Štrukturálne fondy EÚ

Od 1. januára 2004 má Slovensko možnosť čerpať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Ich poslaním je zmenšovanie rozdielov v úrovni rozvoja medzi regiónmi a členskými krajinami ako priority EÚ, o čom svedčí aj fakt, že na podporu štrukturálnej politiky je určená až jedna tretina celkového rozpočtu EÚ.


Finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov sú určené predovšetkým pre:

 • Súkromný sektor – fyzické, právnické, mimovládne a neziskové organizácie
 • Verejný sektor
  • štátna správa
  • samospráva – VÚC, mestá, obce

Pre Slovensko bolo v rámci Operačných programov a Programu pre poľnohospodárstvo vrátane spolu financovania zo štátneho rozpočtu vyčlenených na roky 2007 – 2013 takmer 16 mld. EUR.

V rámci tejto pomoci je určených približne 3 mld. EUR pre súkromný sektor – malé a stredné podniky (SME) ako aj veľké podniky, najmä v rámci operačných programov:

 • Životné prostredie
 • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Bratislavský kraj
 • Program rozvoja vidieka

Doporučené stránky

Kde môžete získať viac informácií:

 

Fondy EÚ podľa regiónov

Operačný program Životné prostredie

V rámci operačného programu je podpora tematicky rozdelená do dvoch okruhov:

 • Ochrana pred znečistením ovzdušia a využitie obnoviteľných zdrojov
Výška podpory: 423 mil. EUR

Určenie: Nákup technológií znižujúcich emisie CO2, kúpa kotlov na spaľovanie biomasy

 • Spracovanie odpadu
Výška podpory: 570 mil. EUR

Určenie: Recyklácia, rekultivácia skládok, procesy a technológie zhodnocujúce odpad

Operačný program Konkurencie schopnosť a hospodársky rast

V rámci operačného programu je podpora tematicky rozdelená do troch okruhov:

 • Inovácie a konkurencie schopnosť
Výška podpory: 580 mil. EUR

Určenie: Kúpa technológií a zariadení, marketingové náklady

 • Energetika
Výška podpory: 144 mil. EUR

Určenie: Aktivity znižujúce náklady cez úsporu energií s dôrazom na využívanie alternatívnych zdrojov energie

 • Podpora turizmu
Výška podpory: 145 mil. EUR

Určenie: Aktivity zamerané na predĺženie pobytu turistov, zvýšenie ubytovacích štandardov (do ****)

Program rozvoja vidieka

V rámci operačného programu je podpora tematicky rozdelená do dvoch okruhov:

 • Zvýšenie konkurencie schopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Výška podpory: 835 mil. EUR

Určenie: Modernizácia fariem, zvyšovanie pridanej hodnoty poľnohospodárskych produktov

 • Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
Výška podpory: 358 mil. EUR

Určenie: Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Operačný program Bratislavský kraj

Výška podpory: 30 mil. EUR

Určenie: Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v SME, Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality

 

Čerpanie zdrojov EÚ a podpora VÚB banky

 Proces čerpania pomoci

1. Krok

Do celkových oprávnených nákladov sa započítavajú len náklady vynaložené alebo zaplatené až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a schválení projektu (Určité výnimky v poľnohospodárstve).

2. Krok

Súčasťou žiadosti o platbu na príslušnú agentúru/ministerstvo sú doklady preukazujúce plnú úhradu všetkých faktúr za určité obdobie v rámci ktorého si príspevok uplatňujete.

3. Krok

Po predložení žiadosti o vyplatenie prostriedkov je skontrolovaný jej formálny a skutkový súlad so schváleným projektom.

4. Krok

Preplatenie faktúr v pomere v akom bol žiadateľovi schválený príspevok.

Dokumentárne požiadavky

Súčasťou žiadosti o príspevok z EU fondov sú aj tieto podklady:

 • Výsledky tendra na subdodávateľké aktivity s preukázateľnými ponukami,
 • Štúdia o dopadoch na životné prostredie „EIA – Environmental Impact Assessment“,
 • Stavebné povolenie (ak je potrebné),
 • List vlastníctva, ktorý preukazuje vlastníctvo žiadateľa k nehnuteľnosti v ktorej má byť umiestnená technológia,
 • Potvrdenie o vysporiadaní záväzkov voči sociálnej, zdravotnej poisťovni a daňovému úradu,
 • Dôkaz o schopnosti spolufinancovať projekt (výpis z účtu/úverový prísľub).

 

Úverové produkty

VÚB banka v súvislosti s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov EÚ poskytuje svojim klientom aj nasledovné úverové produkty:

 • Prekleňovací úver s fondmi EÚ

   

  VÚB banka Vám poskytne finančné prostriedky na preklenutie obdobia medzi potrebou finančných prostriedkov na realizáciu projektu a vyplatením prostriedkov na realizáciu projektu a vyplatením prostriedkov z fondov EÚ na základe realizačných faktúr

 • Investičný úver

   

  VÚB banka Vám poskytne finančné prostriedky na obstaranie hmotného alebo nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosť, stroj, súbor strojov – technologická linka), ich modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu, nákup know-how na realizáciu projektu, v rámci ktorého žiadate o finančný príspevok z EÚ fondov)

 • Úver na obežný majetok

   

  VÚB banka Vám pomôže financovať aj náklady, ktoré sú z hľadiska pomoci z fondov EÚ zaradené ako neoprávnené a znáša ich žiadateľ (DPH, poplatky a pod.

Projektový cyklus s VÚB

Projektový cyklus s VÚB

Úspešnosť vášho projektu podmieňuje najmä kvalita jeho spracovania a správne načasovanie podania žiadosti k príslušnej výzve. Nemusíte čakať na zverejnenie konkrétnej výzvy na predkladanie projektov, o vašom projekte sa môžete prísť poradiť skôr. VÚB banka sa stane vaším sprievodcom počas celej prípravy projektu vrátane jeho finančnej podpory.

VÚB banka Vám ponúka odbornú i finančnú pomoc v týchto oblastiach:

1. Získanie informácií

V rámci informačného servisu VÚB banky vám poskytneme informácie o aktuálnych výzvach, na základe ktorých sa môžete uchádzať o získanie nenávratných prostriedkov a pripraviť váš projekt.

2.Kritériá na poskytnutie zdrojov EÚ

Projekt musí presne zodpovedať kritériám konkrétnej výzvy v rámci daného opatrenia, musí byť vypracovaný podľa záväznej osnovy a obsahovať povinné prílohy.

3. Priority projektu

Poskytneme vám nielen vhodné úverové produkty ale i usmernenie, do ktorých priorít váš projekt smerovať z hľadiska získania zdrojov EÚ - tým zefektívnime prípravu vášho podnikateľského plánu.

4.Spracovanie projektu

Odporučíme vám úspešné a odskúšané poradenské agentúry, s ktorými koordinujeme spoluprácu na príprave projektu a jeho financovaní bankovými produktmi.

5.Časový harmonogram

Zosúladenie celého cyklu prípravy projektu s ponukou financovania často rozhodne o tom, či v rámci termínov na predkladanie projektov budete schopní spracovať a predložiť kvalitne spracovaný projekt. Pre hodnotiace orgány je stanovisko banky dôležitým verifikačným podkladom pre úspešnosť projektu.

6.Spolupráca s riadiacimi orgánmi v priebehu monitorovacieho obdobia projektu

Túto službu oceníte vzhľadom k povinnosti poskytovať správy o projekte približne 5 rokov.

Budeme vás s sprevádzať počas celého cyklu prípravy a realizácie projektu a jeho financovania! 

 • 1. Príprava projektu
 • 2. Podanie projektu
 • 3. Schválenie projektu riadiacim orgánom
 • 4. Riadenie projektu
 • 5. Kontrola 

Cenník

Služby a produkty platobného styku sú spoplatňované v zmysle platného Cenníka VÚB, a.s.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem