Kontakt Internet banking IB Search ×

Zanechajte nám kontakt a my vám zavoláme späť.

Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Pobočky

Nájdite vašu najbližšiu pobočku.

Úroková sadzba na 12 mesačnom termínovanom vklade až 3 % p.a. 

 

Minimálna jednorazová
investícia 1500 €

Zvýhodnený vstupný poplatok

 

Kombiprodukt kombinuje 2 produkty

 

investíciu do vybraných podielových fondov VÚB AM 12 mesačný termínovaný vklad 
Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond, Akciové portfólio v mene EUR so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (platná len počas prvého obdobia viazanosti)

Navyše získate

až 3 % na termínovanom vklade vstupný poplatok len 1,33 % už od 1 500 €
zvýhodnená úroková sadzba až 3 % p.a. počas prvých 12 mesiacov na termínovanom vklade.

vstupný poplatok vo výške len 1,33 % z investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu

 

minimálna celková investícia už od 1 500 €*

 

investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3 je vložená na termínovaný vklad a 2/3 do podielových fondov VÚB AM

(v porovnaní s jednorazovou investíciou)

možnosť rozložiť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne*

Všetky úrokové sadzby súvisiace s Kombiproduktom nájdete v časti úrokové sadzby.


Môže vás tiež zaujímať

 

 

 

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vubam.sk.
Spoločnosť VÚB, a.s. ani VÚB AM neposkytuje investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB AM nezodpovedá za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom. V rámci ponuky Kombiproduktu je možné investovať do fondov, ktorých oficiálne názvy sú VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VÚB AM STREDOEURÓPSKY DLHOPISOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.,  FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a VÚB AM AKCIOVÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35% hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100% tejto hodnoty.

Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu. Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie v zmysle požiadaviek zákona c. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., a na www.vub.sk v sekcii O VÚB/Misia a hodnoty/Ochrana investora.

*delí sa v pomere 1:2 (pri podielových fondoch Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond a Akciové portfólio to je 500 € do 12 mesačného termínovaného vkladu + 1 000 € do podielových fondu VÚB AM, kde celková minimálna investícia je 1 500€). V rámci jedného Kombiproduktu možno kombinovať fondy Active Bond Fund, Stredoeurópsky dlhopisový fond, Dynamické portfólio, Vyvážený rastový fond, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny fond a Akciové portfólio za splnenia podmienky minimálnej investície do týchto fondov

Suma investície do Kombiproduktu*
Vyberte kombináciu fondov
 
*minimálna investícia do Kombiproduktu je 1 500€ pri rozdelení investície 1/3 do 12M TV a 2/3 do PF
 

Minimálna investícia do každého fondu je 150 EUR


 
12 mesačný termínovaný vklad 12M termínovaný vklad
 
Podielový fond VÚB AM Podielový fond VÚB AM
 
Zhodnotenie za 12 mesiacov*:
 

 

* Výška zhodnotenia má len informatívny charakter a pri výpočte výkonnosti podielových fondov sa vychádza z ich minulej priemernej ročnej výkonnosti za obdobie od založenia konkrétneho podielového fondu VÚB AM.
** VÚB AM Akciové portfólio – uvedený výpočet nezohľadňuje historickú výkonnosť, pretože údaje o minulej výkonnosti ešte nie sú k dispozícii (podielový fond bol vytvorený v roku 2019).

Upozornenie

S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. VÚB, a.s., ani VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM) neposkytujú investičné poradenstvo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností VÚB, a.s., ani VÚB AM nezodpovedajú za finančné straty spôsobené rozhodnutím investora investovať svoje peňažné prostriedky do jednotlivých fondov na základe alebo v súvislosti s týmto dokumentom.
 
Štatúty, predajné prospekty a kľúčové informácie pre investorov podielových fondov VÚB AM, s uvedením rozpisu poplatkov a nákladov, sú k dispozícii v slovenskom jazyku v sídle spoločnosti VÚB AM a depozitára, na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vubam.sk. Investor má možnosť oboznámiť sa so všetkými dokumentmi uvedenými v tomto odseku.
Oficiálne názvy podielových fondov uvedených v tomto dokumente sú VÚB AM FOND BANKOVÝCH VKLADOV, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM FLEXIBILNÝ KONZERVATÍVNY FOND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM FLEXIBLE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM ACTIVE BOND FUND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM DLHOPISOVÝ KONVERGENTNÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM ACTIVE MAGNIFICA, otvorený podielový fond VÚB AM, VÚB AM VYVÁŽENÝ RASTOVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB AM a MAGNIFICA EDÍCIA III, otvorený podielový fond VÚB AM.
V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty. Investičnou politikou príslušných podielových fondov VÚB AM môže byť v súlade so schválenými štatútmi investovanie prevažne do iných aktív, ako sú prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu.
Tento materiál predstavuje reklamný dokument, resp. marketingové oznámenie. Informácie o investičných službách vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami vo finančných nástrojoch, medzi ktoré patria podielové listy podielových fondov, je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a.s. a na www.vub.sk v sekcii o-banke/misia-hodnoty/Ochrana investora.