Kontakt Internet banking IB Search ×

INFORMÁCIA O RIEŠENÍ SPOROV

Ak ste spotrebiteľom, týmto Vás informujeme o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré sú oprávnené riešiť spory vzniknuté zo zmluvy o bankovom obchode alebo v súvislosti s ňou. Vy ste oprávnený využiť takúto možnosť alternatívneho riešenia sporov a vybrať si príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, podľa Vašej voľby. Podmienky alternatívneho riešenia sporov, práva a povinnosti nás a Vás ako strán alternatívneho riešenia sporov, sú upravené v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov sprístupňuje na svojom webovom sídle Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Ak nie ste spotrebiteľom, týmto Vás informujeme o možnosti rozhodcovského riešenia sporov alebo iného mimosúdneho riešenia sporov vzniknutých zo zmluvy o bankovom obchode alebo v súvislosti s ňou. Podmienky týchto foriem riešenia sporov, práva a povinnosti nás a Vás ako strán sporu, sú upravené najmä v zákone č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.