Misia a hodnoty

Vízia

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní ziskovosti a prevádzkovej efektivity.

Misia

Vedomí si hodnoty našich aktivít a služieb, ktoré prinášame spoločnosti na základe jej potrieb a na základe dôvery a rešpektu voči všetkým klientom, zamestnancom a akcionárom, sa usilujeme vytvoriť pocit spolupatričnosti medzi našimi zamestnancami a komunitou a na trhu súťažiť so zmyslom pre fair play a podporovať udržateľný rast a výsledky.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať kvalitné bankové a finančné služby klientom a neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach našej činnosti.

Hodnoty značky VÚB

Jednoduchosť

Chceme ponúkať produkty a služby, ktoré sú jednoduché a ľudia im rozumejú. Vieme sa prispôsobiť a pružne reagovať.

Užitočnosť

Našim cieľom je riešiť konkrétne problémy ľudí, snažíme sa prinášať relevantné riešenia. Za inováciami, ktoré prinášame, hľadáme pridanú hodnotu pre našich klientov.

Ľudskosť 

Myslíme na potreby klientov aj zamestnancov a chceme s nimi budovať dlhodobé vzťahy. Nie sme ľudia, ktorí sa stali bankármi, ale bankári, ktorí zostali ľuďmi.

Humor 

Veríme, že všetko ide lepšie s úsmevom a preto sa snažíme o to, aby aj naši klienti mali pri každej návšteve VÚB banky dôvod na úsmev.

Hodnoty skupiny Intesa Sanpaolo

Konáme fér

Naše ciele sledujeme čestne, poctivo a zodpovedne, pričom v plnej miere rešpektujeme pravidlá a profesionálnu etiku, ako aj ducha podpísaných zmlúv.

Zlepšujeme kvalitu

Kladieme si za cieľ neustále zlepšovanie, prezieravosť, pripravenosť k výzvam a presadzujeme kreativitu pri inováciách. Zároveň uznávame a odmeňujeme zásluhy.

Konáme transparentne

Zaväzujeme sa, že naše aktivity, reklama a zmluvy budú vychádzať z transparentnosti tak, aby všetky zúčastnené strany mohli robiť nezávislé a fundované rozhodnutia.

Rešpektujeme odlišnosti

Hodláme spájať veľké prevádzky s hlbokými miestnymi koreňmi a byť bankou so širokou víziou bez toho, aby sme stratili z dohľadu jednotlivcov.

Podporujeme rovnosť

Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania, politického názoru, účasti v odboroch, sexuálnej orientácie, jazykových schopností alebo postihnutia.

Počúvame pozorne

V našej práci sa riadime hodnotou každého jednotlivca. Používame pozorné načúvanie a dialóg ako hlavné nástroje neustáleho zlepšovania nášho vzťahu so všetkými zúčastnenými stranami.

Konáme zodpovedne

Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB.

  PDF
Sprievodca investora
Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie pokynov
Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností
Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora

 
Dátum a
čas obchodu
ISIN
Burza
Kusov
 
Cena za kus
Mena
ID
 
Faktor
ND
Stav
 
06.02.2018 16:07:38 XS0487711573
OTC
350000 1181,62
EUR
M16360  
N
 
06.02.2018 15:12:11 AT0000A1D2S8
OTC
5000 138,6
PLN
M16359  
N
 
06.02.2018 14:08:13 US731011AT95
OTC
370000 996,79
USD
M16355  
N
 
05.02.2018 12:25:47 XS0327304001
OTC
88000 1000,13
EUR
M16346  
N
 
05.02.2018 10:06:44 XS0212993678
OTC
50000 1081,31
EUR
M16344  
N
 
05.02.2018 10:03:11 XS0360809577
OTC
50000 50725
EUR
M16343  
N
 
02.02.2018 13:13:45 US731011AT95
OTC
120000 1000,5
USD
M16341  
N
 
01.02.2018 13:16:14 US731011AT95
OTC
60000 1001,8
USD
M16333  
N
 
31.01.2018 16:57:55 XS0526326334
OTC
50000 55565,5
EUR
M16331  
N
 
31.01.2018 16:55:11 XS0503454166
OTC
150000 1087,68
EUR
M16328  
N
 
31.01.2018 16:51:34 XS0840062979
OTC
100000 1289,72
EUR
M16326  
N
 
Nájdených 1 000 záznamov, zobrazujem 34 až 44. 12345678
 

Vysvetlivky:
ISIN - Identifikácia cenného papiera
Burza - Identifikácia miesta obchodu

  • "OTC" - Mimoburzový trh
ID - Referenčné číslo transakcie
components.mifid.vysvetlivky.faktor
  • "D" - Ovplyvnený obchod
ND - Informácia o tom, že ide o dohodnutý obchod (Negotiated deal)
  • "N" - Dohodnutý obchod
Stav - Definuje či ide o nový obchod, opravu alebo zrušenie už publikovaného obchodu
  • "A" - Zmena existujúceho obchodu (Amendments)
  • "C" - Storno existujúceho obchodu (Cancelation)

 

 

 

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Do boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a boja proti financovaniu terorizmu sa zapájame najmä kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre celú spoločnosť.

V snahe predchádzať týmto negatívnym javom sme vytvorili prísne interné pravidlá. Pri tvorbe našich pravidiel vychádzame zo slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ, medzinárodných odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Wolfsbergských zásad.

Základné opatrenia a činnosti zamerané na prechádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sú zakotvené v dokumente VUB AML Guidelines.

  PDF
VÚB AML pravidlá
Cieľom tohto dokumentu je vymedzenie hlavných funkcií a zodpovedností orgánov Banky a jej organizačných útvarov, ktoré sa zúčastňujú ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, boja proti financovaniu terorizmu a zaoberajú sa dodržiavaním medzinárodných sankcií.
  PDF
Patriot Act Certification
Vyhlásenie VÚB pre účely vedenia korešpondenčných účtov v USA podľa Patriot Act (tzv. Patriot Act Certification)
Wolfsberg Questionnaire

 

Spracovanie dôverných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my. Preto s Vašimi dôvernými údajmi nakladáme s najväčšou obozretnosťou a s Vaším vedomím a súhlasom. Na tomto mieste Vám preto v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov

Spoločnosť VÚB, a.s., je ako banka oprávnená spracúvať osobné údaje klientov a ich zástupcov získané pri uzatváraní zmluvy alebo počas jej trvania, a to aj bez ich súhlasu, najmä ak:

a) účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, alebo

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov banky alebo tretej strany.

V ostatných prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby a banka si tento súhlas vyžiada písomne.

 

Osobitnými predpismi podľa písm. a) sú najmä

zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov

zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov

zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov

zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov

zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Účelom spracovania podľa osobitných predpisov je najmä:

- zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov,

- uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi,

- ochrana a domáhanie sa práv banky voči klientom,

- zdokumentovanie činnosti banky,

- výkon dohľadu nad bankou nad jej činnosťou,

- plnenie si úloh a povinností banky podľa zákona o bankách alebo osobitných predpisov.

 

Informácia o spracúvaní biometrických údajov

 

Informácie o právach dotknutej osoby

Klient, ako tzv. dotknutá osoba, má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od banky ako prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov

Pri poskytovaní služieb sa predpokladá cezhraničný prenos, a to najmä do členských štátov v rámci krajín EÚ (Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, a Česká republika) a do ďalších krajín za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov

Nižšie zároveň uvádzame zoznam osôb, ktorým môžu byť poskytnuté údaje o Vás za účelom neustáleho zlepšovania našich služieb.

  PDF
Zoznam sprostredkovateľov VÚB, a.s.
Zoznam tretích strán a príjemcov
Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informácií
Informácia o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri klientskych informácií
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem