Preklenovací úver z EÚ fondov

Uchádzate sa o dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ?

VÚB Vám ponúka prekleňovací úver s fondmi EÚ. 

Preklenovací úver je určený podnikateľským subjektom (právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom), nepodnikateľským subjektom ako aj jednotkám územnej samosprávy ktorých projekty boli vybrané „implementačnou agentúrou“ v rámci vyhláseného tendra na poskytnutie dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ .


Preklenovací úver

 • Umožňuje financovanie Vášho projektu pred poskytnutím dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ.
 • Je účelovým úverom poskytnutým v EUR výlučne na financovanie oprávnených výdavkov uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) uzatvorenej medzi klientom a riadiacim orgánom.
 • Úver môže byť čerpaný jednorazovo alebo postupne na základe schváleného predkladania dodávateľských faktúr vyplatením prostriedkov na účty dodávateľov uvedené v týchto faktúrach.

Maximálna výška úveru

 • stanovená v rámci projektu schváleného implementačnou agentúrou

Doba splatnosti

 • 2 roky alebo v závislosti od termínov úhrady NFP dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP

Zabezpečenie úveru – obvyklé formy

 • blankozmenka,
 • obmedzenie disponovania s vkladom na vkladovom účte klienta vo VÚB, a. s. (vinkulácia),
 • záložné právo k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku, cenným papierom, pohľadávkam,
 • zabezpečenie postúpením pohľadávky,
 • ručenie treťou osobou,
 • kombinácia vyššie uvedených foriem zabezpečenia,
 • notárska zápisnica ako exekučný titul.

 

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Podmienky na poskytnutie úveru

 Podmienky na poskytnutie úveru

 • písomné potvrdenie implementačnej agentúry, že projekt bol schválený ako finančná schéma štruktúrovaných fondov EÚ, vrátane zmluvy konkretizujúcej všetky termíny a podmienky.
 • preukázanie návratnosti úveru - návratnosťou sa rozumie preukázanie schopnosti splniť záväzky vyplývajúce z úveru, splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - banka poskytuje úver na konkrétny účel, súvisiaci s financovaním projektu,
 • banka poskytuje úvery súvisiace s činnosťou, ktorá neohrozuje verejný poriadok, morálku a životné prostredie,
 • zabezpečenie úveru – úver vrátane úrokov a poplatkov musí byť dostatočne zabezpečený

Požadované podklady

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver,
 • prílohy k Žiadosti o úver
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • podnikateľský plán,
 • investičný projekt,
 • doklady k zabezpečeniu úveru,
 • ďalšie doklady súvisiace s účelom úveru.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem