Investičné financovanie

Potrebujete vlastné prevádzkové priestory, novú technológiu, rekonštrukciu, modernizujete alebo uvažujete nad inou formou investícií?

VÚB banka Vám ponúka strednodobý alebo dlhodobý investičný úver.


Výhody

 • obstaranie hmotného alebo nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosť, stroj, súbor strojov – technologická linka), ich modernizácia, rekonštrukcia, údržba, nákup know-how, financovanie výskumu a ďalších investícií,
 • priebežné čerpanie podľa splatných daňových dokladov (dodávateľských faktúr),
 • splácanie z disponibilných zdrojov spravidla štvrťročnými alebo mesačnými splátkami,
 • možný odklad splácania istiny úveru po dokončení investičnej akcie.

Podmienky na poskytnutie úveru

 • akceptovateľná bonita podnikateľského subjektu z hľadiska finančných výkazov,
 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • účelovosť úveru - úver na financovanie konkrétnych investícií súvisiacich s podnikateľskou činnosťou,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov - všetky prípustné formy zabezpečenia na základe vzájomnej dohody medzi bankou a klientom vrátane nástrojov vymožiteľnosti práva veriteľa (ako je blankozmenka, notárska zápisnica),
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity podnikateľa

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu,
 • doklady preukazujúce oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
 • účtovné výkazy za dve posledné ukončené hospodárske obdobia a najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku,
 • daňové priznanie, resp. priznanie k dani z príjmu,
 • podnikateľský plán, investičný projekt,
 • doklady k zabezpečeniu úveru,
 • ďalšie doklady súvisiace s účelom úveru.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je pohyblivá, vypočítaná ako súčet základnej sadzby pre podnikateľské úvery alebo príslušného EURIBORu, LIBORu, príp. PRIBORu (v závislosti od fixácie úrokovej sadzby a meny obchodu) a obchodnej marže. Obchodná marža je stanovená bankou individuálne pre každý obchod.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem