Misia a hodnoty

Vízia

Chceme byť najlepšou bankou na Slovensku v spokojnosti klientov a naďalej byť excelentní v dosahovaní ziskovosti a prevádzkovej efektivity.

Misia

Vedomí si hodnoty našich aktivít a služieb, ktoré prinášame spoločnosti na základe jej potrieb a na základe dôvery a rešpektu voči všetkým klientom, zamestnancom a akcionárom, sa usilujeme vytvoriť pocit spolupatričnosti medzi našimi zamestnancami a komunitou a na trhu súťažiť so zmyslom pre fair play a podporovať udržateľný rast a výsledky.

Poslanie

Naším poslaním je poskytovať kvalitné bankové a finančné služby klientom a neustále sa zlepšovať vo všetkých oblastiach našej činnosti.

Hodnoty značky VÚB

Jednoduchosť

Chceme ponúkať produkty a služby, ktoré sú jednoduché a ľudia im rozumejú. Vieme sa prispôsobiť a pružne reagovať.

Užitočnosť

Našim cieľom je riešiť konkrétne problémy ľudí, snažíme sa prinášať relevantné riešenia. Za inováciami, ktoré prinášame, hľadáme pridanú hodnotu pre našich klientov.

Ľudskosť 

Myslíme na potreby klientov aj zamestnancov a chceme s nimi budovať dlhodobé vzťahy. Nie sme ľudia, ktorí sa stali bankármi, ale bankári, ktorí zostali ľuďmi.

Humor 

Veríme, že všetko ide lepšie s úsmevom a preto sa snažíme o to, aby aj naši klienti mali pri každej návšteve VÚB banky dôvod na úsmev.

Hodnoty skupiny Intesa Sanpaolo

Konáme fér

Naše ciele sledujeme čestne, poctivo a zodpovedne, pričom v plnej miere rešpektujeme pravidlá a profesionálnu etiku, ako aj ducha podpísaných zmlúv.

Zlepšujeme kvalitu

Kladieme si za cieľ neustále zlepšovanie, prezieravosť, pripravenosť k výzvam a presadzujeme kreativitu pri inováciách. Zároveň uznávame a odmeňujeme zásluhy.

Konáme transparentne

Zaväzujeme sa, že naše aktivity, reklama a zmluvy budú vychádzať z transparentnosti tak, aby všetky zúčastnené strany mohli robiť nezávislé a fundované rozhodnutia.

Rešpektujeme odlišnosti

Hodláme spájať veľké prevádzky s hlbokými miestnymi koreňmi a byť bankou so širokou víziou bez toho, aby sme stratili z dohľadu jednotlivcov.

Podporujeme rovnosť

Zaväzujeme sa, že z nášho konania vylúčime akúkoľvek diskrimináciu a budeme rešpektovať rozdiely na základe pohlavia, veku, etnického pôvodu, vierovyznania, politického názoru, účasti v odboroch, sexuálnej orientácie, jazykových schopností alebo postihnutia.

Počúvame pozorne

V našej práci sa riadime hodnotou každého jednotlivca. Používame pozorné načúvanie a dialóg ako hlavné nástroje neustáleho zlepšovania nášho vzťahu so všetkými zúčastnenými stranami.

Konáme zodpovedne

Snažíme sa o čo najlepšie a najefektívnejšie využívanie zdrojov, vyhýbame sa nadmernej tvorbe odpadu a okázalosti a uprednostňujeme voľby, ktoré majú na zreteli udržateľný rozvoj.

Ochrana investora

V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb zo strany VÚB.

  PDF
Sprievodca investora
Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie pokynov
Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností
Skupiny finančných nástrojov a produktov zodpovedajúce typu investora

 
Dátum a
čas obchodu
ISIN
Burza
Kusov
 
Cena za kus
Mena
ID
 
Faktor
ND
Stav
 
23.03.2018 12:36:58 XS0645940288
OTC
100000 1016,13
EUR
M16674  
N
 
21.03.2018 14:17:20 US731011AT95
OTC
33000 991
USD
M16655  
N
 
20.03.2018 16:41:31 XS0922296883
OTC
100000 1002,01
EUR
M16650  
N
 
20.03.2018 13:04:57 XS0989152573
OTC
100000 1019
EUR
M16642  
N
 
20.03.2018 11:19:08 XS1768074319
OTC
20000 998,5
EUR
M16641  
N
 
20.03.2018 10:57:52 US731011AT95
OTC
60000 992
USD
M16638  
N
 
19.03.2018 11:13:00 SK4120011636
OTC
5000000 0,98
EUR
K7072 D
N
 
19.03.2018 11:13:00 SK4120011636
OTC
5000000 0,98
EUR
K7072 D
N
A
16.03.2018 10:02:36 US731011AT95
OTC
60000 992,66
USD
M16622  
N
 
14.03.2018 10:54:00 SK4120013400
OTC
4000000 1,03
EUR
K7070 D
N
 
13.03.2018 13:06:12 SI0002103164
OTC
33000 1324,86
EUR
M16600  
N
 
Nájdených 1 000 záznamov, zobrazujem 1 až 11.Predchadzajúca 12345678
 

Vysvetlivky:
ISIN - Identifikácia cenného papiera
Burza - Identifikácia miesta obchodu

  • "OTC" - Mimoburzový trh
ID - Referenčné číslo transakcie
components.mifid.vysvetlivky.faktor
  • "D" - Ovplyvnený obchod
ND - Informácia o tom, že ide o dohodnutý obchod (Negotiated deal)
  • "N" - Dohodnutý obchod
Stav - Definuje či ide o nový obchod, opravu alebo zrušenie už publikovaného obchodu
  • "A" - Zmena existujúceho obchodu (Amendments)
  • "C" - Storno existujúceho obchodu (Cancelation)

 

 

 

Boj proti praniu špinavých peňazí a terorizmu

Do boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a boja proti financovaniu terorizmu sa zapájame najmä kvôli hrozbe, ktorú predstavujú pre celú spoločnosť.

V snahe predchádzať týmto negatívnym javom sme vytvorili prísne interné pravidlá. Pri tvorbe našich pravidiel vychádzame zo slovenskej legislatívy a legislatívy EÚ, medzinárodných odporúčaní FATF, odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad a Wolfsbergských zásad.

Základné opatrenia a činnosti zamerané na prechádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu sú zakotvené v dokumente VUB AML Guidelines.

  PDF
VÚB AML pravidlá
Cieľom tohto dokumentu je vymedzenie hlavných funkcií a zodpovedností orgánov Banky a jej organizačných útvarov, ktoré sa zúčastňujú ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, boja proti financovaniu terorizmu a zaoberajú sa dodržiavaním medzinárodných sankcií.
  PDF
Patriot Act Certification
Vyhlásenie VÚB pre účely vedenia korešpondenčných účtov v USA podľa Patriot Act (tzv. Patriot Act Certification)
Wolfsberg Questionnaire

 

Spracovanie dôverných údajov

Vieme, že Vaše súkromie je pre Vás dôležité a rovnako si ho vážime a ochraňujeme aj my. Preto s Vašimi dôvernými údajmi nakladáme s najväčšou obozretnosťou a s Vaším vedomím a súhlasom. Na tomto mieste Vám preto v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Právny základ spracovania osobných údajov

Spoločnosť VÚB, a.s., je ako banka oprávnená spracúvať osobné údaje klientov a ich zástupcov získané pri uzatváraní zmluvy alebo počas jej trvania, a to aj bez ich súhlasu, najmä ak:

a) účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, alebo

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov banky alebo tretej strany.

V ostatných prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby a banka si tento súhlas vyžiada písomne.

 

Osobitnými predpismi podľa písm. a) sú najmä

zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov

zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách v znení neskorších predpisov

zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov

zákon č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov

zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov

Účelom spracovania podľa osobitných predpisov je najmä:

- zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov,

- uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi,

- ochrana a domáhanie sa práv banky voči klientom,

- zdokumentovanie činnosti banky,

- výkon dohľadu nad bankou nad jej činnosťou,

- plnenie si úloh a povinností banky podľa zákona o bankách alebo osobitných predpisov.

 

Informácia o spracúvaní biometrických údajov

 

Informácie o právach dotknutej osoby

Klient, ako tzv. dotknutá osoba, má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od banky ako prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, vydaného výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov, je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Informácia o cezhraničnom prenose osobných údajov

Pri poskytovaní služieb sa predpokladá cezhraničný prenos, a to najmä do členských štátov v rámci krajín EÚ (Taliansko, Chorvátsko, Slovinsko, a Česká republika) a do ďalších krajín za podmienok stanovených v zákone o ochrane osobných údajov

Nižšie zároveň uvádzame zoznam osôb, ktorým môžu byť poskytnuté údaje o Vás za účelom neustáleho zlepšovania našich služieb.

  PDF
Zoznam sprostredkovateľov VÚB, a.s.
Zoznam tretích strán a príjemcov
Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informácií
Informácia o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri klientskych informácií
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem