Kontakt Internet banking IB Search ×

29.06.2018

Dlhodobé investovanie prostredníctvom podielových fondov

Investovanie do podielových fondov zabezpečuje pre klienta profesionálnu správu majetku, riadenie rizika a umožňuje klientovi kedykoľvek podielové listy odpredať. Má dlhoročnú tradíciu najmä v krajinách, kde je úroveň poskytovania služieb v oblasti privátneho bankovníctva na najvyššej úrovni (napr. Švajčiarsko, Luxembursko atď.), kde mali bohatí jednotlivci vždy prístup k profesionálnym správcom peňazí.

 

Prečo investovať do podielových fondov

Zhodnocovanie majetku formou investovania do podielových fondov poskytuje klientom viacero výhod. Prvou nespornou výhodou je profesionálna správa. Portfólio manažéri fondu majú prístup k veľkému množstvu informácií, analytických správ, pravidelne sledujú rozsiahle ekonomické a finančné prieskumy. Taktiež majú k dispozícii finančné správy jednotlivých firiem a analytické správy brokerských spoločností. Analýzu informácií realizujú súčasne na úrovni spoločnosti, odvetvia a národného hospodárstva. Strategické investičné rozhodovanie je koordinovaná činnosť na skupinovej úrovni, a to najmä prostredníctvom pravidelných investičných komisií, na ktorých investiční špecialisti z materskej spoločnosti prezentujú a diskutujú názory na očakávaný vývoj hlavných tried aktív spolu s portfólio manažérmi materskej spoločnosti ako aj portfólio manažérmi zo sesterských spoločností. Týmto krokom sa pri správe majetku využívajú tzv. best practice (najlepší investičný prístup) v rámci celej finančnej skupiny. Vychádzajúc z rámca strategických rozhodnutí sa potom portfólio manažér rozhoduje o taktickom nadvážení alebo podvážení v určitej triede aktív, prípadne nákupe/predaji konkrétnych cenných papierov vo fonde, za ktorý je zodpovedný.

Ďalšie výhody – diverzifikácia a likvidita

Diverzifikácia je jednou z hlavných výhod investovania prostredníctvom podielových fondov. Podielový fond obsahuje totiž veľké množstvo cenných papierov (častokrát stovky) od rôznych emitentov, z rôznych sektorov a krajín. Taktiež využíva iné nástroje finančného trhu, ktoré kopírujú indexy, ktoré sú samotné zložené z veľkého počtu individuálnych akcií, dlhopisov atď. V porovnaní s investovaním do individuálneho papiera (akcia, dlhopis atď.) klient eliminuje individuálne riziko poklesu hodnoty investície. Pri krachu konkrétnej spoločnosti (akcia) resp. defaulte štátu (dlhopis) nepríde klient privátneho bankovníctva o celú investíciu do podielového fondu.

Likvidita znamená, že klient môže svoje podielové listy kedykoľvek predať. Fond je povinný vždy odkúpiť podiely klienta za hodnotu podielu tzv. NAV (net asset value – čistá hodnota aktív), akonáhle klient zadá príkaz na spätné odkúpenie.