Záruky pre mestá a obce pre úvery ŠFRB

Na základe Zmluvy o spolupráci medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a VÚB, a.s., môžu mestá a obce požiadať o vystavenie bankovej záruky na zabezpečenie úverov čerpaných na výstavbu obecných nájomných bytov.

Výhody:

  • ručenie bankovou zárukou je akceptované zo strany ŠFRB,
  • výška záruky až do 100 % nesplatenej istiny úveru bez príslušenstva,
  • platnosť záruky až do doby uzavretia Zmluvy o zriadení záložného práva v prospech ŠFRB k rozostavanej stavbe, prípadne do doby predloženia kolaudačného rozhodnutia, spravidla do 36 mesiacov od vystavenia záruky.

Ako postupovať

  • klient banky vyplní tlačivo „Žiadosť o vystavenie záruky“ v príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. u svojho firemného poradcu
  • klient dodá príslušnej pobočke VÚB, a. s., príp. svojmu firemnému poradcovi, podklady (napr. kópiu kontraktu, príp. objednávky, účtovné výkazy) na schválenie aktívneho obchodu,
  • VÚB, a. s., uzavrie s klientom zmluvu o vystavení záruky (klient prikladá túto zmluvu k žiadosti o úver podávanej na ŠFRB),
  • po schválení úveru na ŠFRB a splnení všetkých odkladacích podmienok, VÚB, a. s. vystaví bankovú záruku v zmysle žiadosti a zašle ju ŠFRB, resp. klientovi (podľa požiadavky).

Podmienky vystavenia záruky:

  • bežný účet vedený vo VÚB, a. s.,
  • predloženie požadovaných podkladov, vrátane formulára „Žiadosť o vystavenie záruky“ a uzatvorenie zmluvy o vystavení záruky,
  • zaplatenie spracovateľského poplatku.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem