Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je účet určený na zhodnotenie voľných finančných prostriedkov. Vaše financie na ňom výhodne zhodnocujete a zároveň sa neobmedzujete, pretože poskytuje možnosť predčasného výberu pred termínom viazanosti. Môžete si tiež vybrať dobu viazanosti a menu v akej chcete sporiť. Samozrejme na účet môžete kedykoľvek realizovať prídavné vklady.


3 dôvody, prečo sporiť na termínovanom vklade

 • zaujímavo zhodnotíte svoje finančné prostriedky, momentálne s ešte výhodnejšími úrokovými sadzbami
 • neriskujete, Vaše finančné prostriedky sú chránené Fondom na ochranu vkladov
 • vopred istý výnos, Váš vklad je úročený pevnou úrokovou sadzbou platnou počas celej doby viazanosti

Základná produktová charakteristika

Pre informácie o produktoch prosím prejdite na charakteristiku produktu.

Charakteristika

 • bezplatné zriadenie a vedenie
 • doba viazanosti 1, 3, 6, 9*, 12, 18*, 24*, 36*, 42* a 48* mesiacov
 • sporenie v EUR alebo v jednej z ponúkaných piatich cudzích mien CZK, GBP, USD, HUF
 • MIMORIADNA PONUKA - od 01.09.2016 máme pre Vás novú 9 mesačnú viazanosť so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 1,50% p.a. pre USD a 1,00% p.a. pre GBP 
 • možnosť realizovať prídavné vklady počas celej doby viazanosti, pričom pri splatnosti pôvodného vkladu sa všetky dodatočne vložené peniaze zlúčia s hlavným vkladom a automaticky sa obnovia ako jeden vklad
 • vložené prostriedky sa úročia v závislosti od výšky zostatku a doby viazanosti
 • pri vklade od 70.000 EUR možnosť zriadiť termínovaný vklad aj na kratšiu dobu viazanosti ako 1 mesiac
 • minimálny vklad pre zriadenie termínovaného vkladu je: 99 EUR resp. 2 500 CZK, 50 GBP, 100 USD, 40 000 HUF
 • všetky prídavné vklady majú rovnaký deň splatnosti
 • možnosť realizovať predčasné výbery (za sankčný poplatok) 
* termínovaný vklad s dobou viazanosťou 18,24,36,42 a 48 mesiacov je možné otvoriť len v mene EUR. Viazanosť 9 mesiacov je v mene EUR, USD a GBP 

 

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Úrokové sadzby

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 1.9.2016

Termínovaný vklad - fyzické osoby občania

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10

 

Termínovaný vklad - podnikatelia a právnické osoby

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10

 

 


Kombiprodukt1 - fyzické a právnické osoby

  12M2
 >= 333 2,00

* Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov3 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)4 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)4 za 180 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)4 za 270 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)4 za 360 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)5 za 1 080 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)6 za 1 260 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)5 za 1 440 dní
 1. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov VÚBAM ( konkrétne: Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Flexibilný Konzervatívny fond). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1000 EUR rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Flexibilný Konzervatívny fond
 2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond, VÚB AM Dynamické portfólio, VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Flexible Magnifica Fund alebo VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 000 EUR pri všetkých siedmich fondoch VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond, VÚB AM Dynamické portfólio, VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Flexible Magnifica Fund a VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 333 EUR) a do fondov (v min. výške 667 EUR pričom musí byť tak isto splnená podmienka minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov VÚB AM nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 3. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.
 4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.
 5. Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.
 6. Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

 

Poznámky

3) V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.

4) Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.

5) Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.

6) Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

7)Kombinovaná investícia do 12M termínovaného vkladu v EUR a jedného z podielových fondov VÚBAM (konkrétne: Flexibilný konzervatívny fond alebo Magnifica Edícia I). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1 000 Eur rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a Flexibilný konzervatívny fond alebo minimálna investícia 1 500 Eur rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad a fond Magnifica Edícia I.

8)Výška vkladu na termínovaný vklad úročená prislúchajúcou úrokovou sadzbou počas prvého obdobia viazanosti tvorí 1/3 celkového vkladu na Kombiprodukt, tzn. min. vklad na termínovaný vklad je 333 Eur pri investovaní do fondu VÚB AM Flexibilný konzervatívny fond, resp. 500 Eur pri investovaní do  VÚB AM  Magnifica Edícia I. Po uplynutí prvého obdobia viazanosti termínovaného vkladu je tento vklad úročený štandardnou úrokovou sadzbou platnou pre 12 mesačný termínovaný vklad. V prípade redemácie z podielových fondov počas prvého obdobia viazanosti termínovaného vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia tohto termínovaného vkladu. 


Termínované vklady v cudzej mene

Úrokové sadzby platné od 1.9.2016

CZK1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M2 12M
2 500 - 1 759 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05
 >= 1 760 000 3

GBP1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
50 - 55 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 1,00 0,05
 >= 56 000 3

USD1

(v % p.a.) do 1M 1M 3M 6M 9M 12M
100 - 69 999,99 0,00 0,01 0,01 0,01 1,50 0,05
 >= 70 000 3

HUF

Na Obchodnom mieste VÚB, a.s. je možné zriadiť si termínovaný vklad v HUF s viazanosťou 1, 3, 6 alebo 12 mesiacov s minimálnym otváracím vkladom 40 000 HUF. Úrokové sadzby pre termínované vklady v HUF sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB, a.s.


Pri predčasnom výbere vkladu sa znížia úroky z vyberanej sumy:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)za 180 dní

maximálne do výšky akumulovaných úrokov


 1. Vkladové účty pre obyvateľstvo a právnické osoby v ostatných CM sú úročené kreditnou úrokovou sadzbou 0,00% p.a.
 2. Úrokové sadzby sú platné aj pre 9M TV v CZK, ktoré sa už nepredávajú.
 3. Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.
 4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad a 90 dní pre 12M vklad.

 

Poznámky

* vkladové účty pre obyvateľstvo a právnické osoby v ostatných CM sú úročené kreditnou úrokovou sadzbou 0,00% p.a.

** Úrokové sadzby sú platné aj pre 9M TV v CZK, ktoré sa už nepredávajú.

***Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

1) Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad a 90 dní pre 12M vklad.

 

 

Najčastejšie kladené otázky

Akou úrokovou sadzbou sú moje peniaze počas stanoveného obdobia úročene?

Prostriedky na termínovanom vklade sú zhodnocované počas celého obdobia rovnakou úrokovou sadzbou, platnou ku dňu otvorenia vkladu. Výška úrokovej sadzby závisí od výšky vkladu a tiež od obdobia, na ktoré máme peniaze na termínovanom vklade uložené. Platí, že čím dlhšia doba vkladu a čím vyššia suma peňazí, tým vyššia úroková sadzba.

Ako sa dá dostať k peniazom predčasne?

Peniaze z termínovaného vkladu sa dajú vybrať kedykoľvek a pokiaľ nevyberáte vysokú sumu, výber netreba spravidla ani nahlasovať vopred. Pri výbere počas trvania viazanosti vkladu si však banky účtujú poplatky. VÚB poplatzok za predčasný výber počita z úrokov naakumulovaných ku dňu výberu z predčasne vyberanej sumy - napríklad pri ročnom vklade predstavuje poplatok sumu rovnajúcu sa úroku z vyberanej čiastky za 180 dní, najviac však do výška akumulovaných úrokov. V praxi to znamená, že ak máte na ročnom vklade napr. 5 000 eur a po 2 mesiacoch trvania vkladu chcete 1 000 eur vybrať, prídete len o úroky z vyberanej sumy za tie dva mesiace. Ak by ste peniaze vyberali po 9 mesiacoch, prídete o úrok za 6 mesiacov (180 dní) a zvyšný úrok vám zostane.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem