Faktoring a forfaiting

Faktoring

Faktoring je špecializovaná finančná služba zameraná na urýchlenie vašich hotovostných tokov spomalených v dôsledku predaja s odloženou splatnosťou. Táto služba vytvára nové možnosti prístupu dodávateľov/predávajúcich k finančným zdrojom, keďže dodávateľ nemusí viazať svoj kapitál v pohľadávkach a dovozcom umožňuje nakupovať tovar s odloženou splatnosťou.

Prostredníctvom VÚB Factoring, a.s. Vám ponúkame služby:

 • Tuzemský factoring
 • Vývozný factoring
 • Dovozný factoring
 • Nákupný factoring
 • Správa pohľadávok

Viac informácií nájdete na adrese www.vubfact.sk.

Forfaiting

Na financovanie Vašich zabezpečených pohľadávok Vám ponúkame forfaiting. Je to odkup pohľadávok bankou bez spätného postihu, t.j. banka preberá platobné riziko Vášho odberateľa. Pohľadávku do lehoty splatnosti odkúpime až do výšky 100% jej hodnoty.
VÚB banka odkupuje pohľadávky z obchodného styku, teda tie, ktoré vznikli na základe dodania tovaru, alebo služby. Pohľadávka musí byť zabezpečená jedným z nasledovných zabezpečovacích a platobných nástrojov:

Výhody pre Vás

 • peňažné prostriedky Vám vyplatíme hneď po vzniku pohľadávky
 • peňažné prostriedky Vám poskytneme až do výšky 100% hodnoty faktúry
 • odľahčíte si svoju súvahu a urýchlite peňažné toky
 • poskytnutím odloženej platby (30 a viac dní) zvyšujete svoju konkurencieschopnosť na trhu
 • odkúpením pohľadávky preberáme komerčné a politické riziko nezaplatenia pohľadávky
 • jednoduchá zmluvná dokumentácia a rýchly schvaľovací proces

V prípade Vášho záujmu o forfaiting kontaktujte oddelenie Exportného a obchodného financovania.

Kontakt:

VÚB, a. s.
Oddelenie 3801 - Exportné a obchodné financovanie
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Tel.: 02/5055 2625, 02/5055 2281, 02/5055 1558
Fax: 02/5055 2091
E-mail:
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem