Dovozný faktoring

  1. Váš dodávateľ v zahraničí vám vyfakturuje tovar, prípadne poskytnutú službu
  2. Faktúry spolu so sprievodnými dokladmi postúpi váš dodávateľ na export faktora
  3. Export faktor postúpi pohľadávku na VÚB
  4. Export faktor uhradí vášmu dodávateľovi dohodnutú zálohu z postúpených faktúr
  5. Naša spoločnosť preberá inkasné funkcie a záruku za platbu
  6. K dátumu splatnosti platíte nám a nie zahraničnému dodávateľovi