Kontakt Internet banking IB Search ×

Skupina VÚB aj v prvom štvrťroku 2017 so skvelým obchodným výkonom

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, začala rok 2017 veľmi úspešne v oblasti obchodných výkonov i profitability, čo ocenili klienti i médiá.

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, začala rok 2017 veľmi úspešne v oblasti obchodných výkonov i profitability, čo ocenili klienti i médiá.

 „Na začiatku roka 2017 skupina VÚB pokračovala vo výbornej obchodnej výkonnosti a teší ma, že našu obchodnú stratégiu ocenili nielen klienti, ale aj odborná verejnosť a médiá. Od magazínu Global Finance sme získali ocenenie  Najlepšia banka na Slovensku pre rok 2017 a naše  hypotéky získali viacero cien a uznaní aj od ekonomického týždenníka Trend. Zaznamenali sme 17,3 %-ný rast úverov, 14,2 %-ný rast vkladov klientom a zároveň 8,4 %-ný nárast prevádzkového zisku.“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB. Ku koncu marca dosiahol celkový objem úverov 11,0 mld. eur (17,3 % medziročne) a objem vkladov vďaka rastu 14,2 % dosiahol úroveň 9,9 mld. eur.

Skupina VÚB tak vytvorila prevádzkový zisk vo výške 68,7 mil. eur (8,4 %) a čistý zisk 43,9 mil. eur (26,9 %).

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. V marci 2017 Skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 17,20 %, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eur

Marec 2017

Marec 2016

Zmena

Prevádzkové výnosy

132,6

137,0

-3,2%

Prevádzkové náklady

(63,9)

 (73,6)

-13,2%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

68,7

63,4

8,4%

Zisk pred zdanením

56,4

45,4

24,2%

Čistý zisk za 3 mesiace

43,9

34,6

26,9%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

3,39

2,66

27,4%

Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)

43,7%

49,9%

-620bb

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eur

Marec 2017

Marec 2016

Zmena

Úvery klientom

10 980

9 360

17,3%

Vklady a úvery od klientov

9 916

8 683

14,2%

Celkové aktíva

14 597

12 715

14,8%

K 31.3.2017 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%)