Kontakt Internet banking IB Search ×

Uzatvoriť online

Vyplnenie žiadosti vám nezaberie viac ako pár minút.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.         

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.      

asistenčné služby zadarmo

Klient si môže vybrať z troch balíkov poistenia:

  Balík M: poistné krytie 1 mil. € pri škodách na majetku a 5 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

Balík L: poistné krytie 6 mil. € pri škodách na majetku a 6 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení

       Balík XL: poistné krytie 10 mil. € pri škodách na majetku a 10 mil. € pri škodách na zdraví/usmrtení 

 

uzatvorenie zmluvy online

PZP ponúka jedno zo štyroch rizík havarijného poistenia ZADARMO*:

Nové diely za staré

kryje rozdiel medzi plnením z PZP a reálnou hodnotou opravy vozidla

Výtlk

kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky

Úraz

kryje riziko smrti, trvalých následkov a nevyhnutného liečenia spôsobených úrazom dopravovaných osôb

Živel

kryje poškodenia spôsobené prírodnými živlami, napr. krupobitím, víchricou, povodňou, zosuvom pôdy a iné

Ďalšie riziká v rámci PZP (možnosť doobjednať):

Čelné sklo

kryje poškodenia v prípade vandalizmu, odcudzenia, živelnej pohromy a havátie, teda aj odleteného kamienka

Krádež

poistné krytie sa vzťahuje na motorové vozidlo ako aj jeho súčasti

Stret so zverou

kryje poškodenia v prípade stretu vozidla s akoukoľvek zverou, domácou i divou, na území SR

asistenčné služby PREMIUM

asistencia pri nepojazdnosti vozidla do limitu 2tis. EUR

Havarijné poistenie motorových vozidiel AUTOMAX ochraňuje Vaše vozidlo pred poškodením alebo zničením následkom náhodnej a nepredvídateľnej havárie.

Následne je možné dojednať ďalšie riziká:

 • Živelnej udalosti a vandalizmu,

 • Pre prípad zmocnenia sa vozidla, alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním, vandalizmu,

 • Pre prípad finančnej straty (GAP), ku ktorej príde v dôsledku totálnej škody na vozidle alebo jeho zmocnením.

Havarijné poistenie AUTOMAX Vám ponúka 4 balíky poistného krytia:

 • Extra – Havária, Živel a Vandalizmus, Zmocnenie, GAP

 • Komfort - Havária, Živel a Vandalizmus, Zmocnenie

 • Plus - Havária, Živel a Vandalizmus

 • Basic – Havária

DOPLNKOVÉ PRIPOISTENIA

K havarijnému poisteniu je možné dojednať viacero pripoistení:

 • Poistenie nadštandardnej výbavy motorového vozidla

 • Poistenie skiel na motorovom vozidle

 • Poistenie úrazu dopravovaných osôb

 • Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

 • Poistenie náhradného vozidla

 • Poistenie asistenčných služieb – platí len pre vozidlá do 3 500 kg vrátane

 • Poistenie činnosti vozidla ako pracovného stroja

 • Poistenie SOS Partner - Windscreen

 • Poistenie predĺženej záruky

Formuláre na stiahnutie

Všeobecné poistné podmienky