Čo je tuzemský faktoring?

  

+

Špecializovaná finančná služba zameraná na urýchlenie Vaších hotovostných tokov spomalených v dôsledku predaja s odloženou splatnosťou.

Zabezpečíme Vám:

  • Plynulé prefinancovanie Vašich faktúr (pohľadávok) na Vašich schválených kupujúcich.
  • Zálohovú platbu až do výšky 90 % hodnoty postúpených pohľadávok okamžite, najneskôr do 3 dní.
  • Prevzatie rizika z nezaplatenia vyplývajúce výlučne z platobnej neschopnosti Vášho dlžníka.
  • Vedenie štatistiky predaja a inkasa faktúr.