Skupina VÚB s výborným výkonom aj v treťom štvrťroku

Bratislava, 31. október 2017 – Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ukončila aj tretí štvrťrok s výbornými výsledkami v oblasti obchodnej výkonnosti. 

„Teší ma, že našu obchodnú stratégiu ocenenili aj naši klienti, čo nám zaistilo vynikajúce výsledky pri hlavných produktoch. Zaznamenali sme 12,7%-ný nárast úverov a 6,4%-ný nárast vkladov. Navyše, získali sme ocenenie od magazínu Global Finance, ktorý vyhodnotil VÚB ako Najbezpečnejšiu banku v krajine, uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu septembra dosiahol celkový objem úverov 11,8 mld. EUR a objem vkladov dosiahol úroveň 10,2 mld. EUR.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 224,3 mil. EUR (1,0 %) a čistý zisk vo výške 140,4 mil. EUR (11,9 %).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v septembri 2017 17,97 %, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

September 2017

September 2016

Zmena

Prevádzkové výnosy

412,5

424,8

-2,9%

Prevádzkové náklady

(188,2)

(202,7)

-7,2%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

224,3

222,1

1,0%

Zisk pred zdanením

179,5

166,8

7,6%

Čistý zisk za 9 mesiacov

140,4

125,5

11,9%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

10,82

9,67

11,9%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

41,17%

43,90%

-273 bps

 

 

 

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

September 2017

September 2016

Zmena

Úvery klientom

11 827

10 490

12,7%

Vklady a úvery klientov

10 192

9 578

6,4%

Celkové aktíva

15 193

13 831

9,8%

 

Ku 30. septembru 2017 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

 

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem