Investičný úver Samospráva

Účel úveru:

Úver je určený na financovanie investičných potrieb miest, obcí, resp. VÚC. Ide o obstaranie hmotného alebo nehmotného investičného majetku (nehnuteľnosť, strojkomunálna technika), ich modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu, nákup IT techniky a software-u, financovanie projektov energetickej úspory, rekonštrukcie verejného osvetlenia a vykurovacej techniky a pod.

Čerpanie úveru:

vo forme jednorazového alebo postupného čerpania prostriedkov na základe predložených faktúr v lehote splatnosti, v prospech účtu dodávateľov, resp. s možnosťou refundácie už zaplatených faktúr 3 mesiace pred podpisom Zmluvy o termínovanom úvere.

Doba splatnosti a splácanie úveru:

maximálna doba splatnosti investičného úveru je 20 rokov, v závislosti od projektu a rozpočtu obce/mesta/VÚC.
Investičný úver je splácaný:

 • pravidelnými mesačnými, resp. štvrťročnými splátkami istiny podľa dohodnutého splátkového kalendára, resp.
 • pravidelnými mesačnými, resp. štvrťročnými anuitnými splátkami, vždy k 20-temu dňu každého, resp. každého tretieho kalendárneho mesiaca.

Poplatky:

 • zvýhodnený poplatok za poskytnutie úveru
 • odplata za rezervovanie neposkytnutých peňažných prostriedkov sa neuplatňuje
 • ostatné poplatky sa stanovujú v zmysle Cenníka VÚB, a.s.

Zabezpečenie úveru:

Minimálne zabezpečenie:
 • blankozmenka dlžníka spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke
 • notárska zápisnica ako exekučný titul na majetok dlžníka
 • pri investičných úveroch so splatnosťou viac ako 3 roky banka odporúča zriadenie záložného práva na nehnuteľný, resp. hnuteľný majetok
Voliteľné zabezpečenie:
 • záložné právo na nehnuteľný, resp. hnuteľný majetok
 • záložné právo na pohľadávky (z účtu, poistnej zmluvy, voči odberateľom,...)
 • banková záruka
 • cenné papiere
 • ručenie treťou osobou, resp. iné

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • preukázanie schopnosti splatiť úver vrátane úrokov a poplatkov v požadovanej lehote splatnosti a za vopred dohodnutých podmienok,
 • písomné potvrdenie vystavené a podpísané hlavným kontrolórom obce/mesta/VÚC o dodržaní všetkých podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.,
 • účelovosť úveru - na konkrétny účel súvisiaci s financovaním investičných potrieb obce/mesta/VÚC,
 • zabezpečenie úveru vrátane úrokov a poplatkov,
 • ďalšie podmienky v závislosti od charakteru obchodu, poznania a bonity žiadateľa, (napr. spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu na majetok).

Požadované podklady

 • písomná Žiadosť o úver vrátane doplňujúcich tabuľkových príloh v závislosti od výšky a druhu požadovaného úveru a typu podnikateľského subjektu/žiadateľa,
 • osvedčenie o zvolení za starostu/primátora,
 • osvedčenie o registrácii a pridelení identifikačného čísla,
 • uznesenie a podpísaná zápisnica týkajúca sa súhlasu so žiadosťou o úver, súhlasu so zabezpečením úveru a vystavením notárskej zápisnice alebo/aj podpísaním blankozmenky,
 • detailný rozpočet a audítorom overené účtovné výkazy za posledné 2 účtovné roky a aktuálne výkazy k poslednému polroku,
 • schválený plán rozpočtového hospodárenia obce/mesta/VÚC na príslušný rok,
 • doklady k zabezpečeniu úveru.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem