Aké sú náklady na tuzemský faktoring?

Náklady pozostávajú z dvoch zložiek:

  • faktoringový poplatok,
  • úroková sadzba.

Faktoringový poplatok - zahŕňa len náklady na administratívne spracovanie Vašich predajov, ako aj náklady za záruku pred platobnou neschopnosťou, pričom jeho výška je priamo úmerná:

  • stupňu rizika platobnej neschopnosti,
  • celkovému objem Vášho faktorovaného predaja,
  • počtu postúpených faktúr a ich priemernej hodnote,
  • objemu reklamácií.

Úroková sadzba - je približne zhodná so sadzbou, ktorú aplikujú komerčné banky pri poskytovaní krátkodobých úverov na financovanie pohľadávok do lehoty splatnosti, pričom sa vypočítava iba z toho objemu zdrojov, ktorý bol v danom účtovnom období použitý.