Bude sa odložený úrok ďalej úročiť? Bude sa úročiť odložená istina?

Odložený úrok sa nebude ďalej po odklade úročiť. Úroky z nesplatenej istiny sa počas obdobia odkladu budú riadne napočítavať a budú splatné po ukončení odkladu.

O koľko sa úver odkladom splátky predraží?

Celková suma, ktorú bude úľava od splátok počas pandémie a výpadku príjmu klienta stáť, bude závisieť od viacerých premenných. Od výšky úveru, úroku, štádia splácania a najmä dĺžky odkladu.

Je možné začať splácať úver aj skôr ako je doba odkladu?

Klient môže kedykoľvek počas odkladu splátok začať znova splácať svoj úver na základe osobitnej žiadosti čím sa ukončí obdobie odkladu splácania úveru.

Je počas odkladu splátok odložený aj poplatok za správu úveru a poistenie úveru?

Nie, poplatok za správu úveru sa platí aj počas odkladu splátok. Taktiež aj poistenie je poplatok, ktorý sa musí platiť naďalej. Inak poistenie zanikne.

Bude potrebné v súvislosti s odkladom splátok nejaké zabezpečenie navyše?

Nie, nebude potrebné dodatočné zabezpečenie, a to ani pri fyzických osobách - podnikateľoch či malých a stredných podnikoch.

Čo ak klient nestihol uhradiť poslednú splátku pred podaním žiadosti?

Ak ste neuhradili splátku, ktorej splatnosť bola nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odložíme vám aj splatnosť tejto splátky. Lehota odkladu začne plynúť dňom splatnosti tejto neuhradenej splátky.
V prípade, ak ste si pri poskytnutí úveru vybrali spôsob splácania na úvere inkasom a deň pred plánovanou splátkou máte dostatok prostriedkov na účte, inkaso splátky prebehne. Odkladá sa totiž len najbližšia neuhradená splátka, ktorá nastala po dni podania žiadosti. Inkaso nezbehne, len ak nebudete mať na svojom účte potrebné prostriedky. Inkaso sa zastaví, až keď bude reálne nastavený odklad na Vašom úverovom účte.

Počas odkladu sa končí doba fixácie.

Čas refixácie sa nezmení. Banka pošle novú sadzbu klientovi aj počas odkladu splátok. Po obnovení splácania už bude platiť splátku pri novej úrokovej sadzbe.

Je potrebné niečo prísť podpisovať na pobočku?

V prípade schválenia odkladu splátok nie je potrebné dodatočne podpisovať žiadny dodatok.

Je za podanie žiadosti potrebné uhradiť nejaký poplatok?

S podaním žiadosti nie sú spojené žiadne administratívne poplatky.

Kedy klient dostane odpoveď či bola žiadosť schválená?

Banka má na spracovanie Vašej žiadosti 30 dní. Chápeme že sa vám to môže zdať veľa ale za posledné obdobie sa na banky zo žiadosťou o odklad splátok obrátilo viac ako 9-tisíc klientov (fyzických aj právnických osôb) a niekoľkonásobne viac sa o možnosti odkladu informovalo.
Naši kolegovia urobia maximum, aby sme v čo najkratšom čase odpovedali každému z Vás, ale prosíme Vás o trpezlivosť.

Koľkokrát počas pandémie je možné požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok v zmysle zákonnej úpravy upravujúcej odklad splátok počas pandémie môže klient požiadať iba jedenkrát a nie je možné žiadať o predĺženie počas trvania.

Akých úverov sa odklad splátok netýka?

Odklad splácania úveru sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania (kontokorentné úvery) alebo na kreditnú kartu.

Mám viac podnikateľských úverov, môžem požiadať o odklad splátok pri všetkých úveroch?

V prípade, že máte viac podnikateľských úverov, môžete požiadať o odklad splátok pri všetkých týchto úveroch. Ku každému úveru však musíte podať samostatnú žiadosť. Žiadosť o odklad k jednotlivým úverom je možné podať len raz.

Je možné opätovne požiadať o odklad splátok na úvere v zmysle zákona aj keď už bol odklad zadaný pred jeho účinnosťou?

O odklad splátok môže požiadať aj klient, ktorý už podal žiadosť o odklad pred dňom nadobudnutia tohto zákona, pričom existujúca účinnosť odkladu bude súčasťou celkovej dĺžky odkladu. Novú žiadosť však musí zadať cez elektronický formulár.

Týkajú sa odklady aj úverov poskytnutým samosprávam?

Nie, tieto úvery sa budú posudzovať individuálne.