Aké sú výhody vývozného faktoringu?

  • Okamžitá hotovosť - až 90 % hodnoty postúpených pohľadávok môžete mať k dispozícii najneskôr do 48 hodín po obdržaní postúpenia pohľadávky našou spoločnosťou.
  • Ochrana pred platobnou neschopnosťou - v prípade, že Vaši kupujúci nie sú schopní zaplatiť z titulu platobnej neschopnosti, uhradíme pohľadávku v plnej výške.
  • Kompletná štatistika - na požiadanie Vám zabezpečíme týždenné a mesačné analýzy predaja, analýzy splatných faktúr a správy o platbách kupujúcich.
  • Flexibilné financovanie - dostupnosť zdrojov je priamo úmerná predajom, takže so zvyšovaním predaja rastie aj objem Vašich finančných zdrojov.
  • Podpora predaja - podporujeme Váš predaj tým, že Vám zabezpečíme kontakty na potenciálnych kupujúcich Vašich výrobkov.
  • Žiadne dodatočné záruky - na získanie nami poskytovaného financovania nie sú z Vašej strany potrebné žiadne dodatočné záruky.
  • Nižšie finančné náklady - financovanie má charakter revolvingového úveru.
  • Teritoriálne pokrytie - 60 krajín prostredníctvom FCI