Kontakt Internet banking IB Search ×

Skupina VÚB ukončila rok 2016 so skvelým obchodným výsledkom

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, spustila vlani viacero projektov v oblasti retailového i korporátneho bankovníctva, vďaka ktorým sa jej podarilo dosiahnuť výrazný rast úverov i vkladov.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, spustila vlani viacero projektov v oblasti retailového i korporátneho bankovníctva, vďaka ktorým sa jej podarilo dosiahnuť výrazný rast úverov i vkladov.

„Teší ma, že počas roku 2016 sme úspešne reagovali na nové výzvy bankového sektora, a to tak
v zmysle makroekonomických podmienok, ako aj regulačného rámca. Spustili sme viacero projektov
v retailovom aj korporátnom segmente, ktoré klienti ocenili. Náš proaktívny prístup priniesol 17,5 %-ný rast úverov a 11,8 %-ný rast vkladov,“
uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB.

Ku koncu decembra dosiahol celkový objem úverov 10,7 mld. eur (17,5 % medziročne) a objem vkladov vďaka rastu 11,8 % dosiahol úroveň 9,6 mld. eur.

VÚB dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 555,8 mil. eur, vrátane jednorazového príjmu spojeného s VISA transakciou, čo predstavovalo medziročný nárast o 0,5 %.

Celkové prevádzkové náklady vzrástli vďaka odvodom spojeným s reguláciou a personálnym nákladom o 3,4 % na 273,4 mil. eur.

Skupina VÚB tak vytvorila prevádzkový zisk vo výške 282,4 mil. eur (-2,1 %) a čistý zisk 156,8 mil. eur (-4,3 %).

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. V decembri 2016 skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 17,18 %, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eur

December 2016

December 2015

Zmena

Prevádzkové výnosy

555,8

552,8

0,5%

Prevádzkové náklady

(273,4)

(264,4)

3,4%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

282,4

288,4

-2,1%

Zisk pred zdanením

211,7

213,6

-0,9%

Čistý zisk za rok

156,8

163,9

-4,3%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

12,08

12,63

-4,4%

Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)

45,2%

44,2%

100 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eur

December 2016

December 2015

Zmena

Úvery klientom

10 725

9 126

17,5%

Vklady a úvery od klientov

9 565

8 553

11,8%

Celkové aktíva

14 037

12 625

11,2%

K 31.12.2016 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%)