VÚB Factoring obrat za rok 2015

V roku 2015 spoločnosť VUB Factoring dosiahla celkový obrat 380,1 mil .EUR, z čoho 57,1 mil. EUR predstavovalo inkaso pohľadávok a 323,0 mil. EUR „čistý“ faktoringový obrat. V rámci faktoringu sme najväčší objem pohľadávok odkúpili voči zahraničným spoločnostiam, celkovo vo výške 163,7 mil. EUR. V tuzemskom faktoringu sme odkúpili 156,5 mil. EUR a pri importnom faktoringu 2,8 mil. EUR. Z celkového objemu faktoringu predstavoval bezregresný faktoring obrat 226 mil. EUR. Celkovo skupina VÚB v roku 2015 odkúpila objem pohľadávok vo výške 728 mil. EUR bez inkasa.