Náklady na vývozný faktoring

Náklady pozostávajú z dvoch zložiek:

  • faktoringový poplatok,
  • úroková sadzba.

Faktoringový poplatok - zahŕňa len náklady na administratívne spracovanie Vašich predajov, ako aj náklady za záruku pred platobnou neschopnosťou, pričom jeho výška je priamo úmerná:

  • stupňu rizika platobnej neschopnosti,
  • celkovému objem Vášho faktorovaného predaja,
  • počtu postúpených faktúr a ich priemernej hodnote,
  • objemu reklamácií.

Úroková sadzba - je približne zhodná so sadzbou, ktorú aplikujú komerčné banky pri poskytovaní krátkodobých úverov na financovanie pohľadávok do lehoty splatnosti, pričom sa vypočítava iba z toho objemu zdrojov, ktorý ste v danom účtovnom období využili.

V niektorých prípadoch úroková sadzba môže vychádzať z úrokových sadzieb mien, v ktorých je export fakturovaný.