Chcete používať faktoring s regresom alebo bez regresu?

Zmluva o faktoringu môže byť uzatvorená medzi VÚB, a.s. a predávajúcim:

  • bez regresu (t.j., bez spätného postihu predávajúceho) – ručenie za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho v dôsledku jeho platobnej neschopnosti uhradiť si svoje finančné záväzky voči predávajúcemu preberá až do výšky 100 % VÚB.
  • s regresom (t.j., so spätným postihom predávajúceho) – ručenie za prípadné neplnenie zo strany kupujúceho v dôsledku jeho platobnej neschopnosti uhradiť si svoje finančné záväzky voči predávajúcemu ostáva v plnej miere na predávajúcom.