Aké sú výhody tuzemského faktoringu?

  • Okamžitá hotovosť.
  • Ochrana pred platobnou neschopnosťou - v prípade, že Vaši kupujúci nie sú schopní zaplatiť z titulu platobnej neschopnosti uhradíme jeho záväzok voči Vám v plnej výške.
  • Vymáhanie pohľadávok - preberáme zodpovednosť za vymáhanie pohľadávok.
  • Kompletná štatistika - na požiadanie Vám zabezpečíme týždenné a mesačné analýzy predaja, analýzy splatných faktúr a správy o platbách kupujúcim.
  • Flexibilné financovanie - dostupnosť zdrojov je priamo úmerná predajom, takže so zvyšovaním predaja rastie aj objem Vašich finančných zdrojov.
  • Žiadne dodatočné záruky - za nami poskytnuté zálohové platby ručíte len pohľadávkami (tovarom).
  • Nižšie finančné náklady - financovanie má charakter kontokorentého úveru.