Časté otázky

Ako postupujeme v prípade, ak schválený limit sa javí ako nedostatočný?

Ak je úverový limit nízky vo vzťahu k expedíciám, požiadame Import faktora o navýšenie limitu a po schválení sa dodatkom upraví zmluva s Vašou firmou.

Čo sa stane s postúpením pohľadávky, ak jedna zo zmluvných strán vypovie zmluvu?

Zmluvný vzťah trvá až do vysporiadania poslednej pohľadávky.

Ako mám postupovať v prípade, že pohľadávky neboli uhradené do splatnosti?

Nemusíte vyvíjať iniciatívu na vymáhanie týchto pohľadávok. Túto službu zabezpečujeme automaticky pravidelným urgovaním Vášho zákazníka.

Akú mám záruku, že moje pohľadávky budú prefinancované v dohodnutej lehote?

Nemáme dôvod zadržiavať Vaše postúpenia, pretože úroky zo zálohovej platby začnú nabiehať až po debetovaní finančných prostriedkov z nášho účtu.

Akým spôsobom a dokedy musím uhradiť úrokové faktúry?

Tieto faktúry nemusíte fyzicky uhradiť, ale započítavajú sa z najbližšej poukázanej platby pre Vašu firmu.

Ako dlho trvá preverenie bonity odberateľa a následné predloženie ponuky zo strany VÚB Factoring, a. s.?

Preverovanie bonity zahraničného odberateľa trvá zväčša 14 – 30 dní (podľa teritória a veľkosti spoločnosti odberateľa). Po tomto termíne nasleduje predloženie ponuky zo strany VÚB Factoring, a. s. klientovi.

Na akú dobu sa uzatvára zmluva o faktoringu medzi klientom a Vašou spoločnosťou?

Zmluva o  faktoringu sa uzatvára na dobu neurčitú a je možné ju kedykoľvek vypovedať.

Poskytuje VÚB Factoring, a. s. plné ručenie za zaplatenie postúpených pohľadávok?

Áno, VÚB Factoring, a. s. zabezpečuje 100% ochranu proti nezaplateniu zo strany Vášho odberateľa, (s výnimkou kvalitatívnych alebo kvantitatívnych reklamácii).

Je potrebné pri využívaní financovania zo strany VÚB Factoring, a. s. ručiť majetkom spoločnosti?

Nie, pri využívani služieb VÚB Factoring, a. s. klient ručí len pohľadávkami na vopred schváleného odberateľa.

Je podmienkou pri využívaní služieb VÚB Factoring a.s. využívať aj služby VÚB a. s.?

Pri využívaní služieb VÚB Factoring, a.s. nie je potrebné využívať služby VÚB a. s. t. z., klient spoločnosti VÚB Factoring, a.s. nemusí mať otvorený účet vo VÚB a. s. VÚB Factoring, a. s. zasiela platby na účet klienta v akejkoľvek banke.