Kombiprodukt

Rozložte svoju investíciu do podielových fondov VÚBAM a termínovaného vkladu v mene EUR s viazanosťou 12 mesiacov s výhodným úrokom až 2,00% p.a. na termínovanom vklade.

 • výhodné investovanie do podielových fondov VÚBAM – Flexibilný konzervatívny fond, Dynamické portfólio, Active Magnifica a Flexible Magnifica Fund
 • výhodná úroková sadzba až 2,00% p.a. na 12 mesačnom termínovanom vklade v EUR
 • minimálna celková investícia už od 1 000€*

Charakteristika

Kombiprodukt predstavuje kombináciu 2 produktov: 
- investíciu do vybraných podielových fondov VÚB AMActive Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund, Flexibilný Konzervatívny fond a od 17.05.2018 aj do nového fondu VÚB AM Edícia 2018
- 12 mesačný termínovaný vklad v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

 • minimálna výška jednorazovej investície: 1 000€*
 • zvýhodnená úroková sadzba až 2% p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade
 • vstupný poplatok vo výške len 1% z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu (v porovnaní s jednorazovou investíciou)
 • investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov VÚB AM
 • možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do vybraných fondov súčasne*

V prípade, že požiadate o výplatu alebo presun svojich prostriedkov investovaných do podielových fondov VÚB AM v rámci Kombiproduktu počas prvej viazanosti termínovaného vkladu, zaplatíte poplatok v zmysle aktuálnych poplatkov VÚB AM, a zároveň zvýhodnená úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade bude prehodnotená a zmenená na sadzbu platnú v deň založenia termínovaného účtu.

 

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible magnifica Fund, Flexibilný Konzervatívny fond a od 17.05.2018 aj nový fond Edícia 2018) to je 333€ do 12 mesačného termínovaného vkladu + 667€ do podielového fondu VÚB AM, kde celková minimálna investícia je 1 000€). V rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať buď do nového fondu Edícia 2018 alebo kombinovať fondy Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Flexibilný Konzervatívny fond za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov.

 

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk.

Spoločnosť VÚB, a.s. ani VÚB AM neposkytuje investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB AM nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. V rámci ponuky Kombiproduktu je možné investovať do fondov, ktorých oficiálne názvy sú VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,FLEXIBLE MAGNIFICA FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. A EDÍCIA 2018, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty.

Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii O VÚB/Misia a hodnoty/Ochrana investora.

Kalkulačka

Suma investície do Kombiproduktu*
Vyberte kombináciu fondov
 


*minimálna investícia do Kombiproduktu je 1 000€ pri rozdelení investície 1/3 do 12M TV a 2/3 do PF


Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR12 mesačný termínovaný vklad 12M termínovaný vklad
 
Podielový fond VÚB AM Podielový fond VÚB AM
 
Zhodnotenie za 12 mesiacov*:
 
 
 
*Výška zhodnotenia má len informatívny charakter a pri výpočte výkonnosti podielových fondov sa vychádza z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu VÚB AM.
Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. VÚB, a.s., ani VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) neposkytujú investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani VÚB AM nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom.
 
Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB AM, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku.
Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v tomto dokumente sú VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB AM a MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond VÚB AM.
V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk v sekcii o-banke/misia-hodnoty/Ochrana investora.
 

Úroková sadzba

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 1.9.2016

Termínovaný vklad - fyzické osoby občania

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10

 

Termínovaný vklad - podnikatelia a právnické osoby

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10

 

 


Kombiprodukt1 - fyzické a právnické osoby

  12M2
 >= 333 2,00

* Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov3 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)4 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)4 za 180 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)4 za 270 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)4 za 360 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)5 za 1 080 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)6 za 1 260 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)5 za 1 440 dní
 1. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov VÚBAM ( konkrétne: Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund, Flexibilný Konzervatívny fond a Edícia 2018). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1000 EUR rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund , Flexibilný Konzervatívny fond a Edícia 2018.
 2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond, VÚB AM Dynamické portfólio, VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Flexible Magnifica Fund , VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond alebo Edícia 2018 v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 000 EUR pri všetkých ôsmich fondoch VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond, VÚB AM Dynamické portfólio, VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Flexible Magnifica Fund, VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond  a VÚB AM Edícia 2018 pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 333 EUR) a do fondov (v min. výške 667 EUR., v rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať budˇdo nového fondu Edícia 2018 alebo do ľubovolnej kombinácie ostatných siedmich fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov VÚB AM nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 3. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.
 4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.
 5. Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.
 6. Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem