Detská vkladná knižka

Detská vkladná knižka je určená pre deti do 18 rokov (disponuje s ňou zákonný zástupca). Nasporené prostriedky nemáte viazané a máte možnosť okrem základného úroku získať aj dodatkový úrok a aj úrazové poistenie.


5 dôvodov, prečo svojmu dieťaťu zriadiť detskú vkladnú knižku

  • výhodne sporíte pre svoje dieťa
  • môžete získať vyšší úrok (základný + dodatkový)
  • neobmedzíte sa, pretože peniaze nie sú viazané výpovednou lehotou
  • chránite svoje dieťa
  • neriskujete a Váš vklad je chránený v zmysle Zákona o ochrane vkladov

Charakteristika

• bezplatné zriadenie*) a vedenie vkladnej knižky

• sporením na vkladnej knižke máte neustály prehľad o nasporených prostriedkoch

• vložené prostriedky sa úročia výhodnou úrokovou sadzbou a výnos je vyplácaný 1x ročne k 31.12.

• 100% dodatkový úrok získate v prípade, že v priebehu kalendárneho roka nezrealizujete žiadny výber z detskej vkladnej knižky a to ani výber úrokov

• detská vkladná knižka je otvorená viac ako 1 kalendárny rok

• pri priemernom dennom zostatku 700 EUR v sledovanom mesiaci a to min. 15 kalendárnych dní, Vaše dieťa automaticky získava zdarma úrazové poistenie

*) Pre zriadenie detskej vkladnej knižky je na pobočke potrebné predložiť originál alebo notársky overenú fotokópiu rodného listu dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

 

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úrokové sadzby

Popis Sadzba
Základný úrok 0,40
Základný + Dodatkový úrok* (dodatkový úrok = 100% z vyplateného základného úroku) 0,80

* Dodatkový úrok získa klient v prípade, že v priebehu kalendárneho roka nezrealizuje žiadny výber z detskej vkladnej knižky, a to ani výber úrokov a súčasne je DVK otvorená viac ako 1 kalendárny rok.

Ak klient splní podmienku priemerného denného zostatku 700 EUR v sledovanom mesiaci (za celkový počet dní daného mesiaca) a zároveň tento priemerný zostatok za celkový počet dní daného mesiaca má na detskej vkladnej knižke minimálne 15 dní v danom mesiaci, získava zdarma bonus vo forme úrazového poistenia.

Úrokové sadzby platné od 1.6.2016

Úrazové poistenie k detskej vkladnej knižke

Jedná sa o úrazové poistenie dieťaťa, ktoré zahŕňa 3 poistné riziká:

  • trvalá invalidita spôsobená úrazom
  • denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu, ktoré sa vypláca za každý deň od 8. dňa liečenia úrazu
  • poistenie zlomenín1)
Poistné riziko Poistné krytie
 Trvalá invalidita  1659,70 EUR
 Denné odškodné za dobu liečenia od 8.dňa  1,33 EUR / deň
 Poistenie zlomenín1)  33,19 EUR / 16,60 EUR

Viac informácií o poistení k detskej vkladnej knižke nájdete tu.

 

Vysvetlivky:

1) Poistenie zlomenín je poskytované len deťom do veku 18 rokov

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem