Kontakt Internet banking IB Search ×

Najčastejšie kladené otázky

Čo potrebujem na vybavenie pôžičky s odmenou?

Na vybavenie pôžičky s odmenou Vám bude stačiť jeden doklad totožnosti, v prípade refinancovania Vašich úverov odporúčame priniesť si so sebou aj úverové zmluvy k vyplácaným úverom.

Čo môžem financovať z pôžičky s odmenou?

Pôžičkou s odmenou môžete financovať čokoľvek, po čom práve túžite či potrebujete. Rovnako ňou môžete vyplatiť spotrebné úvery v iných bankách a nebankových spoločnostiach, kreditné karty, či povolené prečerpania.

Kedy získam odmenu k pôžičke?

Odmenu v podobe zľavy 2% z úrokovej sadzby získate ihneď pri čerpaní Vašej pôžičky, čo znamená, že od začiatku splácania budete platiť nižšiu splátku.

Čo musím urobiť pre ponechanie odmeny?

Pre ponechanie zvýhodnenej úrokovej sadzby je potrebné pôžičku riadne splácať, poukazovať na bežný účet pre splácanie vo VÚB sumu aspoň vo výške 2 – násobku mesačnej splátky úveru a realizovať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie pred uplynutím dohodnutej doby splatnosti len za nasledovných podmienok:
- pri dĺžke splatnosti 13 - 36 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená počas celého jej trvania
- pri dĺžke splatnosti 37 - 96 mesiacov nesmie byť pôžička predčasne ani čiastočne splatená do polovice doby splatnosti a súčasne po dobu minimálne 3 rokov.

Zľava z úrokovej sadzby zaniká tiež v prípade, ak:
- sa dlžník dostane do omeškania so splácaním s dvomi a viac po sebe nasledujúcimi anuitnými splátkami alebo inými peňažnými záväzkami z úverovej zmluvy
- nebude splnená požiadavka minimálnej výšky mesačného kreditného obratu na účte minimálne 3 po sebe nasledujúce mesiace.
- Viac informácii o podmienkach benefitu získate cez službu KONTAKT alebo v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Aké podmienky musím splniť pre vrátenie poplatku za poskytnutie úveru?

Na to, aby Vám bol po uplynutí 18 mesiacov vrátený poplatok za poskytnutie úveru stačí, aby ste si posielali na Váš účet pre splácanie úveru vo VÚB 2-násobok mesačnej splátky/ok úveru/ov, ak máte viacero úverov s týmto benefitom.