Kombiprodukt

POZOR SÚŤAŽ! "Kombiprodukt pomáha výnosom stúpať" spojte istotu termínovaného vkladu s výhodami investovania do fondov a hráte o zážitkový poukaz v hodnote až o 350 €.

Otvorte si Kombiprodukt v termíne od 19.04.2018 do 30.06.2018 a hráte o jeden z 20 zážitkových poukazov na www.najzazitky.sk/

Rozložte svoju investíciu do podielových fondov VÚB AM a termínovaného vkladu v mene EUR s viazanosťou 12 mesiacov s výhodným úrokom až 2,00% p.a. na termínovanom vklade.

 • výhodné investovanie do podielových fondov VÚB AM – Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Flexibilný Konzervatívny fond
 • zvýhodnená úroková sadzba až 2,00% p.a. na 12 mesačnom termínovanom vklade v EUR
 • minimálna celková investícia už od 1 000€*

Charakteristika

Kombiprodukt predstavuje kombináciu 2 produktov: 
- investíciu do vybraných podielových fondov VÚB AMActive Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund, Flexibilný Konzervatívny fond a od 17.05.2018 aj do nového fondu VÚB AM Edícia 2018
- 12 mesačný termínovaný vklad v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

 • minimálna výška jednorazovej investície: 1 000€*
 • zvýhodnená úroková sadzba až 2% p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade
 • vstupný poplatok vo výške len 1% z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu (v porovnaní s jednorazovou investíciou)
 • investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov VÚB AM
 • možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do vybraných fondov súčasne*

V prípade, že požiadate o výplatu alebo presun svojich prostriedkov investovaných do podielových fondov VÚB AM v rámci Kombiproduktu počas prvej viazanosti termínovaného vkladu, zaplatíte poplatok v zmysle aktuálnych poplatkov VÚB AM, a zároveň zvýhodnená úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade bude prehodnotená a zmenená na sadzbu platnú v deň založenia termínovaného účtu.

 

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible magnifica Fund, Flexibilný Konzervatívny fond a od 17.05.2018 aj nový fond Edícia 2018) to je 333€ do 12 mesačného termínovaného vkladu + 667€ do podielového fondu VÚB AM, kde celková minimálna investícia je 1 000€). V rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať buď do nového fondu Edícia 2018 alebo kombinovať fondy Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund a Flexibilný Konzervatívny fond za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov.

 

Upozornenie

Úroková sadzba

Úrokové sadzby v % p.a. platné od 1.9.2016

Termínovaný vklad - fyzické osoby občania

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 42M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10

 

Termínovaný vklad - podnikatelia a právnické osoby

  do 1M 1M  3M  6M 9M  12M 18M  24M  36M 48M 
 <= 70 000* 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,10 0,10 0,10

 

 


Kombiprodukt1 - fyzické a právnické osoby

  12M2
 >= 333 2,00

* Úrokové sadzby sa stanovujú individuálne (IUS) na Obchodnom mieste VÚB a.s.

Pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie akumulovaných úrokov3 z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak maximálne:

 • pri vklade s viazanosťou do 1 mesiaca (vrátane) za 15 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 3 mesiacov (vrátane)4 za 45 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 6 mesiacov (vrátane)4 za 90 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 9 mesiacov (vrátane)4 za 135 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 12 mesiacov (vrátane)4 za 180 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 18 mesiacov (vrátane)4 za 270 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 24 mesiacov (vrátane)4 za 360 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 36 mesiacov (vrátane)5 za 1 080 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 42 mesiacov (vrátane)6 za 1 260 dní
 • pri vklade s viazanosťou do 48 mesiacov (vrátane)5 za 1 440 dní
 1. Kombinovaná investície do 12M termínovaného vkladu v EUR a podielových fondov VÚBAM ( konkrétne: Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund, Flexibilný Konzervatívny fond a Edícia 2018). Podmienkou výhodného úročenia na termínovanom vklade je minimálna investícia 1000 EUR rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi Active Bond Fund, Dlhopisový konvergentný fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexible Magnifica Fund , Flexibilný Konzervatívny fond a Edícia 2018.
 2. V prípade, že klient realizuje investíciu do podielových fondov VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond, VÚB AM Dynamické portfólio, VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Flexible Magnifica Fund , VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond alebo Edícia 2018 v rámci Kombiproduktu, má nárok na otvorenie termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou na výšku vkladu rovnajúcou sa 1/3 z celkovej investície do Kom­biproduktu, a zároveň investuje 2/3 investície do fondov. Výška minimálnej investície do Kombiproduktu je 1 000 EUR pri všetkých ôsmich fondoch VÚB AM Active Bond Fund, VÚB AM Dlhopisový konvergentný fond, VÚB AM Dynamické portfólio, VÚB AM Vyvážený rastový fond, VÚB AM Active Magnifica, VÚB AM Flexible Magnifica Fund, VÚB AM Flexibilný Konzervatívny fond  a VÚB AM Edícia 2018 pričom investíciu klient rozdelí v pomere 1 : 2 do termínovaného vkladu (v min. výške 333 EUR) a do fondov (v min. výške 667 EUR., v rámci jedného Kombiproduktu je možné investovať budˇdo nového fondu Edícia 2018 alebo do ľubovolnej kombinácie ostatných siedmich fondov za splnenia podmienky minimálnej výšky investície do týchto fondov t. j. 150 EUR). Oba produkty si klient musí otvoriť v jeden deň. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví so štandardnou úrokovou sadzbou pre danú viazanosť. V prípade redemácie z podielových fondov VÚB AM nainvestovaných v rámci Kombiproduktu počas lehoty prvej viazanos­ti vkladu bude úroková sadzba na termínovanom vklade prehodnotená a zmenená na úrokovú sadzbu platnú v deň založenia termínovaného vkladu. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient sankčnú pokutu ako pri štandardnom termínovanom vklade.
 3. V prípade vkladov s dohodnutou úrokovou sadzbou dlhšou ako 1 rok má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber (vo výške hrubého úroku) z istiny, ak boli úroky pripísané skôr, ako reálne vznikol na ne nárok.
 4. Pre termínované vklady otvorené do 30.11.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov, t.j. 30 dní pre 3M vklad, 60 dní pre 6M vklad, 75 dní pre 9M vklad, 90 dní pre 12M vklad,100 dní pre 18M vklad a 240 dní pre 24M vklad.
 5. Pre termínované vklady s viazanosťou 36M a 48M otvorené do 31.8.2012 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu akumulovaných úrokov max. za 360 dní pri 36M viazanosti a max. 540 dní pri 48M viazanosti.
 6. Pre termínované vklady s viazanosťou 42M otvorené do 30.9.2013 pokuta za predčasný výber predstavuje stratu úrokov max. za 630 dní.

 
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem