Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.vubfact.sk:

Prevádzkovateľom internetových stránok www.vubfact.sk je VÚB Factoring, a.s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Podmienky používania internetových stránok www.vubfact.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami.

Prevádzkovateľ vám dáva právo využívať stránky www.vubfact.sk výhradne pre vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Prístup na stránky www.vubfact.sk a ich používanie je bezplatný.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom stránok www.vubfact.sk vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.vubfact.sk z iných zdrojov.

Prístup na stránky www.vubfact.sk a ich používanie môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.vubfact.sk používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • škody spôsobené používaním stránok www.vubfact.sk,
  • reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom stránok www.vubfact.sk,
  • obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.vubfact.sk.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty alebo obsahu stránok www.vubfact.sk . Právo realizovať zmeny, odstránenie alebo doplnenie akýchkoľvek súčastí stránok má výhradne Prevádzkovateľ.

Je zakázané prenášať na internetové stránky www.vubfact.sk alebo ich prostredníctvom odosielať akékoľvek materiály a informácie odporujúce dobrým mravom alebo porušujúce právne predpisy.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.vubfact.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Podmienky používania stránok www.vubfact.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 25.03.2004.