Revolvingový úver

Potrebujete ďalšie peňažné prostriedky na svoju prevádzkovú činnosť, o čerpaní a splácaní ktorých rozhodujete podľa aktuálnej potreby?


Ponúkame Vám revolvingový úver s nasledovnými výhodami

 • plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • opakované čerpanie a splácanie,
 • pokyny na čerpanie a splácanie podľa Vašich aktuálnych potrieb,
 • úroky účtované za skutočne vyčerpaný úver,
 • v prípade čerpania úveru do výšky úverového rámca banka neúčtuje odplatu za rezervovanie peňažných prostriedkov v zmysle platného Cenníka VÚB, a. s.,
 • čiastkové úverové rámce (napr. mesačné, štvrťročné alebo polročné) v rámci celkovej splatnosti úveru.

Podmienky pre poskytnutie úveru

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - úver na konkrétny účel, súvisiaci s financovaním prevádzkových potrieb klienta,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • doklady k zabezpečeniu úveru,
 • doklady súvisiace s účelom úveru.

Úroková sadzba – pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu) plus obchodná marža. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.

V prípade záujmu o poskytnutie úveru kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem