tabs

Charakteristika

Kombi produkt predstavuje kombináciu 2 produktov: 
- investíciu do vybraných podielových fondov VÚBAMFlexibilný konzervatívny fond, Active Magnifica a Flexible Magnifica Fund 
- 12 mesačný termínovaný vklad v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

  • 2,0% p.a. – pri celkovej investícii od 1 000€
  • minimálna výška jednorazovej investície: 1 000€*
  • vstupný poplatok vo výške 1% z investície do podielových fondov
  • investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov VÚB AM
  • možnosť kombinovať Magnifica fondy v rámci jedného Kombiproduktu (pri kombinácií s Flexibilným konzervatívnym fondom je potrebné založiť nový Kombiprodukt)

V prípade, že požiadate o výplatu alebo presun svojich prostriedkov investovaných do podielových fondov VUBAM v rámci Kombiproduktu počas prvej viazanosti termínovaného vkladu, zaplatíte poplatok v zmysle aktuálnych poplatkov VÚB AM, a zároveň zvýhodnená úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade bude prehodnotená a zmenená na sadzbu platnú v deň založenia termínovaného účtu.

 

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielovom fonde Flexibilný konzervatívny fond predstavuje vklad na 12M termínovaný vklad 333€ a investícia do fondu VUBAM 667€; pri podielových fondoch Active Magnifica a Flexible Magnifica Fund klient vloží 500€ na 12M termínovaný vklad a 1 000€ do podielového fondu VUBAM, pričom tieto dva fondy sa môžu kombinovať pri zachovaní minimálnej výšky investície do fondov)

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk.

Spoločnosť VÚB, a.s. ani VÚB AM neposkytuje investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB AM nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. V rámci ponuky Kombiproduktu je možné investovať do fondov, ktorých oficiálne názvy sú VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty.

Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii O VÚB/Misia a hodnoty/Ochrana investora.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem