Legislatívne účty


Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úrokové sadzby

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Legislatívnymi účtami nájdete v časti úrokové sadzby.

Základný bankový produkt

Podmienky pre poskytnutie základného bankového produktu

Banka poskytne klientovi, ktorý je spotrebiteľom, bankové služby v rozsahu základného bankového produktu, ak:

 • podá banke písomnú žiadosť
 • ku dňu podania žiadosti dovŕšil 18 rokov
 • nemá ku dňu podania žiadosti zriadený iný platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • ku dňu podania žiadosti nemá čistý mesačný príjem vyšší ako 400 EUR

Spotrebiteľ si v období, počas ktorého mu banka poskytuje základný bankový produkt, nesmie zriadiť žiaden ďalší platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou v banke a pobočke zahraničnej banky alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou alebo sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov.

V rámci základného bankového produktu poskytuje banka nasledovné služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom, vrátane trvalého príkazu na inkaso
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti

Výška poplatku za základný bankový produkt

Výška poplatku za základný bankový produkt je 0 eur mesačne.

Mimosúdne riešenie sporov

Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť:

 • ústne na pobočkách banky
 • písomne na adrese: VÚB, a.s., oddelenie Riešenie podnetov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
 • telefonicky, prostredníctvom kontaktného centra alebo
 • elektronickou poštou, prostredníctvom www.vub.sk, formou kontaktného formulára

Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

Ako spotrebiteľ máte aj iné možnosti ako sa domáhať svojich práv. Okrem uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, môžete z mimosúdnych spôsobov riešenia využiť napríklad inštitút bankového ombudsmana. Viac informácií nájdete na http://www.bankovyombudsman.sk.
Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd alebo na všeobecný súd Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem riešiť prípadné spory prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ktorým je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom: Slovenská banková asociácia – SRS, Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, webové sídlo: www.sbaonline.sk, adresa pre elektronickú komunikáciu: srs@sbaonline.sk, môžete túto voľbu vyjadriť podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, návrh ktorej Vám bude predložený najneskôr pri uzatvorení zmluvnej dokumentácie.
Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Základná produktová charakteristika

Pre informácie o produktoch prosím prejdite na charakteristiku produktu.

Platobný účet so základnými funkciami

Podmienky pre poskytnutie štandardného účtu

Banka poskytne bankové služby v rozsahu štandardného účtu spotrebiteľovi, ktorý:

 • má pobyt v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľovi, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov
 • podá banke písomnú žiadosť
 • nemá zriadený žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov

Spotrebiteľ, ktorému bol poskytnutý štandardný účet si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a pobočke zahraničnej banky.

V rámci štandardného účtu banka poskytuje tieto bankové služby

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene euro vykonávaných 
  • vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet na území Slovenskej republiky v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
  • výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty na území Slovenskej republiky
   • medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky a z bankomatov v rámci skupiny Intesa Sanpaolo v zahraničí, v mene EUR
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom, vrátane trvalého príkazu na inkaso v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
   • v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť
   • prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu
  • bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty
 • vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti

Výška poplatku za štandardný účet

Výška poplatku za štandardný účet je 3 eurá mesačne.

Dôvody zamietnutia žiadosti o zriadenie štandardného účtu

Banka zamietne žiadosť o zriadenie štandardného účtu, ak:

 • je zriadenie štandardného účtu v rozpore so zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • spotrebiteľ má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby štandardného účtu
 • márne uplynie lehota 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy banky na doplnenie žiadosti v prípade, že nebola úplná alebo riadne vyplnená.
 • Zriadenie štandardného účtu banka nesmie podmieňovať poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

   

  Mimosúdne riešenie sporov

  Svoju sťažnosť alebo reklamáciu môžete uplatniť

  • ústne na pobočkách banky
  • písomne na adrese: VÚB, a.s., oddelenie Riešenie podnetov klientov, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
  • telefonicky, prostredníctvom kontaktného centra alebo
  • elektronickou poštou, prostredníctvom www.vub.sk, formou kontaktného formulára

  Banka vybavuje sťažnosti alebo reklamácie spravidla v lehote 30 dní od ich uplatnenia, v zložitých prípadoch najneskôr do 6 mesiacov.

  Ako spotrebiteľ máte aj iné možnosti ako sa domáhať svojich práv. Okrem uplatnenia sťažnosti alebo reklamácie, môžete z mimosúdnych spôsobov riešenia využiť napríklad inštitút bankového ombudsmana. Viac informácií nájdete na http://www.bankovyombudsman.sk.
  Tiež môžete využiť možnosť podania žaloby na spotrebiteľský rozhodcovský súd alebo na všeobecný súd Slovenskej republiky. V prípade, že máte záujem riešiť prípadné spory prostredníctvom spotrebiteľského rozhodcovského súdu, ktorým je Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie so sídlom: Slovenská banková asociácia – SRS, Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, webové sídlo: www.sbaonline.sk, adresa pre elektronickú komunikáciu: srs@sbaonline.sk, môžete túto voľbu vyjadriť podpísaním zmluvy o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, návrh ktorej Vám bude predložený najneskôr pri uzatvorení zmluvnej dokumentácie.
  Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

  Základná produktová charakteristika

  Pre informácie o produktoch prosím prejdite na charakteristiku produktu.

  Osobitný účet dlžníka

  Osobitný účet dlžníka

  Od 1.1.2018 začne banka poskytovať klientom nový typ legislatívneho účtu pre fyzické osoby občanov - Osobitný účet dlžníka. Tento účet slúži na poukázanie peňažných prostriedkov, pochádzajúcich z predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka, v sume zodpovedajúcej nepostihnuteľnej hodnote obydlia dlžníka stanovenej Nariadením vlády Slovenskej republiky (v súčasnosti max. 10 000€).

  Základná produktová charakteristika

  Pre informácie o produktoch prosím prejdite na charakteristiku produktu.

  Užitočné odkazy
  Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

  Rozumiem