Dokumentárne inkaso a inkaso zmenky

Z hľadiska druhu predložených dokladov rozlišujeme dve základné formy inkasa

 • dokumentárne inkaso
  • inkaso obchodných dokladov sprevádzaných finančnými dokladmi,
  • inkaso obchodných dokladov, ktoré nie sú sprevádzané finančnými dokladmi
 • nedokumentárne inkaso (inkaso zmenky)
  • inkaso finančných dokladov, ktoré nie sú sprevádzané obchodnými dokladmi – zmenka (cudzia, vlastná), ricevuta, šek

Dokumentárne inkaso je pružný, cenovo výhodný platobný nástroj, ktorý možno v zahraničnom obchode efektívne využívať. Používa sa v v prípadoch, kedy nie je možné alebo vhodné vystaviť dokumentárny akreditív, ale je požadovaná vyššia istota platenia, než tá, ktorú poskytuje hladká platba. Úlohou bánk je sprostredkovanie obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim . Dokumentárne inkaso zabezpečí predávajúcemu, aby ním predložené dokumenty a tovar boli vydané kupujúcemu až po splnení inkasných podmienok, ktoré majú obvykle nasledujúcu podobu:

 • vydanie dokumentov proti platbe
 • vydanie dokumentov proti akceptácii zmenky - banka vydá doklady kupujúcemu po akceptácii cudzej zmenky

5 dôvodov prečo použiť dokumentárne inkaso

 • jednoduchosť spracovania, bezpečnosť
 • relatívne nízka cena
 • možnosť disponovania s prostriedkami až do momentu predloženia neodvolateľného príkazu na úhradu dokumentárneho inkasa
 • znižuje riziko neoprávnenej manipulácie s tovarom pred plnením, pretože banka disponuje predloženými dokladmi až do momentu splnenia inkasnej podmienky kupujúcim
 • jednotná medzinárodná právna úprava (Jednotné pravidlá pre inkasá č. 522 vydané Medzinárodnou obchodnou komorou) ktorá unifikuje postupy, postavenie a povinnosti strán zúčastnených na operácií, čim zjednodušuje a sprehľadňuje vzťahy obchodných partnerov a bánk zúčastnených na inkasnej operácií

Komu odporúčame

 • pre partnerov so vzťahom založeným na dlhších, overených obchodných kontaktoch s pozitívnymi skúsenosťami
 • pri neexistujúcej pochybnosti o platobnej schopnosti importéra
 • pri obchodoch s teritóriami kde sú usporiadané politické, hospodárske a právne pomery

Schéma dokumentárneho inkasa

Inkaso zmenky predstavuje obstaranie plnenia zo zmenky, resp. zabezpečenie úkonov potrebných na výkon zmenkových práv v prípade neprijatia, neplatenia alebo iného dôvodu zmenkovej núdze. Zmenka je cenný papier vyjadrujúci bezpodmienečný písomný dlžnícky záväzok. Má charakter prevoditeľného cenného papiera a plní predovšetkým úverovú a platobnú funkciu.

V prípade, že máte zmenku ktorá je splatná v banke dlžníka, neváhajte nás kontaktovať za účelom zabezpečenia inkasa zmenky .

Výhody produktu

 • jednoduchosť spracovania, bezpečnosť
 • relatívne nízka cena
 • možnosť refinancovania oprávneného majiteľa zmenky formou eskontu, forfaitingu pred splatnosťou zmenky
 • možnosť disponovania s prostriedkami až do momentu predloženia neodvolateľného príkazu na úhradu inkasa zmenky

 

Cenník

Pre informácie o cenách prosím prejdite na aktuálne platný cenník.

Zrealizujeme

 • importné dokumentárne inkaso/inkaso zmenky – z pohľadu kupujúceho (trasáta), ktorý je v pozícií importéra. V súlade s podmienkami zahraničnej banky Vám oznámime inkasné podmienky, po splnení ktorých Vám mu môžu byť vydané doklady.
 • exportné dokumentárne inkaso/inkaso zmenky – z pohľadu predávajúceho (príkazcu), ktorý je v pozícií exportéra. Na základe Vašej písomnej žiadosti o zabezpečenie exportného dokumentárneho inkasa/inkasa finančného dokladu zašleme doklady spolu s inkasnými podmienkami inkasnej banke (banke kupujúceho). Doklady môžu byť kupujúcemu vydané až po splnení inkasných podmienok.

Pri realizácii zabezpečíme

 • prevzatie dokladov na inkaso,
 • predloženie dokladov trasátovi/inkasnej banke,
 • akceptáciue zmenky,
 • všetky druhy protestu,
 • zmenu inkasných podmienok,
 • vykonanie úhrady dokumentárneho inkasa.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem