Kombi produkt

Ideálne zladená investícia

Rozložte svoju investíciu do podielových fondov VÚBAM a termínovaného vkladu v mene EUR s viazanosťou 12 mesiacov s výhodným úrokom až 2,00% p.a. na termínovanom vklade.

• výhodné investovanie do podielových fondov VÚBAM – Flexibilný konzervatívny fond a Magnifica Edícia II

• výhodná úroková sadzba až 2,00% p.a. na 12 mesačnom termínovanom vklade v EUR

• minimálna celková investícia už od 1 000€*

• vklad na termínovanom vklade je chránený v zmysle zákona o ochrane vkladov

 

Charakteristika

Kombiprodukt predstavuje kombináciu 2 produktov - investíciu do vybraných podielových fondov VÚBAM: Flexibilný konzervatívny fond, Magnifica Edícia II a 12 mesačného termínovaného vkladu v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

• 2,0% p.a. – pri celkovej investícii od 1 000€

• minimálna výška jednorazovej investície: 1 000€*

• bez vstupného poplatku pre VÚB AM Magnifica Edícia II a pre podielový fond Flexibilný konzervatívny fond je to 1% z investície do podielových listov

• suma, ktorú chcete investovať sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov VÚB AM

• nutnosť výberu práve jedného z dvoch ponúkaných fondov

V prípade, že požiadate o výplatu alebo presun svojich prostriedkov investovaných do podielových fondov VUBAM v rámci Kombiproduktu počas prvej viazanosti termínovaného vkladu, zaplatíte poplatok v zmysle aktuálnych poplatkov VÚB AM, a zároveň zvýhodnená úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade bude prehodnotená a zmenená na sadzbu platnú v deň založenia termínovaného účtu.

 

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielovom fonde Flexibilný konzervatívny fond to je 333€ do 12 mesačného termínovaného vkladu + 667€ do podielového fondu VUBAM a pri podielovom fonde Magnifica Edícia II je to 500€ do 12 mesačného termínovaného vkladu + 1000€ do podielového fondu VUBAM)

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk. Spoločnosť VÚB, a.s. ani VÚB AM neposkytuje investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB AM nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. V rámci ponuky Kombiproduktu je možné investovať do fondov, ktorých oficiálne názvy sú VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VÚB AM MAGNIFICA EDÍCIA II, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii Ochrana investora – MiFID.
Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Rozumiem