Domáce a SEPA platby

Projekt SEPA je významným krokom k reálnemu naplneniu cieľa európskej integrácie v oblasti platobného styku.

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) predstavuje priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách. Jedná sa o realizáciu a prijímanie platieb nielen v rámci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami patriacimi do SEPA priestoru za rovnakých podmienok, práv a povinností. Vyplýva to z európskej legislatívy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov platobného styku, či už pre banky alebo ich klientov.


Výhody zavedenia

 • Z jedného platobného účtu budete môcť realizovať úhrady a inkasá kdekoľvek v rámci SEPA krajín rovnako jednoducho, rýchlo, komfortne, bezpečne a za rovnaký poplatok ako v prípade domácich platieb (napríklad zaplatiť ubytovanie v zahraničí).
 • Na všetky platby v eurách vám postačí už len jeden účet a jedna platobná karta.
 • Platby do zahraničia realizujete teraz rýchlejšie, keďže finančné prostriedky musia byť pripísané na účte príjemcu maximálne do nasledujúceho dňa rovnako ako domáce platby.

Čo sa zmení

Zmena na IBAN účet

Zmení sa formát čísla účtu, ktorý používate pri zadávaní platobných príkazov teraz v rámci SR, na medzinárodný formát IBAN napríklad SK88 0200 1234 5612 3456 7890 a BIC swiftový kód banky v tvare napríklad SUBASKBX (iba v prípade platieb mimo SR). Táto zmena používania formátu čísla účtu nastane 1. februára 2014.

Fyzické osoby spotrebitelia budú môcť zadávať číslo účtu príjemcu pri prevodoch v starom formáte až do 1. februára 2016 pre všetky platby v rámci SR. Konverziu čísla účtu do IBAN formátu vám v tomto období zabezpečíme automaticky. Dvojročné prechodné obdobie vám poskytne dostatok času na zmenu bez stresov.

Úprava v Internet bankingu

V niektorých prípadoch sa IBAN nachádza v Internet bankingu iba v skrátenej forme (v obmedzenom priestore, napr. comboboxy alebo notifikačné SMS). Upozorňujeme, že skracované je vždy iba IBAN vlastného účtu klienta z kapacitných dôvodov – napr. v notifikačných SMS. Číslo účtu je vždy uvádzané v skrátenom IBAN formáte na základe nasledovného formátu skrátenia: SKxy..1234567890 (t.j. 4 prvé znaky IBAN, 2 bodky, 10 posledných znakov - číslo účtu).

Účty platobných partnerov ostávajú na všetkých miestach v celej dĺžke, aby sa umožnila identifikácia platobného partnera.

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorá uľahčí klientom prácu s Internet bankingom pri prechode na SEPA je zjednotenie domácich a zahraničných platobných partnerov. Klient má k dispozícii kompletný zoznam platobných partnerov a môže ho využívať pri zadávaní domáceho, ale aj zahraničného platobného príkazu. Je tu však možnosť rozoznať domácich a zahraničných partnerov na základe prvých dvoch znakov ich IBAN (napr. SK, CZ, a pod.). Každé číslo účtu platobného partnera klienta je uvedené v IBAN tvare bez ohľadu na to, či sa jedná o novo zadaného alebo pôvodného platobného partnera klienta. Pri nových platobných partneroch musí klient zadávať už IBAN, pri pôvodných platobných partneroch sú čísla účtov automaticky prekonvertované na IBAN.

Nové číslo účtu IBAN

 • v hlavičke vášho bežného účtu v Internet bankingu bude uvedené automaticky v novom formáte
 • v trvalých príkazoch a pri preddefinovaných partneroch sa vám automaticky čísla účtov prepíšu do nového formátu
 • v prípade jednorazovej platby jednoducho opíšete do poľa príjemca nové číslo účtu (IBAN) partnera z vašej faktúry, ktorú vám partner poslal

Prevody a Inkasá

SEPA-Europrevod

Predstavuje bezhotovostný prevod v mene EUR v rámci SEPA priestoru, ktorú zadáva platiteľ banke na základe platobného príkazu, pričom výška prevodu nie je limitovaná a peniaze sú na účet banky príjemcu pripísané v nasledujúci deň po dni odpísania finančných prostriedkov z účtu platiteľa. Banka platiteľa aj banka príjemcu musí mať sídlo na území SEPA priestoru. Charakteristickým znakom SEPA-Europrevodov je, že na účet príjemcu banka pripíše plnú sumu úhrady. Pri prevodoch sa používajú medzinárodné kódy ako sú IBAN a BIC.

Charakteristika SEPA-Europrevodu

 • mena prevodu je vždy EUR
 • dostupnosť v rámci celej oblasti SEPA
 • klient zapojený v transakcii platí vždy iba poplatky svojej banky
 • klient banky je vopred informovaný o poplatkoch za vykonanie prevodu
 • na účet príjemcu sa pripíše plná suma, neznížená o poplatky
 • výška prevodu nie je obmedzená
 • maximálny čas zúčtovania je jeden pracovný deň
 • na identifikáciu účtov sa používajú IBAN a BIC, ktoré nahrádzajú národné formáty čísla účtu a kódov bánk
 • odmietnuté a vrátené prevody sa riadia štandardným súborom pravidiel s možnosťou automatizácie spracovania v banke ako aj u klienta

Postup realizovania SEPA-Europrevodov v Internet bankingu

SEPA inkaso

Ide o platobnú službu, pri ktorej sa suma operácie odpíše z platobného účtu platiteľa, pričom platobný príkaz na SEPA inkaso predloží príjemca na základe mandátu (tzv. Mandát na inkaso v SEPA), ktorý mu vopred platiteľ poskytol v súvislosti s takýmto odpísaním. Mandát na inkaso v SEPA udeľuje platiteľ priamo príjemcovi a nie banke, ako doteraz. "Súhlasy s inkasom", ktoré platiteľ poskytol svojej banke pred 1.2.2014, sa automaticky preklopia, na "Mandáty na inkaso v SEPA" bez potreby uzatvorenia nového mandátu medzi platiteľom a príjemcom a ostávajú v platnosti aj po 1. 2. 2014.

Na základe požiadaviek SEPA sa mení názov Súhlas s inkasom na názov Autorizácia na inkaso.

 • Ak máte nastavené inkasá pre svoje opakujúce sa platby, budú automaticky prenesené na SEPA inkasá, nie je potrebné ich znovu autorizovať.
 • Všetky existujúce aj nové bežné účty budú mať automaticky nastavené systémy ochranného mechanizmu proti inkasám, keď je možné vykonať len tie inkasá, ktoré sú vami odsúhlasené.
 • Na požiadanie si však môžete svoj účet úplne zablokovať proti akémukoľvek inkasu, alebo ho otvoriť pre všetky inkasá voči účtu. Úroveň ochrany účtu sa dá nastaviť priamo v Internet bankingu.
 • Pri nesprávnych a neoprávnených debetoch na SEPA inkaso máte nárok na vrátenie finančných prostriedkov, a to:
  • okamžite v prípade nesprávnych debetov do 8. týždňov od odpísania finančných prostriedkov z vášho účtu,
  • po prešetrení bankou v prípade neoprávnených debetov do 13 mesiacov od odpísania finančných prostriedkov z vášho účtu.

Systém ochranného mechanizmu proti inkasám

Klient má pri inkase tri možnosti ochrany proti inkasám. Otvorený účet, chránený a blokovaný.

 • Pri otvorenom účte môže klient uviesť koho nechce, aby ho inkasoval, tzv. black list – teda nahlási banke CID inkasantov, ktorých nechce, aby mali právo inkasovať ho.
 • Pri chránenom účte môže inkasovať len ten, kto má mandát od klienta, teda tzv. white list. V prípade prvého inkasa, First, keď daný mandát nie je na účte evidovaný, VÚB informuje klienta o tom, že ho čaká inkaso (buď SMS, alebo aj e-mailom). Pokiaľ klient inkaso neodmietne aspoň 1 pracovný deň pred splatnosťou, bude inkaso zrealizované (týmto nie je napadnutá možnosť odvolania inkasa do 8 týždňov) a VÚB nastaví mandát povolenia na inkaso – klient by ho mal verifikovať.
 • Ak je účet blokovaný , dostane klient notifikáciu o tom, že ak chce prijať inkaso, má si účet v pobočke minimálne 1 pracovný deň pred splatnosťou odblokovať, inak bude inkaso odmietnuté. Všetky účty klientov VÚB budú automaticky preklopené ako chránené. Ak si klienti žiadajú iný typ ochrany (otvorené, alebo blokované, musia si sami o ne požiadať v pobočke ).

Charakteristika SEPA inkasa

 • Platby na inkaso v mene EUR v rámci SEPA priestoru (napr. výdavky za služby zahraničných mobilných operátorov).
 • Zabezpečenie ochrany účtu podľa požiadavky klienta, vrátane možnosti zadania Mandátu na inkaso v SEPA.
 • Notifikovanie klienta o došlom SEPA inkase zo strany banky pri podmienečne chránenom účte.
 • Možnosť zrealizovania platby formou inkasa za službu poskytnutú v rámci SEPA krajín (možnosť použitia cezhraničného inkasa, čo nebolo možné pred 1.2.2014).
 • Rovnaké spoplatnenie SEPA inkasa ako tuzemského inkasa.
 • SEPA inkaso je na účet príjemcu zúčtované v rovnaký deň, ako bola zúčtované na účte platiteľa.
 • V prípade nedostatku finančných prostriedkov na účte platiteľa bude SEPA inkaso odmietnuté, t.j. zaniká opakovanie SEPA inkasa. Od 1.2.2014 bude musieť príjemca zrealizovať nové SEPA inkaso alebo sa dohodnúť s platiteľom na inom spôsobe platby.

SEPA inkasá pre firmy

 • VÚB banka je aktívnym účastníkom SEPA inkás v schéme SDD B2B (SEPA Direct Debit Business to Business)
 • B2B umožňuje firemným klientom v postavení platiteľa vykonávať platby formou inkasa
 • zvyšuje efektívnosť pre klientov vďaka automatizácii spracovania a umožňuje správu financií na jednom účte pre platby v rámci celej Európy
 • faktúry sú platené v deň splatnosti
 • v B2B platiteľ nemá automaticky nárok na vrátenie inkasovaných prostriedkov, ale až po prešetrení oprávnenosti nároku

Postup realizovania SEPA inkasa v Internet bankingu

SEPA krajiny

Euromenové krajiny v EÚ

Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Malta, Estónsko, Holandsko, Fínsko, Portugalsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko, Slovensko, Grécko, Španielsko, Írsko, Lotyšsko

Ne-euromenové krajiny EÚ

Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Litva

Krajiny EHP mimo EÚ

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

Krajiny mimo EHP

Monako, Švajčiarsko, San Maríno

Tuzemský platobný styk

Pre správne smerovanie tuzemských platieb odporúčame oboznámiť sa s nasledovnými dokumentmi:

PDF
Zákon o platobných službách č. 492/2009 Z.z.
Štruktúra bankového spojenia
Prevodník identifikačných kódov bánk (SR)
Prevodník identifikačných kódov bánk (ČR)
Zoznam najpoužívanejších konštantných symbolov
SEPA Hromadný príkaz na úhradu - Popis PDF formulára

Najčastejšie kladené otázky

Treba meniť trvalé príkazy?

Nie. Banka automaticky prekonvertuje čísla účtov (platiteľa a príjemcu) i zadané trvalé príkazy.

Čo je to identifikátor CID a ako sa k nemu platiteľ dostane?

Identifikátor príjemcu CID slúži na jednoznačnú identifikáciu inkasanta. Musí ho mať pridelený každý subjekt, ktorý chce využívať platobný nástroj SEPA inkaso ako príjemca platby, keď si bude inkasovať finančné prostriedky z účtu platiteľa na základe mandátu.

O pridelenie kódu CID musí inkasant požiadať banku, prostredníctvom ktorej chce predkladať príkazy na SEPA inkaso. Vyplní elektronický formulár a banka mu zabezpečí pridelenie identifikátora z centrálneho registra CID vedeného v NBS.

Ako sa bude po novom postupovať pri inkase?

Pri SEPA inkase dáva platiteľ - odberateľ mandát čiže súhlas na inkaso priamo príjemcovi (dodávateľovi - inkasantovi), ktorý bude na jeho základe oprávnený inkasovať si z účtu platiteľa. Príkaz na SEPA inkaso dá svojej banke a tá zabezpečí cez banku platiteľa prevod na účet príjemcu. Príjemca musí mať okrem toho identifikátor CID, dohodu s bankou o vykonávaní SEPA inkasa, musí dodržiavať lehoty alebo uchovávať mandáty a plniť ďalšie povinnosti. Platba formou inkasa sa už nebude môcť recyklovať. V prípade, ak klient nebude mať finančné prostriedky, nebude čakať na nasledujúci bankový deň, ale odmietne sa zo spracovania, o čom bude informovaný príjemca inkasa. Po zrealizovaní inkasa má klient právo do ôsmich týždňov požiadať o vrátenie finančných prostriedkov. Pokiaľ by šlo o neautorizované inkaso, teda klient platiteľ naň nedal mandát alebo ho odvolal u dodávateľa, lehota sa posúva až na 13 mesiacov.

Ako zadávať hromadné platby v SEPA?

Hromadné platby v SEPA zadávate rovnako ako doteraz. Pozor, pri zadávaní platby nepoužívajte nepovolené znaky: _ & ; * "

Aké výhody prináša systém ľuďom a firmám?

Keďže SEPA prinesie harmonizované pravidlá a štandardy, bude postačovať jeden účet na realizáciu platieb v rámci jednotnej oblasti. Tiež sa zjednocujú poplatky za prevody. Znamená to, že za prevod v rámci Slovenska a do Nemecka zaplatí klient rovnakú sumu.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem