Financovanie obchodu

Pre zjednodušenie financovania Vašich dodávateľsko - odberateľských vzťahov Vám ponúkame produkty obchodného financovania. Tieto produkty pomôžu zvýšiť Vašu konkurencieschopnosť na trhu a eliminovať riziká, ktoré súvisia s neplnením dohodnutých zmluvných záväzkov. Poradíme Vám výhodné platobné podmienky a navrhneme vhodnú formu financovania Vašich obchodných aktivít na domácom a zahraničnom trhu.


V prípade Vášho záujmu kontaktujte najbližšiu firemnú pobočku alebo oddelenie Exportného a obchodného financovania.

Kontakt:

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail: tradefinance@vub.sk

Predexportné financovanie

Tento produkt Vám umožní získať finančné zdroje na realizáciu Vášho vývozného kontraktu. Tieto prostriedky slúžia na nákup materiálu a surovín, zabezpečenie výrobného procesu až po financovanie Vašej exportnej pohľadávky.

Výhody

 • získanie úverových zdrojov na realizáciu vývozného kontraktu ešte pred vznikom pohľadávky
 • prístup k finančným zdrojom aj v prípade nižšej bonity dodávateľa
 • splácanie úveru je naviazané na úhradu pohľadávky odberateľom
 • možnosť poistenia politického a komerčného rizika odberateľa EXIMBANKOU SR
 • v prípade vystavenia bankovej záruky za úver EXIMBANKOU SR menšie nároky na zabezpečenie úveru

Podmienky poskytnutia úveru

 • predloženie kontraktu uzatvoreného odberateľom
 • akceptovateľné platobné podmienky (platba prostredníctvom akreditívu či zabezpečenie bankovou zárukou je výhodou)
 • poskytnutie úveru až do výšky 80% vynaložených nákladov spojených s nákupom materiálu a subdodávkami
 • úver je čerpaný účelovo, t.j. oproti subdodávateľským faktúram a faktúram za nákup materiálu
 • splácanie úveru je z došlých platieb od odberateľa
 • na elimináciu platobného rizika odberateľa je možné využiť poistenie EXIMBANKY SR
 • poskytnutie úveru môže byť podmienené vystavením bankovej záruky za úver v prospech banky

V prípade Vášho záujmu o predexportné financovanie, kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku, alebo oddelenie Exportného a obchodného financovania.

Kontakt:

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail: tradefinance@vub.sk

Exportný podnikateľský úver

Exportný podnikateľský úver banka poskytuje zahraničnej banke, alebo priamo Vášmu zahraničnému odberateľovi. Poskytnutie úveru umožní, aby ste úhradu za dodaný tovar obdržali hneď po uskutočnení dodávky. Zahraničná banka, alebo odberateľ, následne spláca úver banke v súlade s dohodnutým splátkovým kalendárom.

Predmetom financovania je hlavne vývoz investičných celkov, strojov alebo technológií. Úver sa zvyčajne poskytuje až do výšky 85% hodnoty kontraktu, pričom hodnota kontraktu by mala byť vyššia ako 1 000 000 EUR. Predpokladom jeho poskytnutia je poistenie úveru EXIMBANKOU SR a zaplatenie minimálne 15% hodnoty kontraktu odberateľom vopred.

Výhody pre Vás

 • úhradu za dodaný tovar Vám vyplatíme hneď po jeho dodaní a akceptácii vývozných dokumentov
 • dlžníkom úveru je zahraničný odberateľ, resp. zahraničná banka
 • spolu S EXIMBANKOU preberáme riziko nezaplatenia úveru
 • odberateľský úver umožňuje zahraničnému odberateľovi dlhodobé splácanie úveru
 • úrokové náklady sú nižšie ako úrokové náklady poskytované bankou v sídle odberateľa

Kontakt:

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail: tradefinance@vub.sk

Invoice discounting

Na financovanie Vašich pohľadávok môžete, okrem úverov a faktoringu, využiť aj invoice discounting. Ide o odkúpenie Vašich pohľadávok pred lehotou ich splatnosti. Táto forma financovania Vám umožní postúpiť pohľadávku na VÚB banku, ktorá Vám vyplatí hodnotu faktúry (pohľadávky) zníženú o diskont.
VÚB banka odkupuje pohľadávky z obchodného styku, teda tie, ktoré vznikli na základe dodania tovaru, alebo služby.

Výhody pre Vás

 • peňažné prostriedky Vám vyplatíme hneď po vzniku pohľadávky
 • peňažné prostriedky Vám poskytneme až do výšky 100% hodnoty faktúry
 • odľahčíte si súvahu a urýchlite peňažné toky
 • poskytnutím odloženej platby (30 a viac dní) zvyšujete svoju konkurencieschopnosť na trhu
 • nepotrebujete iné zabezpečenie okrem pohľadávok (bonita ktorých je pre banku akceptovateľná)

Predpoklady pre poskytnutie produktu Invoice discunting

 • uzatvorenie obchodného kontraktu s odberateľom s jasne stanovenými platobnými podmienkami
 • dohodnutá splatnosť faktúr je minimálne 30 dní
 • pohľadávky sú v lehote splatnosti
 • odberateľ s postúpením pohľadávky súhlasí
 • s odberateľom máte dobré obchodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere
 • odberateľ uhrádza svoje záväzky v lehote ich splatnosti

V prípade Vášho záujmu o odkup pohľadávky formou invoice discounting, kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku, alebo oddelenie Exportného a obchodného financovania.

Kontakt:

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail: tradefinance@vub.sk

Záruky

Potrebujete predložiť svojmu obchodnému partnerovi bankovú záruku za plnenie Vašich povinnosti vyplývajúcich z kontraktu alebo akýchkoľvek iných zmluvných dokumentov?

Ponúkame Vám bankové záruky s nasledovnými výhodami

 • zabezpečenie splnenia zmluvných záväzkov kupujúceho dohodnutých v zmluve,
 • eliminácia obchodného rizika predávajúceho na minimum,
 • zvýšenie konkurencieschopnosti dodávateľa s možnosťou uchádzať sa o obchody, ktoré sú pre menej bonitných uchádzačov nedosiahnuteľné,
 • vylepšenie podmienok ponúk a v konečnom efekte dosiahnutie lepších podmienok kontraktov.

Je na klientovi, aby (aj za pomoci banky) dosiahol pre seba čo najprijateľnejšie podmienky, čo okrem iného predpokladá, aby:

 • požiadal o poradenstvo ešte v predkontraktovej fáze s cieľom prerokovať podmienky, ktoré musia spĺňať záruky v jednotlivých krajinách, vrátane poplatkov miestnych bánk, ktoré sú v banke dostupné na požiadanie,
 • cenu záruky (poplatky s ňou spojené) premietol do ceny kontraktu,
 • za neho poskytnuté záruky (ak je subdodávateľom) kryli iba jeho záväzky a nie aj záväzky hlavného dodávateľa,
 • presvedčil zmluvného partnera k akceptácii priamej záruky, ak to neodporuje miestnemu právu,
 • ponúkol (aj za pomoci banky) zmluvnému partnerovi svoje znenie záruky, ak tento žiadne nenavrhol,
 • si uvedomil, že o znení záruky je možné rokovať aj napriek tomu, že bolo navrhnuté zmluvným partnerom.

VÚB banka požaduje, aby boli vždy splnené nasledovné kritériá:

 • záruka bude vystavená na určitú čiastku, ktorú sa zaväzuje zaplatiť v prípade platby zo  záruky,
 • oprávnený nemôže od banky požadovať splnenie iného záväzku, než záväzku zaplatenia konkrétnej čiastky maximálne do výšky záruky,
 • znenie záruky musí byť jasné a jednoznačné, najmä čo sa týka podmienok, za ktorých sa uskutoční platba zo záruky,
 • VÚB banka nezoberie na seba žiadny záväzok pôsobiť ako arbitrážny orgán medzi svojím klientom a jeho zmluvným partnerom,
 • záruka musí umožňovať ukončenie jej platnosti k určitému, v nej uvedenému dátumu, alebo po predložení dokumentu (napr. kolaudačné rozhodnutie), dokazujúceho, že nastala určitá, nespochybniteľná udalosť.

VÚB banka zabezpečuje vystavovanie záruk do takmer každej krajiny sveta. Zamestnanci VÚB banky sú pripravení poskytnúť svojím klientom potrebné informácie o vhodnosti znenia záruky v prípade, ak nie je požadované štandardné znenie záruky. VÚB banka vykonáva aj avízovanie záruk iných bánk, pričom súčasťou tejto služby je aj overenie ich právoplatnosti a posúdenie ich znenia.

Podmienky pre poskytnutie záruky

 • akceptovateľná bonita podnikateľského subjektu z hľadiska finančných výkazov,
 • preukázanie schopnosti splnenia záväzkov vyplývajúcich z kontraktu, ktorý má byť zabezpečený zárukou,
 • zabezpečenie záruky vrátane poplatkov a odplát - všetky prípustné formy zabezpečenia na základe vzájomnej dohody medzi bankou a klientom vrátane nástrojov vymožiteľnosti práva veriteľa (ako je blankozmenka, notárska zápisnica).

V prípade záujmu o poskytnutie konkrétnej bankovej záruky kontaktujte prosím najbližšiu firemnú pobočku.

Členenie záruk

Záruky z pohľadu klienta

vystavené záruky za klienta

vystavené záruky za klienta v prospech jeho zmluvných partnerov a zabezpečujúce jeho záväzky

prijaté záruky

záruky vystavené za zmluvných partnerov klienta v jeho prospech a zabezpečujúce záväzky jeho zmluvných partnerov

Záruky z hľadiska vzťahu medzi ručiteľom a príjemcom záruky

priama záruka

 • 1. klient
 • 2. vystavujúca banka
 • 3. oprávnený

nepriama záruka

 • 1. klient
 • 2. prikazujúca banka
 • 3. vystavujúca banka
 • 4. oprávnený

Záruky z hľadiska zabezpečovaného záväzku

platobná a neplatobná záruka

 • platobná záruka - zabezpečuje akýkoľvek záväzok, ktorý má byť splnený v peňažnej forme – napr. platby za tovar, splátky bankového úveru, splátky dodávateľského úveru, atď.,
 • neplatobná záruka - zabezpečuje akýkoľvek záväzok, ktorý má byť splnený v nepeňažnej forme – napr. realizácia dodávky tovaru alebo poskytnutie služieb.Typy neplatobných záruk:
  • ponuková záruka - zabezpečuje nároky vypisovateľa súťaže o zadanie objednávok voči ponúkajúcemu v prípade, ak tento stiahne svoju ponuku pred ukončením súťaže, zmení jej podmienky bez jeho súhlasu, prípadne nepodpíše kontrakt alebo neposkytne ďalšie záruky v prípade víťazstva v súťaži,
  • akontačná záruka – zabezpečuje nároky odberateľa na vrátenie ním zaplatenej akontácie dodávateľovi v prípade, ak tento nedodá tovar vôbec, alebo len čiastočne,
  • výkonová záruka – zabezpečuje nároky odberateľa voči dodávateľovi v prípade, ak tento zlyhá pri dodávke alebo realizácii podmienok kontraktu,
  • záruka za záručnú dobu – zabezpečuje nároky odberateľa voči dodávateľovi, vyplývajúce z prípadných závad odhalených po dodávke,
  • záruka za zádržné – zabezpečuje nároky odberateľa na vrátenie ním uvoľneného zádržného dodávateľovi v prípade, ak sú odhalené závady po dodávke,

colná záruka

zaisťuje splnenie povinností exportérov a importérov voči colným orgánom
 • záruka na zabezpečenie colného dlhu v národnom režime - zaisťuje splnenie povinností tuzemských subjektov voči colným orgánom,
 • záruka na zabezpečenie colného dlhu v spoločnom tranzitnom režime - zaisťuje colný dlh v nadväznosti na podmienky prepravy tovaru v spoločnom tranzitnom režime,

záruka na zabezpečenie spotrebnej dane

predstavuje zábezpeku na daň, ktorú colný úrad použije, ak daň nie je zaplatená v lehote splatnosti
 • záruka na zabezpečenie spotrebnej dane z minerálnych olejov,
 • záruka na zabezpečenie spotrebnej dane z liehu,
 • záruka na zabezpečenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov,
 • záruka na zabezpečenie spotrebnej dane z piva,
 • záruka na zabezpečenie spotrebnej dane z vína,

bankové záruky

 • banková záruka na zabezpečenie záväzkov úhrady mýta - predstavuje zábezpeku na zaplatenie mýta v súvislosti s užívaním vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v prípade režimu následného platenia mýta, v ktorom je možné využívať vymedzené úseky ciest pred zaplatením mýta,
 • banková záruka na zabezpečenie zodpovednosti za environmentálnu škodu (v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z.) - predstavuje zabezpečenie finančného krytia zodpovednosti prevádzkovateľa za environmentálnu škodu vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody, ktorá môže byť spôsobená pracovnou činnosťou prevádzkovateľa,
 • banková záruka na zloženie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z.) - predstavuje zloženie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty vo výške požadovanej na základe rozhodnutia daňového úradu v súvislosti so žiadosťou klienta o registráciu dane z pridanej hodnoty.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem