Kontakt Internet banking IB Search ×

Skupina VÚB začala rok 2018 s dobrou obchodnou výkonnosťou a skvelou profitabilitou

Bratislava, 30. apríl 2018

„Začiatok roka 2018 bol pre VÚB plný zmien. Sústredili sme sa na integráciu Consumer Finance Holding do štruktúr banky, navyše sa venovali ďalším požiadavkám regulátora a zároveň sme pokračovali v práci na nových projektoch s cieľom poskytnúť klientom zážitok z moderného bankovníctva. Som veľmi vďačný našim zamestnancom, že aj popri tom sme dokázali pokračovať v dobrej obchodnej výkonnosti a skvelej profitabilite “ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov 12,1 mld. EUR (10,2 % medziročný nárast)  a objem vkladov dosiahol úroveň 10,3 mld. EUR (3,8% medziročný nárast).

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 76,2 mil. EUR (-2,6 %) a čistý zisk vo výške 57,0 mil. EUR (29,8 %).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v marci 2018 18,68%, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

      Marec 2018

      Marec 2017

Zmena

Prevádzkové výnosy

149,0

132,6

12,4%

Prevádzkové náklady

(72,8)

 (54,4)

33,8%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

76,2

78,2

-2,6%

Zisk pred zdanením

72,7

56,4

28,9%

Čistý zisk za 3 mesiace

57,0

43,9

29,8%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

4,40

3,39

29,8%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

44,59%

36,51%

808 b.b.

 

 

 

 

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

EUR mil.

      Marec 2018

      Marec 2017

Zmena

Úvery klientom

12 097

10 980

10,2%

Vklady a úvery klientov

10 297

9 916

3,8%

Celkové aktíva

15 222

14 597

4,3 %

Ku 31. marcu 2018 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding Česká Republika a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

O spoločnosti VÚB
VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 186 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 21 Quatro finančných domov, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.