Kombiprodukt

Rozložte svoju investíciu do podielových fondov VÚBAM a termínovaného vkladu v mene EUR s viazanosťou 12 mesiacov s výhodným úrokom až 2,00% p.a. na termínovanom vklade.

 • výhodné investovanie do podielových fondov VÚBAM - Edícia Svet a Active Bond Fund 
 • výhodná úroková sadzba až 2,00% p.a. na 12 mesačnom termínovanom vklade v EUR
 • minimálna celková investícia už od 1 000€*
 • investovanie do Kombiproduktu s touto ponukou fondov je časovo limitované od 28.9.2017 do 15.12.2017.

Charakteristika

Kombi produkt predstavuje kombináciu 2 produktov: 
- investíciu do vybraných podielových fondov VÚBAMEdícia Svet a Active Bond Fund
- 12 mesačný termínovaný vklad v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

 • minimálna výška jednorazovej investície: 1 000€*
 • zvýhodnená úroková sadzba na termínovanom vklade až 2% p.a. počas prvých 12 mesiacov viazanosti
 • zvýhodnený 0% vstupný poplatok špeciálne pre podielový fond VÚBAM Edíciu Svet a vstupný poplatok vo výške 1% z investície do podielového fondu VÚBAM Active Bond Fondu v rámci Kombiproduktu
 • investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov VÚB AM
 • V rámci jedného Kombiproduktu môžete investovať do jedného z dvoch VÚBAM podielových fondov.*

V prípade, že požiadate o výplatu alebo presun svojich prostriedkov investovaných do podielových fondov VUBAM v rámci Kombiproduktu počas prvej viazanosti termínovaného vkladu, zaplatíte poplatok v zmysle aktuálnych poplatkov VÚB AM, a zároveň zvýhodnená úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade bude prehodnotená a zmenená na sadzbu platnú v deň založenia termínovaného účtu.

 

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Edícia Svet a Active Bond Fund) vloží klient na 12M termínovaný vklad 333€ a do fondov VUBAM investuje 667€. V rámci Kombiproduktu nie je možné kombinovať investície do Edície Svet a Active Bond Fundu.

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk.

Spoločnosť VÚB, a.s. ani VÚB AM neposkytuje investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB AM nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. V rámci ponuky Kombiproduktu je možné investovať do fondov, ktorých oficiálne názvy sú VÚB AM EDÍCIA SVET, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., a  VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty.

Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii O VÚB/Misia a hodnoty/Ochrana investora.

Úroková sadzba

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 1.9.2016

Termínovaný vklad - fyzické osoby občania

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10

 

Termínovaný vklad - podnikatelia a právnické osoby

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10

 

 


Kombiprodukt1 - fyzické a právnické osoby

  12M2
 >= 333 2,00

* Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov3 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)4 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)4 za 180 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)4 za 270 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)4 za 360 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)5 za 1 080 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)6 za 1 260 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)5 za 1 440 dní
 1. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov VÚBAM ( konkrétne: Edícia Svet a Active Bond Fund). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1000 EUR rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovým fondom Edíciou Svet alebo Active Bond Fund.
 2. Výška vkladu na termínovanom vklade je úročená prislúchajúcou úrokovou sadzbou počas prvého obdobia viazanosti tvorí 1/3 celkového vkladu na Kombiprodukte, tzn. min. vklad na termínovaný vklad je 333 Eur pri investovaní do fondu VÚB AM Edícia Svet a Active Bond Fund. Po uplynutí prvého obdobia viazanosti termínovaného vkladu je tento vklad úročený štandardnou úrokovou sadzbou platnou pre 12 mesačný termínovaný vklad. V prípade redemácie z podielových fondov počas prvého obdobia viazanosti termínovaného vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotený na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia tohto termínovaného vkladu.
 3. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.
 4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.
 5. Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.
 6. Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem